3 feite oor die gebruik van volg in tyd (hede, verlede en toekoms)


Tyde verwys na vorme van werkwoorde waardeur ons die handelinge van verskeie tye leer ken. Kom ons ondersoek die gebruik van "volg" in verskeie vorme van drie tye.

Die term "volg'' word in die huidige, verlede en toekomstige tyd gebruik om iets na te streef. Die werkwoord verskaf vir ons die betekenisse van die jaag, vang, kry by, jag, chevy, hardloop agterna of neem aan. Dit kan in die vier vorme van drie tye toegepas word. Ons pas dit ook toe om ons beweging of om agter te reis aan te bied.

Kom ons besin nou oor die meer interessante feite wat verband hou met die gebruik van "volg" in tye saam met voorbeelde en hul verduidelikings.

 "Volg" in die huidige tyd.

'n Teenswoordige tyd is 'n werkwoordvorm wat iets wys, wees, hê of doen. Nou sal ons leer weet hoe die werkwoord "volg" sy rol speel in die teenwoordige tyd.

Ons pas die woord "volg" toe om ons beweging in dieselfde rigting te vertoon of om as 'n gids van die leier te aanvaar, om dieselfde te doen as iemand anders.

Wanneer kan ons "volg" in die present gespanne?

Ons pas "volg" toe wanneer ons aksie gehoorsaamheid verwys en die voorwaarde aanvaar. Ons gebruik die term volg, volg, en volg met die vereiste hulpwerkwoorde.

Sinstruktuur van “volg” in die huidige tyd-

Tipe huidige tydHoe om 'n sin te vorm met "volg" in die teenwoordige tyd
1. Present indefinite tense/ Simple present tensea. Die onderwerp van die eerste persoon enkelvoud getal/meervoud getal, tweede persoon enkelvoud getal/meervoud getal, derde persoon meervoud + volg (basisvorm) + voorwerp + rus (selfgeldende sin)
b. Onderwerp van die derdepersoon enkelvoud getal + volg + voorwerp + rus (selfgeldende sin)     
2. Present continuous tense/ Present progressive tensea. Die onderwerp van die eerste persoon enkelvoud getal + am volgende (teenwoordige deelwoordvorm) + voorwerp + res van die sin (selfgeldende sin)
b. Onderwerp van die eerste persoon meervoud getal, tweede persoon enkelvoud/meervoud, derde persoon meervoud getal + volg (teenwoordige deelwoordvorm)+ voorwerp + res van die sin (selfgeldende sin)
c. Die onderwerp van die derde persoon enkelvoud getal + volg (teenwoordige deelwoordvorm) + voorwerp + rus (selfgeldende sin)
3. Hedendaagse volmaakte tyda. Die onderwerp van die eerste persoon enkelvoud getal/meervoud getal, tweede persoon enkelvoud/meervoud, derde persoon meervoud getal + het gevolg (verlede deelwoordvorm) + voorwerp + rus (selfgeldende sin)
b. Die onderwerp van die derde persoon enkelvoud getal + het gevolg + voorwerp + rus (selfgeldende sin)
4. Present perfect continuous tense/ Present perfect progressive tensea. Die onderwerp van die eerste persoon enkelvoud getal/meervoud getal, tweede persoon enkelvoud getal/meervoud getal, derde persoon meervoud getal + het gevolg (teenwoordige deelwoordvorm)+ voorwerp + rus (selfgeldende sin)
b. Onderwerp van die derde persoon enkelvoud getal + het gevolg + voorwerp (teenwoordige deelwoordvorm)+ res van die sin (selfgeldende sin)  
Sinstruktuur van “volg” in die teenwoordige tyd

Voorbeelde en voorbeelde van “volg” in die huidige tyd-

Tipe huidige tydvoorbeeldVerduideliking
1. Present indefinite tense/ Simple present tenseOns volg wat die onderwyser ons beveel.Hier word die basisvorm “volg” gebruik om te wys dat ons altyd die onderwyser se raad in 'n normale sin aanpas. Dit raam dus 'n eenvoudige teenwoordige tyd.
2. Present continuous tense/ Present progressive tenseDie motorfietse volg die bus en stry onder mekaar.In hierdie voorbeeld is die werkwoord "volg" in sy huidige deelwoordvorm in die gebruik van huidige progressiewe tyd om ons te gee dat die motorkar die bus jaag en met mekaar meeding.
3. Hedendaagse volmaakte tydMy oë het die kar tot aan die einde van die pad gevolg.Hier word die werkwoord "gevolg" gebruik in die konstruksie van 'n teenwoordige volmaakte tyd waar dit gevind word my oë het voorheen die motor gevolg en dit bly tans nog.
4. Present perfect continuous tense/ Present perfect progressive tenseDie kandidate volg al drie uur lank die reëls van die saal.Die werkwoord "volg" word gebruik om die kandidate se gehoorsaamheid aan die reëls vir 'n tydperk aan te toon en verwys dus na die gebruik van 'n huidige volmaakte progressiewe tyd.
Voorbeelde en voorbeelde van “volg” in die teenwoordige tyd

"Volg" in die verlede tyd.

Verlede tyd verwys na die aksies wat in die vorige oomblikke heeltemal afgehandel is. Nou sal ons verduidelik hoe "volg" gebruik word in die verlede tyd.

Ons pas beslis die werkwoord "volg" in die verlede tyd toe om te verwys na die optrede van gehoorsaamheid aan sekere reëls wat deur iemand of een of ander gesag opgelê word.

Wanneer kan ons "volg" in die verlede tyd gebruik?

Die verlede vorm "gevolg" word in sinne ingevoeg wanneer ons 'n aksie van najaag of aanneming van iets in die verlede moet noem. Ons moet aansoek doen gevolg, of volg met vereiste hulpwerkwoorde.

Sinstruktuur van “volg” in die verlede tyd-

Tipe verlede tydHoe om 'n sin te vorm met "volg" in die verlede tyd
1. Verlede onbepaalde tyd/ Eenvoudige verlede tyda. Onderwerp van alle persone en getalle + gevolg (verlede vorm) + voorwerp + res van die sin (selfgeldende sin)
2. Verlede kontinue tyd/ Verlede progressiewe tyda. Die onderwerp van die eerste persoon enkelvoud getal/ derde persoon enkelvoud getal + volg (teenwoordige deelwoordvorm) + voorwerp + oorblywende deel van die sin (selfgeldende sin)
b. Die onderwerp van die eerste persoon meervoud getal, tweede persoon enkelvoud getal/meervoud getal, derde persoon meervoud getal + volg (teenswoordige deelwoordvorm) + voorwerp + oorblywende deel van die sin (selfgeldende sin)
3. Verlede volmaakte tyda. Die onderwerp van alle persone en getalle + het gevolg (verlede deelwoordvorm) + voorwerp + res van die sin (selfgeldende sin)
4. Verlede volmaakte aaneenlopende tyd/ verlede progressiewe tyda. Die onderwerp van alle persone en getalle + het gevolg (teenwoordige deelwoordvorm) + voorwerp + res van die sin (selfgeldende sin)
Sinstruktuur van “volg” in die verlede tyd

Voorbeelde en verduidelikings van “volg” in die verlede tyd-

Tipe verlede tydvoorbeeldVerduideliking
1. Verlede onbepaalde tyd/ Eenvoudige verlede tydDie toeriste het ons 'n entjie gevolg en hulle het uit die oog verloor.In hierdie sin verwys die werkwoord "gevolg" in die vorige vorm na ons die voltooide optrede van die toeriste wat op ons afgekom het, maar uit die oog verloor het.
2. Verlede kontinue tyd/ Verlede progressiewe tydDie meisie het die man agtervolg terwyl hy besig was om die hemp te stik.Die werkwoord "volgende'' in die huidige deelwoordvorm verwys na 'n voortdurende handeling van die verlede. Ons vind dat die meisie aanhou om die man te volg terwyl sy die hemp stik.
3. Verlede volmaakte tydDie herder het die skape gevolg voordat hulle van die wei teruggekeer het.In hierdie scenario word natuurlik gesien dat die aksie om die skape te jaag gevind word voor die koms van die skape uit die weiding.
4. Past perfect continuous tense/ Past perfect progressive tenseKakoli het haar pa 'n uur lank gevolg terwyl sy teen die heuwel geklim het.Hier help die werkwoord "volg" ons om 'n deurlopende aksie van die verlede vir 'n tydperk te raam en vorm 'n sin in die verlede progressiewe tyd.
Voorbeelde en verduidelikings van “volg” in die verlede tyd

"Volg" in die toekomende tyd.

'n Toekoms is die vorm van die werkwoord waarmee ons die aksies uitdruk wat in die toekoms plaasvind. Kom ons kyk hoe die werkwoord “volg” sy funksie in die toekomstige tyd.

Ons gebruik die woord "volg" in die toekomende tyd om die aksie te wys om na of op die baan te gaan. Ons kan dit ook toepas om die reëls wat deur iemand of een of ander instansie gegee word, te aanvaar of te gehoorsaam.

Wanneer gebruik ons ​​"volg" in die toekomende tyd?

Die gewone werkwoord "volg" saam met sal/wil word in die toekomende tyd gebruik wanneer ons moet verwys na ons verkryging van iets wat deur iemand aan ons aangebied word. Ons kan ook gebruik om in godsdiens te glo of te kyk, en aandagtig te luister.

Sinstruktuur van “volg” in die toekomende tyd-

Tipe toekomstige tydHoe om 'n sin te vorm met "volg" in die toekomende tyd
1. Toekomstige onbepaalde tyd/ Eenvoudige toekomstige tyda. Die onderwerp van die eerste persoon enkelvoud getal of meervoud getal + sal volg (basisvorm) + voorwerp + oorblywende deel (selfgeldende sin)
B. Die onderwerp van die tweede persoon enkelvoud getal of meervoud getal/ derde persoon enkelvoud of meervoud getal + sal volg (grondvorm)+ voorwerp + oorblywende deel(assertiewe sin)
2. Future continuous tense/ Toekomstige progressiewe tyda. Die onderwerp van die eerste persoon enkelvoud getal of meervoud getal + sal volg (teenswoordige deelwoordvorm) + voorwerp + oorblywende deel
b. Die onderwerp van die tweede persoon enkelvoud getal of meervoud getal/ derde persoon enkelvoud of meervoud getal + sal volg (teenwoordige deelwoordvorm) + voorwerp + oorblywende deel (assertiewe sin)
3. Toekomstige volmaakte tyda. Die onderwerp van die eerste persoon enkelvoud getal of meervoud getal + sal gevolg het + voorwerp + oorblywende deel B. Onderwerp van die tweede persoon enkelvoud getal of meervoud getal/ derde persoon enkelvoud of meervoud getal + sal gevolg het + voorwerp + oorblywende deel(assertief vonnis)
4. Future perfect continuous tense/ Future perfect progressive tenseDie onderwerp van die eerste persoon enkelvoud getal of meervoud getal + moet gevolg gewees het (teenwoordige deelwoordvorm) + voorwerp + oorblywende deel (selfgeldende sin)
b. Die onderwerp van die tweede persoon enkelvoud getal of meervoud getal/ derde persoon enkelvoud of meervoud getal + sal gevolg gewees het (teenwoordige deelwoordvorm) + voorwerp + oorblywende deel (selfgeldende sin)
Sinstruktuur van “volg” in die toekomende tyd

Voorbeelde en verduidelikings van “volg” in die toekomende tyd-

Tipe toekomstige tydvoorbeeldVerduideliking
1. Toekomstige onbepaalde tyd/ Eenvoudige toekomstige tydSoumya sal die voorstelle volg wat ek hom gee. Ons vind uit dat die werkwoord "volg'' saam met 'n sin omraam om 'n aksie van gehoorsaamheid in die toekoms in 'n normale sin te vertoon.
2. Future continuous tense/ Toekomstige progressiewe tydDanish sal sy pa se voetspore op elke manier van sy lewe volg.Hier word die werkwoord "volgende" toegepas om 'n sin in die toekoms progressief te raam wat die gehoorsaamheid van 'n seun aan sy pa se werk in die toekoms toon.
3. Toekomstige volmaakte tydMy dogter sal my opdrag gevolg het om die taak te doen.Die werkwoord "gevolg'' word gebruik om te wys dat my dogter sekerlik my bevele sal gehoorsaam om die taak in die toekoms te doen. Dit vorm dus 'n voorbeeld van die toekomstige volmaakte tyd.
4. Future perfect continuous tense/ Future perfect progressive tenseJenn sal haar hele lewe lank die veiligheidsreëls gevolg het terwyl sy motors op die paaie bestuur het.Ons het die vorming van 'n toekomstige volmaakte progressiewe tyd omdat die sinsvorming ons voorsien van Jenn se gehoorsaamheid aan veiligheidsreëls vir 'n tydperk in die toekoms.
Voorbeelde en verduidelikings van “volg” in die toekomende tyd

Gevolgtrekking

Na die gedetailleerde bespreking oor die gebruik van "volg" kom ons tot die gevolgtrekking dat ons met die werkwoord "volg" frases soos "soos volg", "volg jou neus", "volg die skare" en "volg" kan raam op die hakke van iets, ens. Ons kan ook frasewerkwoorde raam soos “volg op, “volg rond”, “volg op van”, ensovoorts.

Goutam Datta

Hi.... ek is Goutam Datta. Ek het 'n dubbele MA in Engels en B. Ed. Ek is 'n kreatiewe skrywer. Tans is ek deel van die LambdaGeeks. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/goutam-datta-9824b5249

Onlangse plasings