3 feite oor die gebruik van onthou in gespanne (hede, verlede en toekoms)

'n Werkwoord is 'n term wat die tyd van 'n handeling voorstel of dit nou, voor of later is. In hierdie artikel sal ek die oplegging van "onthou" in wisselvorme beskryf.

Die werkwoord “onthou'' voorsien ons van die betekenisse van onthou, oproep, herroep, in gedagte hou, ensovoorts. Die ander vorm “onthou” word geraam om in die huidige onbepaalde tyd te gebruik in die geval van die onderwerp derde persoon enkelvoud getal. Ons pas die vorm “onthou” toe as verlede- en vorige deelwoordvorm. 

Kom ons ondersoek meer interessante feite oor die gebruik van "onthou" in verskillende vorme van verskillende tye saam met relevante voorbeelde en gedetailleerde verduidelikings.

 "Onthou'' in die teenwoordige tyd.

Die teenwoordige tyd verwys na enige handeling wat gereeld of op 'n gereelde manier plaasvind. Ons sal leer om die gebruik van “onthou” in die teenwoordige tyd toe te pas.

Die werkwoord “onthou” word in die teenwoordige tyd gebruik om na denke te verwys oor die voorheen bekende feite in ons gedagtes weer. Ons kan hierdie aksiewoord toepas met die hulpwerkwoorde soos is/is/is, het/het en was/was om ons wil voor te stel.

Wanneer is "onthou'' in die huidige tyd gebruik?

Ons kan die aksiewoord “onthou” in die teenwoordige tyd gebruik wanneer dit nodig is om die aksie te wys om die gebeure wat vroeër plaasgevind het te onthou. Ons kan die werkwoord in die eenvoudige teenwoordige tyd, teenwoordige kontinue tyd, teenwoordige volmaakte tyd, en teenwoordige perfekte progressiewe tyd gebruik om herinnering te noem.

Voorbeelde en verduidelikings met “onthou” in die teenwoordige tyd-

Tipe huidige tydvoorbeeldVerduideliking
1. Present indefinite tense/ Simple present tensea. Ek onthou die gelukkige dag van my eerste verjaardagviering.
b. Ons onthou ons goeie herinneringe. c. Jy kan nog die woorde onthou wat jou pa gespreek het terwyl jy jou weggesien het.
d. Hy onthou sy oupa as sy beste vriend.
e. Hulle onthou die vermaaklike dae tydens die piekniek.
In hierdie gevalle word die werkwoord "onthou" gebruik om aan te toon dat die subjekte nie sekere aspekte van die lewe in 'n algemene sin vergeet nie. As 'n reël vir die maak van 'n sin word die werkwoord met die "s'' in die vierde sin aangebring waar die onderwerp "hy'' in die derde persoon en enkelvoud is.
2. Present continuous tense/ Present progressive tensea. Ek is onthou my lieflike ouma wat vir my baie lief is.
b. Ons onthou vaagweg ons grootouers.
c. Jy onthou hoe hy die trap verlaat het.
d. Hy onthou sy oorlede oupa.
e. Hulle onthou hul kinderdae.
In die genoemde voorbeelde word die werkwoord “onthou”, soos in am/is/are, toegepas om die voortdurende aksies van die herroeping van die memoires oor te dra. Hierdie gevalle toon dat die oproep van iets of iemand aan die gang is.
3. Hedendaagse volmaakte tyda. Ek het my vriende as enigste metgeselle onthou.
b. Ons het die basiese skool onthou as 'n goeie leerplek.
c. U het my hulp in u moeilikheid onthou.
d. Hy het sy spanmaats onthou vir hul ondersteuning.
e. Hulle het hul pa se raad onthou om goed te vaar in die kompetisie.
Hierdie is voorbeelde van die huidige volmaakte tyd. Soos die sinne handel oor die werkwoord "onthou" tesame met het/het die funksie om nie die gevalle onlangs te vergeet nie. Die werkwoord word gebruik na die werkwoord "om werkwoorde te hê" het of moet die betekenisse volgens die reëls voorstel.
4. Present perfect continuous tense/ Present perfect progressive tensea. Ek onthou al lank my kinderdae. b. Ons onthou die onderwerp al 'n geruime tyd maar tevergeefs.
c. Jy onthou al twee weke lank jou vroeë dae. d. Hy onthou sedert Sondag sy vakansie in Engeland.
e. Hulle onthou die storie al 'n uur, maar hulle kan nie 'n blik daarvan kry nie.
Hier vind ons die gebruik van die werkwoord "onthou" tesame met het/was om die sin van onthou iets of iemand vir 'n tydperk in die huidige tyd te openbaar.
Voorbeelde en verduidelikings met “onthou” in die teenwoordige tyd

"Onthou'' in die verlede tyd.

Die verlede tyd verwys na enige aktiwiteit wat in die verlede begin en geëindig het, wat beteken voor nou. Hier sal ons die vorme van “onthou” in die verlede tyd ontleed.

Ons kan ongetwyfeld die werkwoord "onthou" in die verlede tyd gebruik om die handeling te wys om die vorige gebeure weer in gedagte te bring of te dink om memoires te kry, of dit soet of suur is.

Wanneer kan ons “onthou” in die verlede tyd gebruik?

Die werkwoord "onthou" in die vorm "onthou'' of "onthou" kan beslis in die verlede tyd gebruik word om die aktiwiteit van dink oor die verlede aan te dui. Ons gebruik ook die term om te noem dat ons 'n beeld het van 'n persoon, plek of iets wat voorheen gebeur het.

Voorbeelde en verduidelikings van “onthou” in die verlede tyd-

Tipe verlede tydvoorbeeldVerduideliking
1. Verlede onbepaalde tyd/ Eenvoudige verlede tyda. Ek het my voorvaderlike huis onthou.
b. Ons het alles verniet onthou.
c. Jy het daardie ver-af dae onthou.
d. Hy/sy het die eerste keer onthou wat hy saam met Swami gespeel het.
e. Hulle het die piekniek langs die rivier onthou.
Die werkwoord "onthou" word in hierdie gevalle gebruik om die aktiwiteit van oproep in die gees te paradeer. Ons moet die agtervoegsel "ed'' byvoeg om die vorige vorm van die werkwoord te raam om die herinnering van iets of iemand aan te bied.
2. Verlede kontinue tyd/ Verlede progressiewe tyda. Ek het die telefoonnommer onthou wat voorheen aan my behoort het.
b. Ons het jou baie goed onthou.
c. Jy het die roete na die dorp onthou.
d. Hy het die oorsaak van sy mislukking onthou.
e. Hulle het hul wense by die kermis onthou.
In hierdie gevalle word die werkwoord "onthou" bygevoeg met die agtervoegsel "ing" om dit die huidige deelwoordvorm te maak om die handeling aan te dui om die gebeure op 'n deurlopende wyse te behou. Die reëls van die raamwerk van sinne in die verlede progressiewe tyd word gevolg en dus is die “werkwoorde wees” was/was voor die hoofwerkwoord gebruik.
3. Verlede volmaakte tyda. Ek het my huiswerk onthou voordat my onderwyser na my huis gekom het om my te leer.
b. Ons het Soumen se gretigheid onthou om ons te vergesel voordat hy na ons toe gekom het.
c. Jy het die verrassing onthou voordat die sanger op die verhoog geklim het.
d. Hy het die vraag onthou voordat sy pa hom daaroor gevra het.
e. Hulle het die leier onthou vir sy uitstekende bystand voordat hy op die verhoog gekom het om sy toespraak te lewer.
Hier vind ons die gevalle waarin die werkwoord “onthou” gebruik word nadat die werkwoord gehad het en hulle bied die aksie van herinnering aan dinge voor voordat 'n ander gebeurtenis in die verlede plaasgevind het.
4. Past perfect continuous tense/ Past perfect progressive tensea. Ek het jou gisteraand vir 'n onmeetlike tyd onthou.
b. Ons het al 'n paar dae aan ons dierbare afgetrede onderwyser gedink. c. Jy het gister 'n halfuur lank geskiedenisvrae onthou. d. Hy het lankal modieuse rokke in die vertoonlokaal onthou.
e. Hulle het al vir 'n paar maande my ellendige dae onthou.
In hierdie sinne word die werkwoord "onthou" gebruik saam met was om oor te dra dat die persone nie vergeet het van die gebeure wat voorheen daarin plaasgevind het nie. Hulle het die dinge en persone vir 'n tydperk vantevore opgeroep.
Voorbeelde en verduidelikings van “onthou” in die verlede tyd

"Onthou'' in die toekomstige tyd.

Die toekomstige tyd verwys na die aktiwiteit wat in die toekoms net na die huidige oomblik sal begin en eindig. Hier sal ons ondersoek hoe “onthou” in die toekomende tyd optree.

Die werkwoord "onthou" word in die toekomende tyd gebruik om te verwys na iemand wat met respek, eer of gevoelens aan iemand of iets sal dink saam met die gebruik van sal/wil, sal/sal hê, sal/sal in verskeie vorme van die toekomende tyd gewees het.

Wanneer kan ons “onthou” in die toekomende tyd gebruik?

Ons gebruik die term "onthou" in die toekomende tyd wanneer ons ons idee van onthou enigiets moet aanbied. Ons pas die werkwoord ook toe in al die verskillende tipes toekomende tyd om ons vormingsbeelde van iets in die geheue oor te dra. Ons kan dit gebruik in toekomstige onbepaalde, toekomstige aaneenlopende, toekomstige volmaakte en toekomstige volmaakte aaneenlopende tyd.

Voorbeelde en verduidelikings van “onthou” in die toekomende tyd-

Tipe toekomstige tydvoorbeeldVerduideliking
1. Toekomstige onbepaalde tyd/ Eenvoudige toekomstige tyda. Ek sal my betrokkenheid by die chaos onthou.
b. Ons sal môre die perfekte weer vir die uitstappie onthou.
c. Jy sal my naam onthou terwyl jy vir enige hulp vra.
d. Hy sal soveel boodskappe onthou wat aan hom gestuur is.
e. Hulle sal perfek onthou wanneer die liewe onderwyser hulle geleer het.
Hier word die werkwoord “onthou” gebruik om die reëls van sinsvorming te handhaaf tesame met sal/wil om die aktiwiteit om die beeld in die toekoms in geheue te bring in 'n algemene sin aan te bied.
2. Future continuous tense/ Toekomstige progressiewe tyda. Ek sal elke punt in detail onthou. b. Ons sal die kamer van die betroubare persoon onthou.
c. Jy sal 'n kaalvoet ou vrou onthou.
d. Hy sal die liefde-siek meisie onthou.
e. Hulle sal die waarskuwings wat hul ouers aan hulle gegee het, onthou.
Hierdie gevalle toon dat die werkwoord “onthou” saam met die werkwoorde die voortdurende herinnering aan iets of iemand in die toekoms sal wees/sal wees. Ons leer weet dat die persone die persoon of dinge, gebeure op 'n deurlopende manier sal oproep.
3. Toekomstige volmaakte tyda. Ek sal elke gevoel wat ek in die geselskap van my geliefde gekry het, onthou het.
b. Ons sal die musiekkamer onthou het toe ons dit binnegegaan het.
c. Jy sal die belangrikheid van die onderwyser se lesing onthou het.
d. Hy sal vanaand 'n droom onthou het.
e. Hulle sal onthou het om die goed te neem wat nodig is vir die reis.
Ons kom sinne teë waarin die werkwoord “onthou” in sy vorige deelwoordvorm gebruik word om die handeling van dinge te onthou, te vertoon. As 'n reël volg die werkwoord op die helpende werkwoord sal die sin hê/sal moet oordra.
4. Future perfect continuous tense/ Future perfect progressive tensea. Ek sal goeie herinneringe vir die volgende jare onthou.
b. Ons sal die oproepe van die ellendige mense vir 'n lang tydperk onthou.
c. Jy sal nog vir 'n paar dae die voorval onthou wat met jou gebeur het.
d. Hy sal vir 'n paar dae sy nederlaag in die tenniskompetisie onthou.
e. Hulle sal hul posisie in die klas vir die volgende student se lewe onthou.
Die voorbeelde beskryf die aktiwiteit van herinnering van die beelde op 'n deurlopende wyse in die toekoms. Die persone wat hier gepraat word, sal die herinneringe vir 'n geruime tyd in die toekoms in hul geheue ingeprent kry.
Voorbeelde en verduidelikings van “onthou” in die toekomende tyd

Gevolgtrekking

Hierdie artikel gee ons 'n regverdige bespreking oor die gebruik van "onthou" in al die tipes verskillende tye. Ons kan die term "onthou" as 'n selfstandige naamwoord in die vorm "herinnering" gebruik. Ons kan dit gebruik in frases soos "word onthou as iemand'', "onthou my vir iemand''. Die frasewerkwoord "onthou om" word ook in die sin toegepas.

Laat 'n boodskap

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde gemerk *

Scroll na bo