3 feite oor die gebruik van gee in tyd (hede, verlede en toekoms)


Die konsep van tyd en die konsep van verskillende tydperke is onafskeidbaar. Kom ons kyk na die feite wat verband hou met die gebruik van "gee" in verskillende tydperke.

Die term "gee" kan in die kategorie van "werkwoord" in dele van spraak ingedeel word. Die werkwoord "gee" is 'n baie unieke term aangesien dit verskillende tipes verlede- en verlede deelwoordvorme het, soos; "gee" en "gee". Die term “gee” kan beskou word as die huidige deelwoordvorm van die term “gee”.

Kom ons oordink feite en regverdigings rakende die gebruik van die werkwoord “gee” in verskeie tydsvorme.

"Gee" in die teenwoordige tyd

Verskaf, lewer, skenk en gee is sommige van die woorde wat sinonieme is van die werkwoord "gee." Kom ons ondersoek die toepassing van "gee" in die teenwoordige tyd.

Die basisvorm "gee" verander na "gee" om 'n derdepersoon enkelvoud getal, manlik of vroulik, te beskou. Die term “gee” kan die huidige deelwoordvorm genoem word, terwyl die term “gegewe” as die verlede deelwoordvorm van die woord “gee” beskou moet word.

Wanneer kan ons "gee" in die teenwoordige tyd gebruik?

Vorm van huidige tydGebruik van "gee" in verskeie huidige tydvorme
1. Eenvoudige teenwoordige tydDie term "gee" of "gee" moet gebruik word om die sin in die eenvoudige teenwoordige modus van tyd om te stel dat iemand in 'n toevallige modus is om enige geskenk, voorwerp, idee, ens. aan enige ander entiteit te skenk of aan te bied.
2. Present Continuous Tense / Present Progressive TenseDie term "is/is/gee" moet gebruik word om die sin in die huidige aaneenlopende modus van tyd om te stel dat iemand in 'n deurlopende of progressiewe wyse van skenking is of enige geskenk, voorwerp, idee, ens. ander entiteit.
3. Present Perfect TenseDie terme “het gegee” of “het gegee” moet gebruik word om die sin in die huidige volmaakte modus van tyd om te stel dat iemand in 'n wyse van skenking was of enige geskenk, voorwerp, idee, ens. entiteit vir 'n geruime tyd, wat in die verlede begin het en steeds sy gevolge het.
4. Present Perfect Continuous TenseDie terme "het gee" of "het gee" moet gebruik word om die sin in die huidige volmaakte deurlopende modus van tyd om te stel dat iemand in 'n funksionele modus is om enige geskenk, voorwerp, idee, ens. na enige ander entiteit vir 'n sekere tydperk wat in die verlede begin het en steeds in aktiewe modus is.
Gebruik van "gee" in verskeie huidige tydvorme

Strukture van sinne met "gee" in die teenwoordige tyd

Vorm van huidige tydStrukture van sinne met "gee" in die teenwoordige tyd
1. Eenvoudige teenwoordige tydOnderwerp + gee/gee + oorblywende dele van die sin
2. Present Continuous Tense / Present Progressive TenseOnderwerp + is/is/is + gee (Aanwesig Deelwoordvorm/ Present Progressive Form) + oorblywende dele van die sin
3. Present Perfect TenseOnderwerp + het/het + gegee ( Verlede Deelwoordvorm ) + oorblywende dele as die sin
4. Present Perfect Continuous TenseOnderwerp + het/was + gee ( Huidige Deelwoordvorm ) + oorblywende dele van die sin
Strukture van sinne met "gee" in die teenwoordige tyd

Voorbeelde met "gee" in die teenwoordige tyd

Tipe huidige tydVoorbeelde met "gee"Verduideliking
1. Eenvoudige teenwoordige tydEk gee 'n paar penne en notaboeke vir die weeskinders by die kinderhuis in ons munisipaliteit.Die term "gee" word gebruik om aan te toon dat die spreker materiaal aan die weeskinders geskenk het uit 'n edele mentaliteit.
2. Present Continuous Tense / Present Progressive FormEk gee 'n paar penne en notaboeke vir die weeskinders by die kinderhuis in ons munisipaliteit.Die term "gee" is in progressiewe modus aangesien die spreker in 'n aktiewe modus is om materiaal aan die weeskinders te skenk.
3. Present Perfect TenseEk het vir 'n geruime tyd 'n paar penne en notaboeke vir die weeskinders van die kinderhuis in ons munisipaliteit gegee.Die term "gee" word gebruik om aan te toon dat die spreker vir 'n geruime tyd van materiaal aan die weeskinders geskenk het en dat die effek daarvan tot vandag toe voortduur.
4. Present Perfect Continuous TenseEk gee sedert verlede jaar tot nou ’n paar penne en notaboeke vir die weeskinders van die kinderhuis in ons munisipaliteit.Die term "het gee" word gebruik om aan te toon dat die spreker vir 'n geruime tyd penne en notaboeke aan die weeskinders geskenk het, wat in die verlede begin het en steeds voortduur.
Voorbeelde met "gee" in die teenwoordige tyd

"Gee" in verlede tyd

Die term "gee" word gebruik om 'n aksie te noem wat 'n subjek teenoor enige ander lewende of nie-lewende wese neem. Kom ons kyk noukeurig na die toepassing van die werkwoord "gee" in die verlede tyd.

Die term "gee" word "gee" terwyl sinne in die eenvoudige verlede-tydvorm omraam word. Die vorige vorm "gee" verklaar dat enige lewende of nie-lewende entiteit enige voorwerp, posisie, idee of geskenk aan enige lewende of nie-lewende entiteit verskaf in die dae wat reeds verby is.

Wanneer kan ons "gee" in die verlede tyd gebruik?

Tipe Verlede TydvormGebruik van "val" in verskeie verlede tydsvorme
1. Eenvoudige Verlede TydDie term “gee” moet gebruik word om die sin in die eenvoudige verlede-modus van tyd om te stel dat iemand enige geskenk, voorwerp, idee, ens. aan enige ander entiteit in daardie vervloë dae geskenk of aangebied het.
2. Verlede Deurlopende TydDie term "was/was gee" moet gebruik word om die sin in die verlede aaneenlopende modus van tyd te raam om te verklaar dat iemand in 'n deurlopende of progressiewe modus was om enige geskenk, voorwerp, idee, ens. te verskaf, oor te dra of aan te bied enige ander entiteit in vervloë dae.
3. Verlede Volmaakte TydDie terme "het gegee" moet gebruik word om die sin in die verlede se volmaakte tydsvorm te raam om 'n opeenvolging van gebeure te wys, waarvan een is om te sê dat iemand enige geskenk, voorwerp, idee, ens. aan enige ander geskenk of aangebied het. entiteit in vervloë dae.
4. Past Perfect Continue TydDie term "het gegee" moet gebruik word om die sin in die verlede te raam, perfekte aaneenlopende modus van tyd om te sê dat iemand in 'n deurlopende of progressiewe modus was om enige geskenk, voorwerp, idee, ens. enige ander entiteit vir 'n spesifieke tydraamwerk in die dae wat reeds verby is.
Gebruik van "val" in verskeie verlede tydsvorme

Strukture van sinne met "gee" in die verlede tyd

Vorm van verlede tydStrukture van sinne met "gee" in die verlede tyd
1. Eenvoudige Verlede TydOnderwerp + gegee ( verlede vorm ) + oorblywende dele van die sin
2. Verlede Deurlopende TydOnderwerp + was/was + gee ( huidige deelwoordvorm / huidige progressiewe vorm ) + van die sin
3. Verlede Volmaakte TydOnderwerp + het + gegee ( verlede deelwoordvorm ) + oorblywende dele van die sin
4. Past Perfect Continue TydOnderwerp + was + was + gee ( huidige deelwoordvorm ) + oorblywende dele van die sin
Strukture van sinne met "gee" in die verlede tyd

Voorbeelde met "gee" in die verlede tyd

Tipe verlede tydvoorbeeldeVerduideliking
1. Eenvoudige Verlede TydSandip het sy uitstekende klasnotas aan sy beste vriend gegee, aangesien sy vriend vir 'n paar dae afwesig was.Die term “gee” word gebruik om te noem dat Sandip sy studiemateriaal aan sy beste vriend oorhandig het in die dae wat reeds verby is.
2. Verlede Deurlopende TydSandip het sy uitstekende klasnotas aan sy beste vriend gegee, aangesien sy vriend vir 'n paar dae afwesig was.Die term “was gee” word gebruik om te noem dat Sandip in die funksionele modus was om sy studiemateriaal aan sy beste vriend te oorhandig in die dae wat reeds verby is.
3. Verlede Volmaakte TydSandip het sy uitstekende klasnotas aan sy beste vriend gegee voordat sy vriend ná sy herstel die klas kon bywoon.Die term “het gegee” word gebruik om te noem dat Sandip sy studiemateriaal aan sy beste vriend oorhandig het in die dae voordat sy beste vriend klasse kom bywoon het in die dae wat reeds verby is.
4. Past Perfect Continue TydSandip het van Januarie tot April verlede jaar sy uitstekende klasnotas aan sy beste vriend gegee, aangesien sy beste vriend afwesig was vir daardie dae.Die term "het gegee" word gebruik om te noem dat Sandip in die funksionele modus was om sy studiemateriaal aan sy beste vriend te oorhandig in die tydperk wat van Januarie tot Aprilmaand voortgeduur het.
Voorbeelde met "gee" in die verlede tyd

"Gee" in toekomende tyd

Die byvoeging van "wil" is verpligtend wanneer sinne met "gee" in toekomende tyd omraam word. Kom ons kyk noukeurig na die toepassing van die werkwoord "gee" in die toekomstige tyd.

Terme soos "sal gee", "sal gegee word", "sal gegee het" of "sal gegee wees" moet gebruik word om sinne met die werkwoord "gee" in verskillende tydperke te raam.

Wanneer kan ons "gee" in die toekomende tyd gebruik?

Tipe Toekomstige TydvormGebruik van "gee" in verskeie toekomstige tydvorme
1. Eenvoudige Toekomstige TydDie basisvorm "sal gee" kan gebruik word om sinne te raam in die eenvoudige toekomende tydsmodus as ons wil sê dat iemand enige geskenk, voorwerp, idee, ens. aan enige ander entiteit in gaan skenk, aanbied of oorhandig. die dae wat voorlê.
2. Toekomstige Deurlopende TydDie progressiewe term "sal gee" kan gebruik word om sinne te raam in die toekomstige aaneenlopende tydmodus as ons wil sê dat iemand in die funksionele modus sal wees om enige geskenk, voorwerp of idee aan enige ander te bied, te versprei en te skenk. entiteit in die dae wat gaan kom.
3. Toekomstige volmaakte tydDie toekomstige ideale modus "sal/sal gegee het" kan gebruik word om te verklaar dat iemand enige geskenk, voorwerp, idee, ens. gaan skenk, aanbied of oorhandig aan enige ander entiteit op 'n spesifieke, voorafbepaalde tyd in die dae vorentoe.
4. Toekomstige Volmaakte Deurlopende TydDie term "sal verduidelik het" kan gebruik word om te verklaar dat iemand in die funksionele modus sal wees om enige geskenk, voorwerp of idee aan enige ander entiteit vir 'n spesifieke, voorafbepaalde tydsduur in die dae aan te bied, te versprei en te skenk. om te kom.
Gebruik van "gee" in verskeie toekomstige tydvorme

Strukture van sinne met "gee" in die toekomende tyd

Vorm van Toekomstige TydStrukture van sinne met "gee" in toekomende tyd
1. Eenvoudige Toekomstige TydOnderwerp + sal/sal + gee ( huidige vorm ) + oorblywende dele
2. Toekomstige Deurlopende TydOnderwerp + sal + gee (teenswoordige deelwoordvorm) + oorblywende dele
3. Toekomstige volmaakte tydOnderwerp + sal + gegee het ( verlede deelwoordvorm ) + oorblywende dele
4. Toekomstige Volmaakte Deurlopende TydOnderwerp + sal + gewees + gee (teenswoordige deelwoord) + oorblywende dele
Strukture van sinne met "gee" in toekomende tyd

Voorbeelde met "gee" in die toekomende tyd

Tipe Toekomstige TydvoorbeeldVerduideliking
1. Eenvoudige Toekomstige TydEk sal die kosmetiese produkte vir die nuwe grimering-leerders by ons instituut gee.Die term “sal gee” word gebruik om te wys dat die spreker sy of haar kosmetiese produkte in die dae wat voorlê aan die nuwe leerders gaan versprei.
2. Toekomstige Deurlopende TydEk gaan die kosmetiese produkte vir die nuwe grimeringleerders by ons instituut gee.Die term "sal gee" word gebruik om te wys dat die spreker in 'n operasionele modus sal wees terwyl hy sy of haar kosmetiese produkte aan die nuwe leerders versprei in die dae wat voorlê.
3. Toekomstige volmaakte tydIn die komende maand sal ek kosmetiese produkte vir die nuwe grimeringstudente in ons instituut se volgende groep gegee het.Die term “sal gegee het” word gebruik om te wys dat die spreker sy of haar kosmetiese produkte op 'n vasgestelde tyd in die dae wat voorlê aan die nuwe leerders sal uitdeel.
4. Toekomstige Volmaakte Deurlopende TydEk sal skoonheidsmiddels vir die nuwe grimeerleerders van ons instituut gegee het van die volgende maand tot Augustus van volgende jaar.Die term "sal gee" word gebruik om aan te toon dat die spreker vir 'n spesifieke tydsduur in 'n funksionele modus sal wees terwyl hy sy of haar kosmetiese produkte in die komende dae versprei.
Voorbeelde met "gee" in die toekomende tyd

Gevolgtrekking:

Ons gaan ons leer opsom met van die woordgroepe wat gelyke betekenis deel met die werkwoord "gee." Woordgroepe soos en "lê op" konnoteer dieselfde essensie as die werkwoord "gee."

Arpita Bose Roy

Haai! Ek is Arpita Bose Roy. My kwalifikasies is MA in Engels met B. Ed. in beide algemene onderwys en spesiale onderwys. Ek het 2 jaar ondervinding as 'n "taalontleder" by IIT Kharagpur en 4 jaar ondervinding as 'n "akademiese inhoudontwikkelaar" by IIT Kharagpur. Tans werk ek as akademiese skrywer by Lambdageeks. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/mwlite/in/arpita-bose-roy-0aa32553

Onlangse plasings