3 feite oor die gebruik van vermy in gespanne (hede, verlede en toekoms)


Die term "vermy" beteken opsy sit, omdraai, opsy draai, verdryf, elimineer of wegdraai. Nou sal ons die gebruik van "vermy" in die huidige, verlede en toekomstige tyd sien.

Ons kan die term "vermy'' in die gevoelens om iets nie te doen nie of daarvan te wil ontsnap. 

Kom ons bespreek meer feite rakende die gebruik van "vermy" in die huidige, verlede en toekomstige tye saam met die voorbeelde en hul gedetailleerde verduidelikings om goed te leer.

"Vermy'' in die huidige tyd.

Ons herken die tydsvorm as teenwoordige tyd wat ons die aksie van die huidige oomblik gee. Kom ons kyk na die gebruik van "vermy" in die huidige tyd.

Ons kan beslis die term “vermy” in die teenwoordige tyd om te verwys na 'n poging om te ontsnap van enige verantwoordelikheid wat aan iemand toevertrou is om uit te voer. Ons pas dit toe om ons wens om 'n bietjie werk in die huidige oomblik opsy te wys, te wys.

Wanneer kan ons "vermy" in die huidige tyd gebruik?

Tipe huidige tydWanneer om "vermy" in die huidige tyd te gebruik
1. Eenvoudige teenwoordige tydDie werkwoord "vermy" word in die eenvoudige teenwoordige tyd gebruik en verwys hoofsaaklik na die keuse van geen persoon, voorwerp of idee in 'n algemene sin nie.
2. Aaneenlopende aaneenlopende tydOns gebruik die werkwoord "vermy" in die huidige aaneenlopende tyd om ons nalatigheid aan te dui om enige persoon of ding wat in die huidige oomblik plaasvind, te aanvaar.
3. Hedendaagse volmaakte tydDie werkwoord “vermy” is in die gebruik in die huidige volmaakte tyd om te ontsnap om enige persoon of voorwerp of idee wat reeds voltooi is, te neem.
4. Present volmaakte kontinue tydDie werkwoord "vermy" word in die huidige volmaakte tyd toegepas wanneer ons weier om iemand of enigiets wat vir 'n tydperk aan die gang is, toe te laat.
Wanneer word "vermy" in die huidige tyd gebruik

Voorbeelde van “vermy” in die huidige tyd-

Vorme van tydvoorbeeldVerduideliking
1. Simple present tense/ Present indefinite tenseDie studente vermy altyd die moeilike somme om op te los.Die aksiewoord “vermy” is in die gebruik hier om die funksie van die eenvoudige teenwoordige tyd aan te toon. Dit wys dat die studente altyd probeer om die verantwoordelikheid om moeilike somme op te los, opsy te skuif.
2. Present progressive tense/ Present continuous tenseOns vermy altyd enige vreemdeling wat na ons huis toe kom.In die huidige voorbeeld het die werkwoord "vermy" 'n gebruik in die huidige progressiewe tyd. Ons vind dat ons elke keer enige onbekende persoon vermy om ons huis binne te gaan.
3. Hedendaagse volmaakte tydEk weet nie hoekom hy my vermy het nie.Hier word 'n voorbeeld van die huidige volmaakte tyd gevind. Die term "vermy" wys 'n aksie wat gedoen is, maar die resultaat daarvan bly steeds.
4. Present perfect progressive tense/ Present perfect continuous tenseWright vermy die taak vir twee maande,Die werkwoord "vermy'' voer die aksie van 'n huidige volmaakte progressiewe tyd uit. Ons vind dat Wright vir 'n sekere tydperk probeer vermy het om die taak te doen.
Voorbeelde en verduidelikings van "vermy" wat in die huidige tyd gebruik word

Sinsvorming in die teenwoordige tyd met “vermy”-

Tipe tydSinsvorming en struktuur met "vermy"
1. Eenvoudige teenwoordige tydOnderwerp+vermy/vermy+ voorwerp
2. Aaneenlopende aaneenlopende tydOnderwerp+ is/is/is+ vermy (in die huidige deelwoordvorm)+ voorwerp
3. Hedendaagse volmaakte tydOnderwerp+ het/het+ vermy (verlede deelwoordvorm) + voorwerp
4. Hedendaagse volmaakte tydOnderwerp + was/is + vermy (teenwoordige deelwoordvorm) + voorwerp
Vormingstruktuur van "vermy" in die teenwoordige tyd

"Vermy'' in die verlede tyd.

Die werk wat vroeër voltooi is of sou eindig, word as 'n vorige aksie beskou. Ons sal leer hoe "vermy" gebruik word in die verlede tyd.

Die term "vermy" word beslis in die verlede tyd gebruik in die vorm "vermy” om die onwilligheid te toon om enige werk in die verlede te doen. Dit verwys hoofsaaklik na ons poging om 'n aksie uit te voer wat vroeër veronderstel was om te doen.

Wanneer kan ons "vermy" in die verlede tyd toepas?

Tipe verlede tydWanneer om "vermy" in die verlede tyd te gebruik
1. Verlede onbepaalde tydOns gebruik die werkwoord "vermy" in die eenvoudige verlede tyd wanneer ons moet verwys na die weiering om enige persoon, idee of voorwerp wat in die verlede voltooi is, te aanvaar.
2. Verlede aaneenlopende tydDie woord "vermy" word in die verlede deurlopende tyd gebruik wanneer ons enige iemand, enige gevoel of enige voorwerp wat in die verlede aan die gang was, wil aanbied.
3. Verlede volmaakte tydDie werkwoord "vermy" word in die verlede volmaakte tyd gebruik wanneer ons ons nalatigheid moet aanbied om enige persoon, idee of voorwerp wat voor 'n ander aksie in die verlede gedoen het, te neem.
4. Verlede volmaakte aaneenlopende tydOns pas die werkwoord "vermy" in die verlede progressiewe tyd toe om die weiering van enige persoon, idee of enigiets wat al 'n geruime tyd in die verlede aan die gang was, voor te stel.
Wanneer om "vermy" in die verlede tyd te gebruik

Sinsvorming met “vermy” in die verlede tyd-

Tipe verlede tydSinsvorming en struktuur met "vermy"
1. Verlede onbepaalde tydOnderwerp+vermy (verlede vorm)+ voorwerp
2. Verlede aaneenlopende tydOnderwerp+ was/was+ vermy (in die huidige deelwoordvorm)+ voorwerp
3. Verlede volmaakte tydOnderwerp+ het+ vermy (verlede deelwoordvorm) + voorwerp
4. Verlede volmaakte aaneenlopende tydOnderwerp + was + vermy (teenwoordige deelwoordvorm) + voorwerp
Sinsvorming met "vermy" in die verlede tyd

Voorbeelde en hul verduidelikings oor die gebruik van "vermy" in die verlede tyd-

Vorm van tydvoorbeeldVerduideliking
1. Verlede onbepaalde tyd/ Eenvoudige verlede tydDie bestuurders het vermy om die boete te betaal deur die verkeersreëls te handhaaf.In hierdie voorbeeld word die term "vermy" gebruik om die aktiwiteit van die eenvoudige verlede tyd aan te dui. Die vorige vorm van die werkwoord “vermy” dui op 'n aksie, dit wil sê die bestuurders het probeer ontsnap om 'n boete te gee.
2. Verlede progressiewe tyd/ Verlede kontinue tydHoekom het Soumi haar vriende vermy?Hier wys die vraagvorm dat die werkwoord “vermy” in die verlede progressiewe tyd optree. Dit verskaf 'n vraag of Soumi haar vriende vermy het.
3. Verlede volmaakte tydSourav het die taak vermy voordat sy onderwyser hom kom leer het.Die voorbeeld toon 'n aksie van die verlede volmaakte tyd waar die werkwoord "vermy'' gebruik word. Dit wys dat Sourav probeer ontsnap het om die taak te doen voordat sy onderwyser opgedaag het.
4. Past perfect progressive tense/ Past perfect continuous tenseHulle het die werk in die veld 'n uur lank vermy voordat die bestuurder gekom het.Die doenwerkwoord “vermy” word in die verlede volmaakte progressiewe tyd toegepas. Ons kom agter dat hulle vir 'n sekere tyd hul verantwoordelikheid vermy het voordat die bestuurder opgedaag het.
Voorbeelde en verduidelikings van "vermy" wat in die verlede tyd gebruik word

"Vermy'' in die toekomende tyd.

Die toekomende tyd verwys na die grammatikale vorm van tyd waar die aksies wat gewys word in die toekoms gedoen sal word. Kom ons kyk hoe "vermy" optree in die toekomstige tyd.

Die term “vermy” kan in die toekomende tyd gebruik word om te wys dat ons strewe om in die toekoms van enige werk af te kom. Ons wens om 'n mate van aanspreeklikheid uit te skakel, word na verwys met die term "vermy" in die toekomende tyd.

Wanneer word “vermy” in die toekomende tyd gebruik?

Vorm van toekomende tydWanneer om "vermy" in die toekomende tyd te gebruik
1. Eenvoudige toekomende tydOns gebruik die werkwoord "vermy" in die eenvoudige toekomende tyd met sal/wil om ons onwilligheid om enigiemand of enigiets te aanvaar wat in die toekoms sal gebeur, voor te stel.
2. Toekomstige aaneenlopende tydDie woord "vermy" word in die toekomstige aaneenlopende tyd gebruik met sal wees of sal wees om ons nalatigheid te merk om enige persoon, enige voorwerp of enige idee wat in die toekoms aan die gang sal wees, toe te laat.
3. Toekomstige volmaakte tydDie werkwoord "vermy" sal gebruik word met sal hê/sal die onwilligheid moet toon om enige persoon, voorwerp of idee wat gedoen sal word voor ander aksies in die toekoms te neem.
4. Toekomstige volmaakte aaneenlopende tydDie werkwoord "vermy" word in die toekoms volmaakte aaneenlopende tyd gebruik om ons gevoel voor te stel dat ons geen persoon, voorwerp of gevoelens aanvaar wat vir 'n geruime tyd in die toekoms sal gebeur nie.
Wanneer om "vermy" in die toekomende tyd te gebruik

Voorbeelde van die gebruik van "vermy" in die toekomende tyd-

Vorm van toekomende tydvoorbeeldvoorbeeld
1. Eenvoudige toekomstige tyd/ Toekomstige onbepaalde tydDie meisies sal onbekende persone vermy om snags hul huis binne te gaan.Die aksiewoord "vermy'' wys sy funksie in die eenvoudige toekomende tyd. Die aksie wat hier genoem word sal in die toekoms gedoen word maw die meisies sal diegene wat nie aan hulle bekend is nie vermy om hul huis binne te gaan.
2. Toekomstige progressiewe tyd/ Future continuous tenseDie studente sal die moeilike lesse vermy.Die gebruik van die werkwoord “vermy” wys dat dit gebruik word in die toekomstige progressiewe tyd of aksie wat in die toekoms sal plaasvind. Hier sien ons studente se begeerte om die moeilike lesse te doen.
3. Toekomstige volmaakte tydEk sal jou vermy het as jy jou wangedra met my.Die werkwoord "vermy'' wys die gebruik daarvan in die toekomstige volmaakte tyd of die funksie sal voor 'n ander aksie gedoen word.
4. Toekomstige volmaakte progressiewe tyd/ Future perfect continuous tenseDipika sal nie maande lank haar vriende vermy het voordat hulle om verskoning gevra het nie.Hier is die werkwoord "vermy'' in die toekomstige volmaakte progressiewe tyd gebruik wat wys dat 'n aksie vir 'n tydperk sal voortduur voor 'n ander handeling.
Voorbeelde en verduidelikings van "vermy" wat in die toekomende tyd gebruik word

Sinsvorming met “vermy” in die toekomende tyd-

Kom ons kyk in die tabel hoe die term "vermy" in sinsvorming in die toekomende tyd gebruik word.

Tipe tydSinsvormingstruktuur
1. Toekomstige onbepaalde tydOnderwerp + sal vermy/sal +voorwerp vermy
2. Toekomstige aaneenlopende tydOnderwerp + sal wees/sal + vermy (teenwoordige deelwoord)+ voorwerp wees
3. Toekomstige volmaakte tydOnderwerp + sal hê/ sal hê+ vermy (verlede deelwoord) + voorwerp
4. Toekomstige volmaakte aaneenlopende tydOnderwerp + sal +vermydende (teenwoordige deelwoord)+voorwerp gewees/ sal gewees het
Sinsvorming met "vermy" in die toekomende tyd

Gevolgtrekking

Die artikel handel oor die gebruik van "vermy" in die huidige, verlede en toekomstige tyd. Ons kan die term in sy naamwoordvorme “vermyding” en “vermybaarheid”, byvoeglike naamwoordvorm “vermybaar” in sinne toepas volgens ons vereiste. Ons deeglike en noukeurige lees van die artikel sal baie voordelig wees terwyl ons enige sin met hierdie woord saamstel.

Goutam Datta

Hi.... ek is Goutam Datta. Ek het 'n dubbele MA in Engels en B. Ed. Ek is 'n kreatiewe skrywer. Tans is ek deel van die LambdaGeeks. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/goutam-datta-9824b5249

Onlangse plasings