3 feite oor die gebruik van afwerking in tyd (hede, verlede en toekoms)


'n Werkwoord word in sinne in verskillende tye ingevoeg soos ons dit moet toepas. Nou gaan ons die gebruik van "voltooi" in al die tydsvorme leer.

Ons kan die werkwoord gebruik "voltooi'' in al die vorme van die drie tye (hede, verlede en toekoms) om 'n punt te bepaal om 'n handeling te voltooi. Hierdie werkwoord gee vir ons die betekenisse van die eindig, voltooi, staak, bereik of sluit. Hier sal ons ons leer van hoe dit in alle tye gebruik word, voltooi.

Kom ons ondersoek meer interessante feite wat verband hou met die gebruik van "afwerking" in die drie tye saam met relevante voorbeelde en gedetailleerde verduidelikings.

"Voltooi" in die huidige tyd.

Die huidige tyd gee ons die vorme van werkwoorde wat ons voorsien van normale handelinge van die afgelope tyd. Kom ons vind uit hoe die werkwoord "voltooi" optree in die teenwoordige tyd.

Ons kan die werkwoord "voltooi" in die teenwoordige tyd gebruik as ons 'n handeling tot sy einde wil haal of as geen verdere aktiwiteit daaraan gedoen sal word nie.

Wanneer kan ons "finish" in die present gespanne?

Ons gebruik sekerlik die gewone werkwoord "voltooi" in die teenwoordige tyd wanneer ons iets tot 'n einde wil bring of die laaste deel van iets wil doen sodat dit volledig is. Ons moet afwerking, afwerkings of afronding gebruik saam met relevante hulpwerkwoorde om eenvoudige teenwoordige tyd te raam.

Sinstruktuur van “volledig” in die huidige tyd-

Tipe huidige tydHoe om 'n sin te vorm met "finish" in die teenwoordige tyd
1. Hedendaagse onbepaalde tyda. Die onderwerp van die eerste persoon enkelvoud getal/meervoud getal, tweede persoon enkelvoud getal/meervoud getal, derde persoon meervoud + afwerking + voorwerp + res van die sin (selfgeldende sin) 
b. Onderwerp van die derdepersoon enkelvoud getal + afwerkings + voorwerp + res van die sin (selfgeldende sin)      
2. Aaneenlopende aaneenlopende tyda. Die onderwerp van die eerste persoon enkelvoud getal + am afronding (teenwoordige deelwoordvorm) + voorwerp + res van die sin (selfgeldende sin)
b. Die onderwerp van die eerste persoon meervoud getal, tweede persoon enkelvoud/meervoud, derde persoon meervoud getal + is afronding (teenwoordige deelwoordvorm) + voorwerp + res van die sin (selfgeldende sin) 
c. Die onderwerp van die derde persoon enkelvoud getal + is afronding (teenswoordige deelwoordvorm) + voorwerp + rus (selfgeldende sin) 
3. Hedendaagse volmaakte tyda. Die onderwerp van die eerste persoon enkelvoud getal/meervoud getal, tweede persoon enkelvoud/meervoud, derde persoon meervoud getal + het klaar (verlede deelwoordvorm) + voorwerp + rus (selfgeldende sin)
b. Onderwerp van die derde persoon enkelvoud getal + is klaar + voorwerp + rus (selfgeldende sin) 
4. Present volmaakte kontinue tyd a. Die onderwerp van die eerste persoon enkelvoud getal/meervoud getal, tweede persoon enkelvoud getal/meervoud getal, derde persoon meervoud getal + is besig om te voltooi (teenswoordige deelwoordvorm) + voorwerp + rus
b. Die onderwerp van die derde persoon enkelvoud getal + is besig om te voltooi (teenswoordige deelwoordvorm) + voorwerp + rus    
Sinstruktuur van “volledig” in die teenwoordige tyd

Voorbeelde en verduidelikings van “finish” in die huidige tyd-

Tipe huidige tydvoorbeeldVerduideliking
1. Hedendaagse onbepaalde tydDie studente voltooi hul huiswerk betyds om goed op die toets te presteer.Die werkwoord "voltooi" word in sy stamvorm gebruik om aan te bied dat die studente hul huiswerk in die toets vir die verbetering in 'n algemene sin voltooi.
2. Aaneenlopende aaneenlopende tydBeëindig jy die wedstryd nou met jou boulwerk om die teenstander te verslaan?Die werkwoord "voltooi" in die huidige deelwoordvorm wys 'n aksie van jou voltooiing van die wedstryd met jou boulwerk om die opponent te verslaan.
3. Hedendaagse volmaakte tydDie onderwyser het die hele sillabus vir hierdie sessie voltooi.In hierdie voorbeeld word die werkwoord "klaar" gebruik om 'n voltooide handeling te wys met die resultaat wat die onderwyser gedoen het.
4. Present volmaakte kontinue tydEk is al ses maande lank besig om my artikels te skryf.Ons vind dat die werkwoord “afronding” toegepas is om die voortdurende aksie van die huidige oomblik te wys dat ek 'n einde gemaak het aan my skryf van artikels.
Voorbeelde en verduidelikings van “finish” in die huidige tyd

"Voltooi" in die verlede tyd.

'n Verlede tyd is een van die drie tye wat ons voorsien van die handelinge van die vorige oomblikke. Kom ons verduidelik hoe die werkwoord "voltooi" in die verlede tyd.

Ons gebruik die verlede vorm "finale'' om die aksies aan te bied waaraan ons voorheen 'n einde gemaak het. Die resultaat van die aksies word tans nie gesien nie. 

Wanneer kan ons "finish" in die verlede tyd gebruik?

Ons is in staat om die werkwoord "voltooi" in die verlede tyd te gebruik wanneer iets genoem moet word in sy volmaakte aspekte. Ons moet toepas, klaargemaak, klaargemaak of klaargemaak saam met vereiste hulpwerkwoorde om enige sin te konstrueer.

Sinstruktuur van “voltooi” in die verlede tyd-

Tipe verlede tydHoe om 'n sin te vorm met "finish" in die verlede tyd
1. Verlede onbepaalde tyda. Onderwerp van alle persone en getalle + voltooide (verlede vorm) + voorwerp + res van die sin (selfgeldende sin)
2. Verlede aaneenlopende tyda. Die onderwerp van die eerste persoon enkelvoud getal/ derde persoon enkelvoud getal + was afronding (teenwoordige deelwoordvorm) + voorwerp + res van die sin (selfgeldende sin)

b. Die onderwerp van die eerste persoon meervoud getal, tweede persoon enkelvoud getal/meervoud getal, derde persoon meervoud getal + was afronding (teenwoordige deelwoordvorm) + voorwerp + res van die sin (selfgeldende sin)
3. Verlede volmaakte tyda. Die onderwerp van alle persone en getalle + was klaar (verlede vorm) + voorwerp + res van die sin (selfgeldende sin)
4. Verlede volmaakte aaneenlopende tyda. Die onderwerp van alle persone en getalle + was besig om te voltooi ((teenswoordige deelwoordvorm) + voorwerp + res van die sin (selfgeldende sin)
Sinstruktuur van “voltooi” in die verlede tyd

Voorbeelde en verduidelikings van “finish” in die verlede tyd-

Tipe verlede tydvoorbeeldVerduideliking
1. Verlede onbepaalde tydMy broer het sy lesse klaargemaak en begin televisie kyk.Hier is die vorige vorm "klaar" gebruik om te wys dat my broer 'n einde aan sy studie gemaak het en dit begin geniet het om televisie te kyk.
2. Verlede aaneenlopende tydDie herehuise was besig om die gebou van die huis af te rond om geskik te wees om te woon.Hier word die werkwoord "afwerking" saam met was gebruik om te wys dat die herehuise besig was om hul gebou te voltooi.
3. Verlede volmaakte tydHaar ma het haar net klaar aangetrek toe haar pa haar bel.Hier word "klaar" in die verlede deelwoordvorm in die sin gebruik om aan te dui dat haar ma 'n einde gemaak het aan haar aantrek van die kinders voordat haar pa 'n oproep gemaak het.
4. Verlede volmaakte aaneenlopende tydDie ou manne was al vir 'n uur klaar om hul bestemming te bereik.Die gewone werkwoord “afronding” word gebruik om aan te toon dat die ou manne vir 'n geruime tyd in die verlede voortgegaan het om hul doel te bereik.
Voorbeelde en verduidelikings van “finish” in die verlede tyd

"Klaar" in die toekomende tyd.

'n Toekomstige tyd is 'n tyd wat na komende aksies verwys of later sal gebeur. Kom ons kyk na die feite van hoe die werkwoord “voltooi” sy rol in die toekomstige tyd.

Ons kan beslis die term “klaar maak” in die toekomende tyd gebruik om te wys dat ons een of ander werk of iets tot sy einde sal bring.

Wanneer gebruik ons ​​"finish" in die toekomende tyd?

Ons kan die werkwoord "voltooi" in die toekomende tyd toepas wanneer ons ons begeerte moet toon om 'n aksie aan te bied wat in die toekoms voltooi moet word. Ons moet gebruik sal/sal klaar wees, sal/sal klaar wees wanneer ons enige aksie in die toekoms tot sy einde moet bring.

Sinstruktuur van “voltooi” in die toekomende tyd-

Tipe toekomstige tydHoe om 'n sin te vorm met "finish" in die toekomende tyd
1. Toekomstige onbepaalde tyda. Die onderwerp van die eerste persoon enkelvoud getal of meervoud getal + sal eindig + voorwerp + oorblywende deel (selfgeldende sin)

b. Die onderwerp van die tweede persoon enkelvoud getal of meervoud getal/ derde persoon enkelvoud of meervoud getal + sal eindig + voorwerp + oorblywende deel (selfgeldende sin)
2. Toekomstige aaneenlopende tyda. Die onderwerp van die eerste persoon enkelvoud getal of meervoud getal + sal afronding wees (teenswoordige deelwoordvorm) + voorwerp + oorblywende deel
b. Die onderwerp van die tweede persoon enkelvoud getal of meervoud getal/ derde persoon enkelvoud of meervoud getal + sal afronding wees (teenswoordige deelwoordvorm) + voorwerp + oorblywende deel (selfgeldende sin)
3. Huidige Toekomstige volmaakte tyda. Die onderwerp van die eerste persoon enkelvoud getal of meervoud getal + sal klaar wees + voorwerp + oorblywende deel
b. Die onderwerp van die tweede persoon enkelvoud getal of meervoud getal/ derde persoon enkelvoud of meervoud getal + sal klaar wees + voorwerp + oorblywende deel (selfgeldende sin)
4. Huidige Toekomstige volmaakte aaneenlopende tyda. Die onderwerp van die eerste persoon enkelvoud getal of meervoud getal + sal voltooi wees (teenwoordige deelwoordvorm) + voorwerp + oorblywende deel (selfgeldende sin) 
b. Die onderwerp van die tweede persoon enkelvoud getal of meervoud getal/ derde persoon enkelvoud of meervoud getal + sal afronding gewees het (teenswoordige deelwoordvorm) + voorwerp + oorblywende deel (selfgeldende sin)
Sinstruktuur van “finish” in die toekomende tyd

Voorbeelde en verduidelikings van “finish” in die toekomende tyd-

Tipe toekomstige tydvoorbeeldVerduideliking
1. Toekomstige onbepaalde tydMy suster sal volgende jaar haar graad aan die Universiteit van Colombia voltooi.Die voorbeeld is in die toekomende tyd omdat die werkwoord "voltooi" saam met wil gebruik word om 'n eenvoudige toekomende tyd te vorm. Ons vind dat my suster 'n einde sal maak aan haar voltooiing volgende jaar.
2. Toekomstige aaneenlopende tydSoham sal môre die plantasie klaarmaak.Hier word die werkwoord "afwerking" saam met sal gebruik word om aan te dui dat die aksie van die voltooiing van die plantasie in die toekoms op 'n deurlopende wyse sal wees.
3. Toekomstige volmaakte tydMy pa sal die grond klaar gekoop het voor ek dit weet.In hierdie sin word die werkwoord "klaar" gebruik om 'n voorbeeld van die toekomstige volmaakte tyd te raam om my pa se koopgrond voor my kennis aan te bied.
4. Toekomstige volmaakte aaneenlopende tydDie kunstenaars sal vir etlike ure die skildery op planke voltooi het voordat die beoordelaars die finale wenner kom aanwys het.Die werkwoord “afronding” saam met sal gewees het, word toegepas om aan te toon dat die kunstenaars vir 'n geruime tyd in die toekoms met die tekenwerk sal voortgaan voordat die kontrolering begin.
Voorbeelde en verduidelikings van “finish” in die toekomende tyd

Gevolgtrekking

Ons het ons leer van die gebruik van "voltooi" in al die vorme van drie tye voltooi. Ons kan frasewerkwoorde soos "voltooi af", "klaar maak", "voltooi met", ens. deur die werkwoord "voltooi" te gebruik. Ons kan ook 'n frase maak "die afronding of raak".

Goutam Datta

Hi.... ek is Goutam Datta. Ek het 'n dubbele MA in Engels en B. Ed. Ek is 'n kreatiewe skrywer. Tans is ek deel van die LambdaGeeks. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/goutam-datta-9824b5249

Onlangse plasings