Terme en voorwaardes

Lambda Geeks Gebruiksvoorwaardes

Hierdie gebruiksvoorwaardes ("gebruiksvoorwaardes") is tussen jou (as jy onder die wettige meerderjarigheid is, sluit "jy" jou ouers of wettige voogde in) en lambdageeks.com. ("lambdageeks", "ons", "ons" of "ons") met betrekking tot die lambdageeks webwerf (hieronder gedefinieer) (die "werf"). Lees hulle asseblief aandagtig deur. Deur die webwerf te gebruik of toegang te verkry of deur inligting deur die webwerf te verskaf, erken jy dat jy gelees het en instem om gebind te wees deur hierdie gebruiksvoorwaardes. Daarbenewens, as jy 'n spesifieke diens op die webwerf gebruik of toegang verkry via die webwerf, stem jy in om onderworpe te wees aan enige reëls of riglyne wat van toepassing is op sulke dienste, en sodanige reëls of riglyne sal deur verwysing in hierdie gebruiksvoorwaardes geïnkorporeer word. As jy nie instem tot hierdie gebruiksvoorwaardes nie, of jy voldoen nie aan enige geskiktheidsvereistes wat deur lambdageeks vir die gebruik van en toegang tot die webwerf gestel is nie, mag jy nie toegang tot die webwerf verkry of andersins gebruik nie.

Tensy jy die lambdageeks-webwerf besoek wat spesifiek anders toelaat, (i) word kinders onder die ouderdom van 13 nie toegelaat om die webwerf te besoek of andersins te gebruik nie, en (ii) jy erken dat jy 13 jaar of ouer is, en, indien onder die ouderdom van 18, gebruik die webwerf onder toesig van 'n ouer of wettige voog.

jy stem in tot die bepalings en voorwaardes van die lambdageeks se privaatheidsbeleid (“Privaatheidsbeleid") hiermee gekoppel deur verwysing, wat die maniere waarop ons persoonlike inligting wat aan jou behoort of verwant is, gebruik.

"WERF" GEDEFINEER

Die "werf" sluit verskeie lambdageeks-webwerwe in verskillende subdomeine/tale in, insluitend sonder beperking alle inhoud, materiaal, inligting, beleide, wysigings, opdaterings, verbeterings, hersienings, nuwe kenmerke en of nuwe webeienskappe van sulke bladsye, tesame met alle webwerf dienste verskaf deur sulke webwerwe en webblaaie.

WYSIGING VAN HIERDIE GEBRUIKSVOORWAARDES

Jy is verantwoordelik om hierdie Gebruiksvoorwaardes gereeld te hersien. lambdageeks het die reg, maar nie die verpligting nie, om enige foute of weglatings in enige gedeelte van die webwerf en hierdie Gebruiksvoorwaardes reg te stel. lambdageeks behou die reg voor om, na sy uitsluitlike goeddunke, enige gedeelte van die webwerf of hierdie gebruiksvoorwaardes te verander, te wysig, by te voeg, te verwyder of te beëindig, geheel of gedeeltelik, te eniger tyd sonder vooraf kennisgewing. Alle veranderinge aan hierdie Gebruiksvoorwaardes is onmiddellik van krag nadat dit op die webwerf geplaas is. Jou voortgesette gebruik van die webwerf na enige veranderinge aan hierdie Gebruiksvoorwaardes sal beteken dat jy hierdie veranderinge aanvaar.

WERFGEBRUIK

Gebruiksbeperkings

U stem in om die webwerf slegs te gebruik soos hierin verskaf. Jy sal nie:

  • Dra enige inhoud na die webwerf oor, of gedrag jouself op enige manier, wat beskou kan word as lasterlik, lasterlik, onwelvoeglik, grootmoedig, haatlik, rasbeledigend, vulgêr, teisterend, opruiend, pornografies, gewelddadig, profaan, dreigend, onakkuraat, bedrieglik of onwettig is, of wat gedrag kan uitmaak of aanmoedig wat as 'n kriminele oortreding beskou sal word, aanleiding kan gee tot siviele aanspreeklikheid, of andersins enige wet oortree.
  • Stuur enige grootmaat kommersiële e-pos, stuur enige ongevraagde e-pos, of voer of stuur enige opnames, kompetisies, piramideskemas of kettingbriewe aan enige party. Vervals of skrap enige skrywerstoeskrywings, kopieregkennisgewings of wetlike of ander behoorlike kennisgewings of eiendomsbenamings of etikette van die oorsprong of bron van materiaal wat deur die webwerf verkry is.
  • Oes of versamel andersins inligting oor ander, insluitend e-posadresse en telefoonnommers.
  • Gebruik die webwerf op enige manier wat die webwerf kan beskadig, deaktiveer, oorlaai of benadeel of inmeng met enige ander party se gebruik en genot van die webwerf, insluitend sonder beperking die oplaai van lêers wat virusse of korrupte lêers bevat.
  • Verkry of probeer om enige materiaal of inligting te bekom deur enige manier wat nie opsetlik beskikbaar gestel of voorsien word deur die webwerf nie.
  • Oortree enige toepaslike wette of regulasies, insluitend enige intellektuele eiendomswette of regulasies, of oortree hierdie Gebruiksvoorwaardes of enige werfriglyne.
  • Toegang tot enige ander gebruiker se rekening of probeer om toegang te verkry tot enige ander gebruiker se rekening, of wanvoorstelling of probeer om jou identiteit wanvoor te stel terwyl jy die webwerf gebruik, insluitend wanvoorstelling as 'n lambdageeks-agent of verteenwoordiger, of wanvoorstelling wat ons onderskrywing van jou of jou produk of aktiwiteit verklaar of impliseer.
  • Gebruik die webwerf op enige manier wat 'n risiko vir 'n persoon se veiligheid of gesondheid kan skep, 'n risiko vir openbare veiligheid of gesondheid skep, nasionale veiligheid in gedrang bring, of inmeng met 'n ondersoek deur wetstoepassing.

OPENBAARMAKING VAN INLIGTING

Openbaarmaking onder wet

lambdageeks behou die reg voor om te alle tye enige inligting bekend te maak soos nodig om aan enige toepaslike wet, regulasie, regsproses of regeringsversoek te voldoen, insluitend persoonlik identifiseerbare inligting, of om enige inligting of materiaal in geheel of te wysig, te weier om toe te laat of te verwyder. gedeeltelik, in lambdageeks se uitsluitlike diskresie.

Die verskaffing van korrekte persoonlike inligting

In die loop van die gebruik van die webwerf sal daar van jou verwag word om sekere inligting in te voer, insluitend sonder beperking persoonlik identifiseerbare inligting (gesamentlik, "Inligting"). U verteenwoordig en waarborg dat u volle, ware en korrekte inligting aan lambdageeks sal verskaf, en om sodanige inligting stiptelik op die webwerf by te werk as wat redelikerwys nodig is en soos deur die webwerf vereis word.

MATERIAAL

Lisensie in Materiaal

Tensy jy 'n lid van die lambdageeks se skrywersgemeenskap word, eis lambdageeks nie eienaarskap van enige data, inligting (beide persoonlik of andersins), opmerkings, voorstelle, terugvoer, of ander materiaal wat jy deur die webwerf invoer nie (gesamentlik, "Materiale"). . Deur enige Materiaal oor te dra, op te laai, in te voer, te verskaf of in te dien, verleen jy egter aan lambdageeks en sy geaffilieerde maatskappye en sublisensiehouers 'n nie-eksklusiewe, tantièmevrye, vergoedingvrye, ewigdurende, wêreldwye, onherroeplike en ten volle sublisensieerbare lisensie om sodanige gebruik te gebruik. Materiaal vir enige doel volgens lambdageeks se diskresie, insluitend sonder beperking die inkorporering van sulke materiaal by die webwerf, en bevestiging dat sodanige materiaal nie-vertroulik en nie-eiendoms is. Jy doen hiermee afstand van alle regte op enige eis teen lambdageeks vir enige beweerde of werklike skending van enige eiendomsregte, regte van privaatheid en publisiteit, morele regte en regte van erkenning in verband met sulke materiaal.

Gebruikersvertoë en waarborge

Deur die webwerf te gebruik of toegang te verkry of jou materiaal op te laai, in te voer, te verskaf of in te dien, verteenwoordig en waarborg jy (1) dat jy al die regte op jou materiaal besit of andersins beheer wat nodig is om die lisensies toe te staan ​​wat in hierdie afdeling (Materiale) toegestaan ​​is, insluitend, sonder beperking, al die regte wat nodig is vir jou om die Materiaal in te voer of in te dien, en alle reg, mag en gesag het om hierdie Gebruiksvoorwaardes aan te gaan en volledig hiervolgens uit te voer, (2) verteenwoordig en waarborg dat jou gebruik van die webwerf , Werf-inhoud en/of materiaal skend en sal nie enige derdeparty-reg skend of inbreuk maak nie, insluitend maar nie beperk nie tot enige derdeparty intellektuele eiendomsreg, reg op publisiteit of privaatheid, reg op handelsgeheim of vertroulikheid, of kontraktuele reg, of enige ander ooreenkoms waaraan jy gebonde is of enige wet, reël of regulasie oortree, (3) verteenwoordig en waarborg dat jy aan alle toepaslike wette, kontrakte en/of ooreenkomste sal voldoen, op jou uitsluitlike koste en aanspreeklikheid ity, in verband met jou gebruik van of toegang tot die webwerf, en (4) instem dat lambdageeks nie aanspreeklik sal wees teenoor jou of enige derde party vir die aanvaarding of nie-aanvaarding van jou Materiaal of vir die verwydering of nie verwydering van jou Materiaal, in sy geheel of gedeeltelik.

Jou verantwoordelikheid vir materiaal en lambdageeks se moniteringsregte

Jy sal verantwoordelik wees vir jou eie materiaal en die gevolge van die oordrag van daardie materiaal. lambdageeks het geen verpligting om jou of enige ander gebruiker se gebruik van die webwerf te monitor nie. lambdageeks behou die reg voor om u gebruik van die webwerf te hersien en te monitor, insluitend sonder beperking u gebruik van enige gebruikers-ID en/of wagwoord in toegang tot die webwerf en enige materiaal wat op die webwerf aangegaan of hersien is, en om enige materiaal in sy enigste te verwyder diskresie. lambdageeks behou die reg voor om jou toegang tot die werf te beperk of te beëindig, insluitend, sonder beperking, jou toegang tot enige of al die dienste wat daarvolgens verskaf word of jou vermoë om enige werfgebruiker-ID en/of wagwoord te gebruik, te eniger tyd sonder kennisgewing indien ons glo dat jy hierdie Gebruiksbepalings oortree het of waarskynlik hierdie Gebruiksbepalings sal oortree. Jou enigste regsmiddel teen lambdageeks in die geval van 'n dispuut wat voortspruit uit hierdie Gebruiksvoorwaardes, die webwerf of jou gebruik daarvan, is om hierdie Gebruiksvoorwaardes te beëindig deur jou gebruik van die webwerf te staak. lambdageeks kan ook enige aspek van die webwerf te eniger tyd verander, opskort of staak, insluitend die beskikbaarheid van enige webwerfkenmerk, databasis of inhoud.

ONTKENNINGS

Geen afhanklikheid of mediese advies nie

Die webwerf kan algemene inligting bevat met betrekking tot mediese toestande en die behandeling van sulke toestande. Sulke inligting is nie bedoel as 'n plaasvervanger vir mediese advies nie. Die webwerf moet nie gebruik word in die plek van 'n besoek of konsultasie, of om andersins die advies van jou dokter of ander gesondheidsorgverskaffer te verkry nie. Jy erken dat lambdageeks nie betrokke is by die lewering van regs-, mediese, berading of ander professionele dienste of advies nie. Ons moedig jou aan om gepaste professionele advies van jou dokter of ander gesondheidswerker dadelik in te win vir enige situasie of probleem wat jy mag hê.

Inhoud bespreking

Enige inhoud wat beledigend is, haat versprei, rassisties is of op enige manier enigiemand se opinies benadeel, sal nooit vermaak word nie. Ons hou ons inhoud gemodereer om die integriteit van individue te handhaaf. Ons behou alle regte voor om sulke inhoud te verwerp op die oomblik wat ons afkom of enige verslag kry.

Die webwerf kan ook algemene inligting en bewustheid oor toepassingsekuriteit in Tegnologie bevat wat suiwer vir opvoedkundige doeleindes is. Lambdageeks hou geen vorm van aanspreeklikheid vir die misbruik of verkeerde interpretasie van die kennis nie.

Eksterne skakels of verwysings

Die webwerf kan skakels of verwysings na ander partye se webwerwe bevat, welke skakels slegs as 'n gerief aan jou verskaf word. Wees asseblief bewus daarvan dat ons nie verantwoordelik kan wees vir die privaatheid of ander praktyke van enige sodanige buite-webwerwe nie (wat nie deel van die werf is nie), en lambdageeks ontken uitdruklik enige en alle aanspreeklikheid wat verband hou met sulke werwe en webwerwe wat daarmee verband hou. lambdageeks onderskryf nie, en is nie verantwoordelik of aanspreeklik vir, direk of indirek, enige skade of verlies wat veroorsaak of na bewering veroorsaak word deur of in verband met enige inhoud, advertensies, produkte of ander inligting op of beskikbaar vanaf sodanige gekoppelde werwe of enige skakel vervat in 'n gekoppelde webwerf. Ons moedig ons gebruikers aan om dit te oorweeg as hulle besluit om sulke buitewerwe te besoek en om die toepaslike privaatheidsbeleide en gebruiksvoorwaardes van elke sodanige werwe te lees.

Vrywaring van vertoë en waarborge

Jy stem in dat jou gebruik van die lambdageeks-werf op eie risiko is. Pogings deur lambdageeks om die terrein te wysig sal nie as 'n afstanddoening van hierdie beperkings beskou word nie. Die lambdageeks-werf, insluitend alle inhoud, inligting of dienste wat deur die webwerf verskaf word, word verskaf "soos dit is," as 'n gerief aan alle gebruikers sonder voorstelling of waarborg van enige aard aan jou of enige derde party, insluitend, sonder beperking, enige uitdruklike of geïmpliseerde waarborge (1) van verhandelbaarheid of geskiktheid vir 'n spesifieke doel, (2) van inligtingsinhoud of akkuraatheid, (3) van nie-skending, (4) van stille genot, (5) van titel, (6) dat die webwerf sal op 'n foutvrye, tydige, veilige of ononderbroke wyse funksioneer, is aktueel en op datum en beskryf lambdageeks se produkte en dienste akkuraat, of is vry van virusse of ander skadelike komponente, (7) dat enige defekte of foute in die werf reggestel sal word, of (8) dat die werf versoenbaar is met enige spesifieke hardeware of sagteware platform.

Vrywaring van aanspreeklikheid

In geen geval mag lambdageeks en sy beamptes, direkteure, agente, werknemers, lisensiegewers, verteenwoordigers, interne bedryfseenhede, affiliasies, filiale, sublisensiehouers, borge, opvolgers en toekennings, onafhanklike kontrakteurs en verwante partye (gesamentlik, met lambdageeks, die "lambdageeks" entiteite”) teenoor jou of enige derde party aanspreeklik wees vir enige verlies aan wins, verlies aan gebruik, verlies van data, onderbreking van besigheid, of enige direkte, indirekte, toevallige, spesiale of gevolglike skade wat voortspruit uit of op enige manier verband hou met die gebruik van die lambdageeks-werf of met die vertraging of onvermoë om dit te gebruik, of vir enige skending van sekuriteit wat verband hou met die oordrag van sensitiewe inligting deur die lambdageeks-werf, of vir enige inligting, produkte en dienste wat deur die webwerf verkry word, of andersins voortspruitend uit die gebruik daarvan, hetsy gebaseer op kontrak, onreg, streng aanspreeklikheid, regulasie, gemeenregtelike presedent of andersins, selfs al is lambdageeks in kennis gestel van die moontlikheid skadevergoeding en selfs as sodanige skade voortspruit uit lambdageeks se nalatigheid of growwe nalatigheid. Omdat sommige state/jurisdiksies nie die uitsluiting of beperking van aanspreeklikheid vir gevolglike of toevallige skade toelaat nie, is die bogenoemde beperking dalk nie op jou van toepassing nie. In sulke state sal lambdageeks se aanspreeklikheid beperk word tot die volle mate wat deur die wet toegelaat word. Bykomende vrywarings verskyn in die liggaam van die webwerf en word hierin ingesluit deur verwysing. In die mate dat enige sodanige vrywarings groter beperkings plaas op jou gebruik van die webwerf of die materiaal daarin vervat, sal sulke groter beperkings van toepassing wees.

VRYWARING

U sal die lambdageeks-entiteite vrywaar, verdedig (of skik) en skadeloos hou van alle eise, aksies, verrigtinge, verliese, skikkings, vonnisse, aanspreeklikhede, regsgedinge, skadevergoeding, geskille of eise, insluitend sonder beperking enige prosedure, ondersoek of eis deur 'n selfregulerende organisasie, staats- of federale sekuriteitsagentskap of kommissie, en insluitend redelike prokureursfooie en alle ander koste, fooie en uitgawes (gesamentlik, "Eise") teen enige van die lambdageeks-entiteite tot die volle mate wat deur die wet toegelaat word wat voortspruit uit of in verband met (1) jou optrede, verskaffing van materiaal of gebruik van die webwerf, of sodanige optrede deur enige derde party deur jou, (2) jou skending van die regte van 'n ander persoon of party, (3) enige materiaal wat verskaf word of deur jou beskikbaar gestel word, en (4) enige verbreking of skending deur jou van jou verpligtinge ingevolge hierdie Gebruiksvoorwaardes, insluitend sonder beperking enige verbreking van jou voorstellings en waarborge hierin. In verband met enige eise wat aanleiding kan gee tot u skadeloosstellingsverpligtinge soos hierbo uiteengesit, sal die lambdageeks-entiteite die eksklusiewe reg hê, na hul keuse, om die geding, aksie of prosedure te verdedig, te kompromitteer en/of te skik, en u sal gebonde aan die beslissing van enige geding, aksie of proses wat aldus verdedig word of enige kompromie of skikking wat aldus bewerkstellig is. Die remedies wat in hierdie Afdeling verskaf word, is nie eksklusief en beperk nie enige ander remedies wat kragtens hierdie Afdeling aan die lambdageeks-entiteite beskikbaar mag wees nie.

DIVERSE

Geen gesamentlike onderneming nie

U stem in dat geen gesamentlike onderneming, vennootskap, indiensneming of agentskapsverhouding tussen u en lambdageeks bestaan ​​as gevolg van hierdie Gebruiksvoorwaardes of u gebruik van die webwerf nie.

Geen kwytskelding nie

Die versuim van lambdageeks om enige bepaling van hierdie Gebruiksvoorwaardes af te dwing, sal nie vertolk word as 'n afstanddoening of beperking van lambdageeks se reg om daarna streng nakoming van daardie bepaling of enige ander bepaling van hierdie Gebruiksvoorwaardes af te dwing en af ​​te dwing nie.

Opdrag

Geen opdrag, delegering of ander oordrag van hierdie Gebruiksvoorwaardes mag deur jou gemaak word (kragtens wet of andersins) sonder die vooraf skriftelike toestemming van lambdageeks, wat in sy uitsluitlike diskresie gegee moet word. lambdageeks mag sy regte en verpligtinge hiervolgens aan enige ander party oordra.

Beperkingswet

Enige eisoorsaak wat u mag hê met betrekking tot u gebruik van die webwerf moet binne een jaar na die eis of eisoorsaak ontstaan; daarna sal enige sodanige eis vir ewig verjaar word, sonder inagneming van enige teenstrydige wetgewing.

Ooreenkoms bindend

In die geval dat enige bepaling van hierdie Gebruiksvoorwaardes as onafdwingbaar geag word, sal genoemde bepaling geïnterpreteer word om die oorspronklike bedoeling van die partye in ooreenstemming met toepaslike wetgewing te weerspieël, en die res van hierdie Gebruiksvoorwaardes sal in volle krag voortduur en effek.

Kennisgewings

Kennisgewings aan lambdageeks kragtens hierdie Gebruiksvoorwaardes sal slegs voldoende wees indien dit skriftelik en versend is deur middel van persoonlike aflewering, afgelewer deur 'n groot kommersiële vinnige afleweringskoerierdiens, of gepos word, posgeld of heffings vooruitbetaal, per gesertifiseerde of geregistreerde pos, terugbewys aangevra word, aan lambdageeks, met sodanige kennisgewings wat effektief is vanaf die datum van werklike, bevestigde ontvangs deur lambdageeks. Kennisgewings aan jou word as effektief geag as dit na die e-pos, faks, posadres of ander kontakinligting wat deur jou verskaf is gestuur word, en word geag effektief te wees sodra dit eers bevestig is dat dit ontvang is of een dag nadat dit gestuur is.

Volle ooreenkoms

Tensy jy 'n lid van lambdageeks se skrywersgemeenskap word, bevat hierdie Gebruiksvoorwaardes en die Privaatheidsbeleid die hele ooreenkoms tussen jou en lambdageeks met betrekking tot die webwerf. Dit vervang alle vorige of gelyktydige kommunikasie en voorstelle, hetsy elektronies, mondeling of skriftelik, tussen die gebruiker en lambdageeks met betrekking tot die webwerf. Enige regte wat nie uitdruklik hierin verleen word nie, word voorbehou. 'n Gedrukte weergawe van hierdie Gebruiksbepalings en van enige kennisgewing wat in elektroniese vorm gegee word, sal toelaatbaar wees in geregtelike of administratiewe verrigtinge gebaseer op of verband hou met hierdie Gebruiksbepalings in dieselfde mate en onderworpe aan dieselfde voorwaardes as ander besigheidsdokumente en rekords oorspronklik in gedrukte vorm gegenereer en in stand gehou word. Dit is die uitdruklike wens van die partye dat hierdie Gebruiksvoorwaardes en alle verwante dokumente in Engels opgestel word. Die opskrifte en ander byskrifte in hierdie Gebruiksbepalings is slegs vir gerief en verwysing en sal nie gebruik word om enige van die bepalings van hierdie Gebruiksvoorwaardes te interpreteer, te interpreteer of af te dwing nie. Daardie bepalings en voorwaardes van hierdie Gebruiksbepalings wat aanspreeklikhede aan die partye toeken wat verder strek as die termyn van hierdie Gebruiksbepalings, sal die beëindiging van hierdie Gebruiksbepalings oorleef. Lambda Geeks is geleë by:
Lambda Geeks
Pratidhwani, Perseel No-07-0510,
New Town, Rajarhat,
Kolkata, Wes-Bengale,
Indië, speld – 700161
+ 91-8106864654

Navrae oor hierdie beleid moet gerig word aan – legal@lambdageeks.com

Scroll na bo