3 feite oor die gebruik van kom in gespanne (hede, verlede en toekoms)


Tyde (verlede, hede en toekoms) is grammatikale kategorieë wat die tyd van voorkoms van 'n aktiwiteit of gebeurtenis aandui. Hierdie artikel sal die gebruik van "kom" in alle tye wys.

Die werkwoord “hoe” beteken om na 'n plek te reis, om te beweeg, om te besoek, om 'n bestemming te bereik, om by 'n plek of gevolgtrekking uit te kom, om te gebeur, en om deel te wees van 'n lys. “Kom” ondergaan verskeie vormveranderinge terwyl dit in die gebruik word eenvoudige, deurlopende, volmaak deurlopend, en perfekte vorme van die verlede, hede en toekomstige tye.

Hierdie artikel sal, met voorbeelde en strukture, die verbuigings ondersoek wat die werkwoord “kom” ondergaan wanneer dit al die twaalf vorme van die drie tye verteenwoordig – verlede, hede en toekoms.

"Kom" in die teenwoordige tyd

Die teenwoordige tyd is die tyd wat die voorkoms toon van 'n aksie wat nou aan die gang is op die huidige oomblik. Hier sal ons die gebruik van "kom" in die huidige tydsvorme sien.

Die werkwoord "kom" in die teenwoordige tyd het verskillende vorme soos "kom", 'kom', 'kom/kom', 'het/het gekom' en 'het/het gekom'. 

Voorbeeld: Kan jy asseblief hoe saam met my winkel toe?

In bogenoemde vraende sin word die werkwoord "kom" word gebruik in die eenvoudige teenwoordige tyd soos verteenwoordig die huidige aksie van reis of gaan winkel toe met die spreker.

Wanneer word "kom" in die huidige tyd gebruik?

Die werkwoord "kom" word in die teenwoordige tyd gebruik wanneer dit gebruik word om die aksies van reis, beweeg, bereik, aankom, besoek, gebeur, en om 'n deel te wees wat plaasvind op die huidige oomblik, 'nou', aan te toon. 

Sinsvorming van "kom" in die teenwoordige tyd

Vorme van huidige tydStrukture
1. Eenvoudige teenwoordige tyda. Eerste/tweede persoon enkelvoud/ meervoud Onderwerp + kom + oorblywende deel van die sin

b. Derde persoon enkelvoud onderwerp + kom + res van die sin
 
c. Derde persoon meervoud onderwerp + kom+ oorblywende deel van die sin
2. Huidige Deurlopende Tyda. Enkelvoud eerste persoon onderwerp + vm + kom + laaste deel van die sin

b. Meervoud eerste persoon onderwerp + is + komende+ einddeelsin

c. Enkelvoud/meervoud tweede persoon + is + kom + laaste deel van die sin

d. Enkelvoud derde persoon + is + kom+ res van die sin

e. Meervoud derde persoon + kom+ + sin eindig
3. Present Perfect Tensea. Enkelvoud/meervoud eerste persoon onderwerp + het + gekom + einde van die sin

b. Enkelvoud/meervoud tweede persoon onderwerp + het + gekom + laaste deel van die sin

c. Enkelvoudig derde persoon onderwerp + het + gekom + res van die sin

d. Meervoud derde persoon onderwerp + het + kom + sin eindig
4. Present Perfect Continuous Tensea. Enkelvoud/meervoud eerste persoon onderwerp + was + was + kom + einddeel van die sin

b. Enkelvoud/meervoud tweede persoon onderwerp + was + was + kom + sin einde

c. Enkelvoudig derdepersoon onderwerp + is + was + kom + oorblywende sin

d. Meervoud derde persoon onderwerp + het + was + kom + oorblywende deel van die sin
Sinstruktuur Van "Kom" In Huidige Sinsvorme

Voorbeelde van "kom" in die teenwoordige tyd

voorbeeldeverduidelikings
a. Ek/Ons/Jy hoe na hierdie plek dikwels aangesien dit geestelike vrede gee.

b. Vaishali kom na hierdie plek dikwels aangesien dit geestelike vrede gee.

c. My ouers hoe na hierdie plek dikwels aangesien dit geestelike vrede gee.
In al hierdie sinne is die werkwoord "kom" en 'kom' (verbuigde vorm) dui die aan eenvoudige geskenk gespanne soos dit wys a huidige aksie wat op 'n gereelde basis plaasvind wanneer die vakbesoeke bekommerd is daardie plek dikwels aangesien dit geestelike vrede gee.   
a. ek ek kom na die partytjie saam met my skoolvriende.

b. Ons kom na die partytjie saam met ons skoolvriende.
 
c. Jy kom na die partytjie saam met jou skoolvriende.

d. Sukanya is oppad na die partytjie saam met haar skoolvriende.

e. Hulle kom na die partytjie saam met hul skoolvriende.
 
 Hier, in al hierdie sinne, die werkwoord "kom" word gebruik as 'is/kom/kom' in die aanwesig deurlopend gespanne vorm. Die gebruik van die vorm 'kom' dui aan dat die aksie van gaan, besoek of die partytjie bereik saam met die skoolvriend gebeur en gaan voort tot op hierdie oomblik. 
a. Ek ons gekom tot 'n gevolgtrekking om die span 'n laaste kans te gee om hulself te bewys.    

b. Jy gekom tot 'n gevolgtrekking om die span 'n laaste kans te gee om hulself te bewys.    

c. Die bestuurder het hoe tot 'n gevolgtrekking om die span 'n laaste kans te gee om hulself te bewys.   

d. Die hoër amptenare het hoe tot 'n gevolgtrekking om die span 'n laaste kans te gee om hulself te bewys.   
   
In al hierdie gegewe sinne is die werkwoord "kom" word gebruik in die volmaakte tyd aanwesig vorm 'het/het gekom'. Die gebruik van 'het/het gekom' dui dit aan vorige aksie om tot 'n gevolgtrekking of besluit te kom wat sy effek in die hede het.   
a. Ek ons gekom het die afgelope week hier en nog geen aksie is geneem nie.

b. Jy gekom het die afgelope week hier en nog geen aksie is geneem nie.

c. Die ou man het gekom die afgelope week hier en nog geen aksie is geneem nie.

d. Mense wat geraak word gekom het die afgelope week hier en nog geen aksie is geneem nie.
 
 
Hier, die werkwoord “kom” word gebruik in die perfekte volmaakte tyd aanwesig as 'het/het gekom'. Die gebruik bied perfekte aaneenlopende vorm aan het/het gekom' onthul dat die aktiwiteit van die vak wat hier besoek het begin in die vorige week (verlede) en gaan nou steeds voort om in die hede plaas te vind en tog word geen aksies geneem nie.
Gebruik van "Kom" in huidige tyd

"Kom" in verlede tyd

Die verlede tyd is die tyd wat die voorkoms van 'n handeling toon wat voltooi is (enige tyd voor 'nou'). Hier sal ons die gebruik van "kom" in die verlede tydsvorme ondersoek.

Die werkwoord "kom" in die verlede tyd ondergaan verbuigings en word in verskeie vorme gebruik soos 'gekom', 'was/was gekom', 'het gekom' en 'het gekom'.

Voorbeeld: My suster, Rudra, gekom verlede week na my huis toe.

In hierdie sin word die werkwoord "kom" gebruik het as 'gekom' in die eenvoudige verlede tyd ten einde aan te dui dat die optrede van Rudra gaan of beweeg na die spreker se huis is reeds verby in die laaste week ('n tyd in die verlede).

Wanneer word "kom" in die verlede tyd gebruik?

Die werkwoord "kom" word in die verlede tyd in verskillende vorme gebruik wanneer dit gebruik word om die aksies aan te dui van beweeg, reis, bereik, aankom, gebeur, besoek, en om 'n deel te wees wat reeds voltooi is, verby, of plaasgevind het voor 'nou .'

Sinsvorming van "kom" in die verlede tyd

Vorme Van Verlede TydStrukture
1. Eenvoudige Verlede TydEerste/tweede/derde persoon enkelvoud/ meervoud Onderwerp + kom + einde van die sin
2. Verlede Deurlopende Tyda. Eerste persoon enkelvoud onderwerp + was+ kom + res van die sin

b. Eerste persoon meervoud onderwerp + was + kom + laaste deel van die sin
 
c. Tweede persoon enkelvoud/meervoud onderwerp + was+ kom + oorblywende deel van die sin

d. Derde persoon enkelvoud onderwerp + was + kom + laaste deel van die sin

e. Derde persoon meervoud onderwerp + was + kom + einde van die sin
3. Verlede Volmaakte TydEerste/tweede/derde enkelvoud/meervoud onderwerp + het + gekom + oorblywende deel van die sin
4. Past Perfect Continuous TenseEerste/tweede/derde enkelvoud/meervoud onderwerp + was + gewees + kom + sin einde
Sinstruktuur Van "Kom" In Verlede Tydvorme

Voorbeelde van "kom" in die verlede tyd

voorbeeldeverduidelikings
 Ek/Ons/Jy/Sy/Hulle gekom per bus skool toe.  Hier, die eenvoudige verlede tyd van die werkwoord “kom"- 'gekom' dui aan dat die spreker/ sprekers gereis per bus na die skool Die gebruik 'gekom' dui aan dat die aksie om met die bus skool toe te reis is verby en het in die verlede gebeur.  
a. ek het gekom tot 'n punt waar niks en niemand my kon beïnvloed nie.

b. Ons was aan die kom tot 'n punt waar niks en niemand ons kon beïnvloed nie.

c. Jy was aan die kom tot 'n punt waar niks en niemand jou kon beïnvloed nie.

d. Plaatblad het gekom tot 'n punt waar niks en niemand haar kon beïnvloed nie.  

e. Die seergemaakte kinders was kom tot 'n punt waar niks en niemand hulle kon beïnvloed nie.
 
Hier in hierdie voorbeelde, 'was/het gekom', die verlede aaneenlopende vorm van die werkwoord "kom" in diens is. Gebruik die verlede aaneenlopende tyd vorm van "kom" dra oor dat die aksies om 'n punt te bereik waar niemand en niks die onderwerp kan seermaak nie het iewers in die verlede aangehou gebeur.  
Ek/Ons/Jy/Sy/Hulle het gekom uit 'n baie ver land.'Het gekom" is die verby volmaakte vorm van die basiswerkwoord "kom". 'Het gekom' word aangewend om aan te dui dat die vak gehad het gereis uit 'n baie ver land.
Ek/Ons/Jy/Sy/Hulle het huis toe gekom om jou te sien tot verlede Vrydag.“Het gekom” is die verby volmaakte aaneenlopende tyd vorm van die basiswerkwoord "kom”.  Dit word gebruik om die onderwerp oor te dra het die huis besoek om 'jou' te sien tot verlede Vrydag ('n tyd in die verlede).
Gebruik van "Kom" in verlede tyd

"Kom" in toekomende tyd

Die toekomende tyd is die tyd wat die voorkoms toon van 'n handeling wat sal gebeur (enige tyd na 'nou'). Ons sal hier die gebruik van "kom" in die toekomstige tydsvorme verstaan.

Die werkwoord "kom" in die toekomstige tyd neem verskeie vorme aan soos 'sal/sal kom', 'sal/sal kom', 'sal/sal kom' en 'sal/sal kom' nadat hy die grammatikale verbuigings ondergaan het. 

Voorbeelde: Ek is seker Sudha sal kom eerste in haar skooltoets. 

'Sal kom,' die eenvoudige toekomstige tydvorm van die werkwoord "kom," word in die bogenoemde sin gebruik om aan te toon dat die optrede van Sudha eerste staan in haar skooltoets het het tot nou toe nog nie plaasgevind nie maar sal enige tyd in die toekoms gebeur. 

Wanneer word "kom" in die toekomende tyd gebruik?

Die werkwoord "kom" word in verskeie vorme van die toekomstige tyd gebruik wanneer dit gebruik word om die aktiwiteite van bereik, beweeg, reis, deel wees, gebeur, besoek en aankom voor te stel wat enige tyd na die huidige oomblik sal plaasvind of gebeur.

Sinsvorming van "kom" in die toekomende tyd

Vorme van Toekomstige TydStrukture
1. Eenvoudige Toekomstige TydEerste/tweede/derde enkelvoud/meervoud onderwerp + sal + kom + sin eindig
2. Toekomstige Deurlopende TydEerste/tweede/derde enkelvoud/meervoud onderwerp + sal + kom + laaste deel van die sin
3. Toekomstige volmaakte tydEerste/tweede/derde enkelvoud/meervoud onderwerp + sal + kom + einde van die sin
4. Toekomstige Volmaakte Deurlopende TydEerste/tweede/derde enkelvoud/meervoud onderwerp + sal + gewees het + komende + sin eindig
Sinstruktuur Van "Kom" In Toekomstige Tydvorme

Voorbeelde van "kom" in die toekomende tyd

voorbeeldeverduidelikings
Ek/Ons/Jy/Sy/Hulle sal kom en beantwoord al die navrae in môre se vergadering.    "Sal kom', die eenvoudige toekoms vorm van "hoe” dra oor dat die onderwerp sal daar aankom eers môre by die vergadering.   
Ek/Ons/Jy/Sy/Hulle sal kom na die VSA gedurende die somervakansie.  'Sal kom', die toekoms deurlopend of “kom” vertel dat die aksie besoek die VSA deur die onderwerp in die toekoms sal plaasvind.
Ek/Ons/Jy/Hy/Hulle sal gekom het teen die einde van hierdie maand vyf keer na Delhi."Sal gekom het', die toekomstige volmaakte vorm of "kom" openbaar dat die onderwerp het Delhi al 4 keer besoek en dit sou hul vyfde keer wees wanneer hulle dit teen die einde van hierdie maand besoek (toekoms).
Volgende jaar, ek/ons/jy/sy/hulle sal gekom het tot die jaarlikse raadsvergadering vir sewe jaar."Sal gekom het', die toekoms volmaak deurlopend of "kom" dui aan dat die aksie van die onderwerp om vir sewe jaar deel te wees van die jaarvergadering sal volgende jaar (toekoms) plaasvind.
Gebruik van "Kom" In Toekomstige Tyd

Gevolgtrekking

Daarom gee hierdie artikel 'n gedetailleerde verduideliking van hoe die werkwoord "kom" in al die Engelse grammatikale tye gebruik word.

Sowndharya Jagadeeswaran

Hallo... ek is Sowndharya Jagadeeswaran, 'n universiteitsranghouer in MA Engelse letterkunde. Ek het ook my meestersgraad in Besigheidsadministrasie gedoen. Nuuskierig soos ek is, het my belangstelling in aksie-georiënteerde navorsing my gehelp om navorsingsartikels in gerekende joernale te publiseer. Nou, as 'n loopbaan, is ek 'n instrukteur waar ek jong en pragtige studente die ingewikkelde tegniese aspekte van Openbare Rede en Kreatiewe Skryfkuns leer. Ek geniet dit ook om artikels te skryf oor onderwerpe waarin ek spesialiseer en waarin ek navorsing doen. Jy kan met my kontak maak deur LinkedIn.-https://www.linkedin.com/in/sowndharya-j-972378233

Onlangse plasings