3 feite oor die gebruik van oorreed in gespanne (hede, verlede en toekoms)


"Oorreed" as 'n werkwoord het sy aksievorm gewys in die teenwoordige tyd wat 'n huidige tyd is, verlede tyd of 'n tyd wat verby is, en toekomstige tyd of 'n tyd wat nog moet aanbreek.

"oorreed”, brei die werkwoord uit oor die handeling van redenasie met iemand om 'n situasie of 'n idee te doen of te aanvaar. Die handeling van 'oorreding' vind plaas in alle drie-werkwoordtydvorme en word verder verdeel in hul vervoeging sub-dele ook, alles met behulp van verbuigings en ander modale en hulpwerkwoorde.

Hierdie tye en hul onderdele is in hierdie einste artikel uitgebrei. Laat ons verder lees om te weet waaroor hierdie onderwerp regtig gaan.

Oorreed in die teenwoordige tyd

Die huidige tyd brei uit op 'n huidige handeling of situasie wat blykbaar plaasvind. Kom ons ondersoek die gebruik van die werkwoord "oorreed" in hierdie spesifieke tyd.

Die werkwoord "oorreed" kan gebruik word as "oortuig" of bly in sy basiese vorm soos in die eenvoudige teenwoordige tyd. Die term verander in 'is/is oorreed' in die hede voortdurende tyd, in 'het/het oorreed' in die huidige volmaakte tydsvorm, en laastens in het/het oorreed in die huidige volmaakte aaneenlopende tyd.

Sy hede deelwoord vorm is in wese die werkwoord se basisvorm. Daar word egter van die verlede deelwoordvorm gebruik gemaak in die huidige volmaakte tyd. Sekere verbuigings en modale en/of hulpwerkwoorde is wat help om die ander vervoegingsvorme daarvan vas te stel.

Wanneer kan “oortuig” in die huidige tyd gebruik word?

Die teenwoordige tyd kan toegepas word op 'n werkwoord soos "oorreed" wanneer iemand hul beproewing van redenasie met iemand ten toon stel om van plan te verander of 'n besluit te maak oor iets in 'n tyd wat tans aan die gang is, en deur 'n eenvoudige, voortgesette of voltooide aksie afhanklik van sy vervoegingsvariasies.

Voorbeelde van “oortuig” word in verskillende teenwoordige tydsvorme gebruik.

 Voorbeeld sinneverduidelikings
1. Ek/Ons oorreed onderwysers om ons gratis periodes te gee en ons op sommige dae niks te leer nie.  

2. Jy oorreed onderwysers om ons gratis periodes te gee en ons op sommige dae niks te leer nie.    

3. Hy/Sy oorreed onderwysers om ons gratis periodes te gee en ons op sommige dae niks te leer nie.    

4. Hulle oorreed onderwysers om ons gratis periodes te gee en ons op sommige dae niks te leer nie.  
Die eenvoudige huidige tyd aspek hierbo word ten toon gestel deur die gebruik van die werkwoord se basisvorm en hoe dit demonstreer dat die daad om iemand te oortuig om iets op 'n ander manier of 'n sekere manier te doen, eenvoudig plaasvind gedurende 'n tyd wat tans is. In die gegewe vier voorbeelde kan ons sien hoe die werkwoord "oorreed" in die eenvoudige teenwoordige tyd en hoe verskillende soorte voornaamwoorde dit 'n enkelvoud of meervoudskwaliteit gee gebaseer op basiese grammatikareëls.
1. Ek am oorreed al die ouers om ons saam op die reis te laat gaan.  

2. Ons is oorreed al die ouers om ons saam op die reis te laat gaan.    

3. Jy is oorreed al die ouers om ons saam op die reis te laat gaan.    

4. Hy/Sy is oorreed al die ouers om ons saam op die reis te laat gaan.    

5. Hulle oorreed al die ouers om ons saam op die reis te laat gaan.  
Soos 'n mens uit hierdie voorbeeldsinne kan sien, is hulpwerkwoorde soos 'is', 'is', 'is' voor die woord "oorreed" geplaas op grond van die voornaamwoord wat die onderskeie hulpwerkwoorde kwalifiseer en ook duidelik hul huidige tydskwaliteit toon . Die huidige aaneenlopende tyd aspek hierbo word vertoon deur die werkwoord se basisvorm met die fleksie-agtervoegsel '-ing' aan die einde en hoe dit die handeling demonstreer om iemand te oortuig om iets op óf 'n ander manier óf 'n sekere manier op 'n progressiewe manier te doen.
1. Ek/Ons het oortuig almal om net 'n bietjie langer te bly vir die geleentheid.  

2. Jy het oortuig almal om net 'n bietjie langer te bly vir die geleentheid.  

3. Hy/Sy het oortuig almal om net 'n bietjie langer te bly vir die geleentheid.  

4. Hulle oorreed het almal om net 'n bietjie langer te bly vir die geleentheid.
Hulpwerkwoorde soos 'het' en 'het' is voor die werkwoord gebruik, met betrekking tot watter soort selfstandige naamwoord hulle kwalifiseer, in 'n poging om die huidige aard daarvan uit te lig. Die huidige hulpwerkwoorde en die verlede deelwoord "oorreed" saam gee die hele term 'n kwaliteit van voltooiing met betrekking tot die handeling om iemand te oortuig om iets op 'n ander manier of 'n sekere manier te doen, wat dit dan die volmaakte tyd aanwesig.
1. Ek/Ons gewees het oorreed  Mark om saam met ons op die reis saam met sy vrou te gaan.  

2. Jy het gewees oorreed Mark om saam met ons op die reis saam met sy vrou te gaan.    

3. Hy/Sy het oorreed het  Mark om saam met ons op die reis saam met sy vrou te gaan.  

4. Hulle oorreed het  Mark om saam met ons op die reis saam met sy vrou te gaan.
Die huidige tydskwaliteit word duidelik deur die hulpwerkwoorde 'het' en 'het' wat in ooreenstemming met toepaslike voornaamwoorde gebruik word. Die perfekte kwaliteit kan gesien word deur die gebruik van die modale werkwoord 'was', wat die term 'n gevoel van voltooiing gee. Laastens kan die deurlopende kwaliteit gesien word deur die progressiewe agtervoegselvorm '-ing' wat aan die einde van "oortuig" gebruik word. Wanneer aspekte van huidige kontinue tyd en huidige volmaakte tyd saamsmelt, gee dit ons perfekte volmaakte tyd aanwesig soos in hierdie sinne hier gesien kan word as die daad om iemand te oortuig om iets op óf 'n ander manier óf 'n sekere manier te doen, blyk in die verlede begin het en voortgaan om in die hede te vorder.
Voorbeeldsinne en verduidelikings van “oortuig” in verskillende huidige tydsvorme.

Oorreed in verlede tyd

Die verlede tyd is wanneer 'n aksie plaasgevind het, verby is en reeds verby is. Kom ons delf dieper in die gebruik van hierdie spesifieke tydsvorm met betrekking tot die werkwoord “oortuig”.

“Oorreed”, die werkwoord skuif na die verbuigingsvorm “oorreed” vanaf sy basisvorm. Dit verander in 'was/was oortuigend' in die verlede deurlopende tydsvorm, 'het oorreed' in die huidige volmaakte tydsvorm, en verander uiteindelik in 'het oorreed' in die huidige volmaakte aaneenlopende tydsvorm.

Die algemene verlede deelwoordvorm is basies net die verlede tyd. Verskillende verbuigings en modale en/of hulpwerkwoorde is wat nuttig ag om vir ons die werkwoord se ander vervoegingsvorme te wys.

Wanneer kan “oortuig” in die verlede tyd gebruik word?

"Oorreed" as 'n werkwoord kan in die verlede tyd gebruik word wanneer 'n persoon dalk toegee aan redenering met 'n ander persoon om op te maak, of selfs van plan verander het oor iets gedurende 'n tyd wat reeds verby hulle gegaan het. Hierdie vorige aksie kan in 'n eenvoudige, voortgesette of voltooide vorm gewys word gebaseer op die vervoeging daarvan.

Die werkwoord neem sy verlede tydsvorm aan, aangesien dit beskou word as 'n handeling wat in die verlede tyd gebeur het.

Voorbeelde van "oorreed" word in verskillende verledetydsvorme gebruik.

Voorbeeld sinneverduidelikings
1. Ek/Ons oortuig 'n kleuter om vanoggend sy hele bord groente te eet.  

2. Jy oortuig 'n kleuter om vanoggend sy hele bord groente te eet.    

3. Hy/Sy oortuig 'n kleuter om vanoggend sy hele bord groente te eet.    

4. Hulle oortuig 'n kleuter om vanoggend sy hele bord groente te eet.
Die eenvoudige verlede tyd aspek hierbo word ten toon gestel deur die gebruik van die werkwoord se verlede deelwoordvorm wat die fleksie-agtervoegsel '-ed' aan die einde gebruik, en ook hoe dit die handeling demonstreer om iemand te oortuig om iets op 'n ander manier of 'n sekere manier te doen. gebeur bloot gedurende 'n tyd wat reeds verby is. In die gegewe vier voorbeelde kan ons sien hoe die werkwoord "oorreed" in die eenvoudige verlede tyd en hoe verskillende soort voornaamwoorde nie 'n effek op die werkwoord self het nie aangesien dit deurgaans in die verlede deelwoordsvorm funksioneer.
1. Ek was oortuigend die man om aanspreeklikheid te neem omdat hy die motor met sy fiets getref het.  

2. in was oorreed die man om aanspreeklikheid te neem omdat hy die motor met sy fiets getref het.  
3. Jy was oorreed die man om aanspreeklikheid te neem omdat hy die motor met sy fiets getref het.  

4. Julle almal was oorreed die man om aanspreeklikheid te neem omdat hy die motor met sy fiets getref het.  

5. Kyk was oortuigend die man om aanspreeklikheid te neem omdat hy die motor met sy fiets getref het.  

6. Hulle was oorreed die man om aanspreeklikheid te neem omdat hy die motor met sy fiets getref het.
Soos 'n mens uit hierdie voorbeeldsinne kan sien, is hulpwerkwoorde soos 'was' en was' voor die woord "oorred" geplaas op grond van die voornaamwoord wat die onderskeie hulpwerkwoorde kwalifiseer en ook hul verledetydkwaliteit duidelik toon. Die verlede aaneenlopende tyd aspek hierbo word vertoon deur die werkwoord se basisvorm met die fleksie-agtervoegsel '-ing' aan die einde en hoe dit die handeling demonstreer om iemand te oortuig om iets op 'n ander manier of 'n sekere manier te doen het gedurende 'n tyd wat verby is in 'n progressiewe wyse.
1. Ek/Ons/Jy//Hy/Sy/Hulle oorreed het my om uiteindelik aansoek te doen vir my droom universiteitskursus.  Die hulpwerkwoord 'het' is voor die werkwoord gebruik in 'n poging om die vorige aard daarvan uit te lig. Die verlede hulpwerkwoord en die ooglopende verlede deelwoord saam gee die hele term 'n kwaliteit van voltooiing met betrekking tot die handeling om iemand te oortuig om iets op 'n ander manier of 'n sekere manier te doen in 'n tyd wat reeds verby is, wat dan maak dit die verby perfekte tyd.
1. Ek/Ons/Jy//Hy/Sy/Hulle oorreed het die winkelier om vir ons 'n gratis wafelbolletjie te gee aangesien ons reeds baie roomys by hom gekoop het.Die verlede tydskwaliteit word duidelik deur die hulpwerkwoord 'het' wat in ooreenstemming met toepaslike voornaamwoorde gebruik word. Die perfekte kwaliteit kan gesien word deur die gebruik van die modale werkwoord 'was', wat die term 'n gevoel van voltooiing gee. Laastens kan die deurlopende kwaliteit gesien word deur die progressiewe agtervoegselvorm '-ing' wat aan die einde van "oortuig" gebruik word. Wanneer aspekte van verlede kontinue tyd en verlede volmaakte tyd saamsmelt gee dit ons verby volmaakte aaneenlopende tyd soos in hierdie sinne hier gesien kan word as die daad om iemand te oortuig om iets op óf 'n ander manier óf 'n sekere manier te doen, blyk in die verlede begin het en in die verlede self voortgegaan het.
Voorbeeldsinne en verduidelikings van “oortuig” in verskillende verledetydsvorme.

Oorreed in toekomstige tyd

Toekomstige tyd is wanneer 'n aksie na verwagting binne 'n kort of lang tyd vanaf 'n huidige tyd sal plaasvind. Kom ons leer meer oor die werkwoord "oorreed" in sy toekomstige tydvorm.

“Oorreed” die werkwoord se toekomstige tydvorm word deur die term sal/sal oorreed getoon. Die werkwoord verander in 'sal oorreed' in die verlede aaneenlopende tydsvorm, 'sal oorreed het' in die huidige volmaakte tydsvorm, en verander uiteindelik in 'sal oorreed het' in die huidige volmaakte aaneenlopende tyd.

Hierdie hoofwerkwoord se toekomstige tydsvorm bly dieselfde as die teenwoordige tydsvorm, of eerder die huidige deelwoordvorm, en die byvoeging van modale werkwoorde soos 'sal' en 'sal' is wat dit die eienskap verleen om in die toekomende tyd te wees.

Wanneer kan “oortuig” in die toekomende tyd gebruik word?

"Oorreed", die werkwoord word gewoonlik in die toekomende tyd gebruik wanneer iemand voel dat hulle die aksie moet demonstreer om iemand te oortuig om te verander of besluit te neem oor iets in 'n verwagte tyd wat nog nie aangebreek het nie, en nog moet kom hetsy in 'n kort of lang rukkie.

Voorbeelde van "oorreed" word in verskillende toekomende tydvorme gebruik.

Voorbeeld sinneverduidelikings
1. Ek/Ons/Jy/Sy/Hulle sal/sal oorreed die dame om te rus aangesien sy heeldag gewerk het en lyk of sy uitgeput is.  Die eenvoudige toekomstige tydsaspek hierbo word ten toon gestel deur die gebruik van modale werkwoorde soos 'sal' en 'sal' en hoe dit demonstreer dat die daad om iemand te oortuig om iets op 'n ander manier of 'n sekere manier te doen, eenvoudig gaan gebeur tydens 'n tyd wat nog moet aanbreek. In die gegewe vier voorbeelde kan ons sien hoe die huidige deelwoord van die werkwoord “oorreed” in die eenvoudige toekomstige tyd.
1. Ek/Ons/Jy/Sy/Hulle sal/sal oortuigend wees die kinders om nie na hul slaaptyd wakker te bly nie, aangesien dit nie goed vir hulle sal wees nie.Soos 'n mens uit hierdie voorbeeldsinne kan sien, is die modale werkwoord 'wees' voor die woord "oorred" geplaas wat ook bydra tot die toekomstige progressiewe aard daarvan. Modale werkwoorde 'sal' en 'sal' moet altyd gebruik word om die toekomende tyd aan te dui. Die toekomstige aaneenlopende tyd aspek hierbo word ten toon gestel deur die werkwoord se basisvorm met die verbuigingssuffiks '-ing' aan die einde en hoe dit die handeling demonstreer om iemand te oortuig om iets op óf 'n ander manier óf 'n sekere manier te doen op 'n progressiewe wyse in 'n tyd wat nog moet aanbreek.
1. Ek/Ons/Jy/Sy/Hulle sal/sou oorreed het die bank om hierdie drie universiteitstudente 'n paar lenings te gee om hul universiteitsgelde te betaal.    Die hulpwerkwoord 'het' is voor die werkwoord gebruik in 'n poging om die 'perfekte' aard daarvan uit te lig. Die modale werkwoorde 'sal' en 'sal' saam met die hulpwerkwoord en die verlede deelwoord gee saam die hele term 'n kwaliteit van voltooiing met betrekking tot die handeling om iemand te oortuig om iets op 'n ander manier of 'n sekere manier te doen, wat vervolgens is wat dit die toekoms volmaakte tyd.
1. Ek/Ons/Jy/Sy/Hulle sal/sou oorreed het John moet ons partytjie beplan, want hy is die enigste een wat 'n aanleg het vir sulke goed.  Die toekomende tydskwaliteit word duidelik deur die modale werkwoorde 'sal' en 'sal'. Die perfekte kwaliteit kan gesien word deur die gebruik van 'n ander modale werkwoord 'was', wat die term 'n gevoel van voltooiing gee. Laastens kan die deurlopende kwaliteit gesien word deur die progressiewe agtervoegselvorm '-ing' wat aan die einde van "oortuig" gebruik word. Wanneer aspekte van toekomstige aaneenlopende tyd en toekomstige volmaakte tyd saamsmelt, gee dit ons toekomstige volmaakte aaneenlopende tyd soos in hierdie sinne hier gesien kan word as die daad om iemand te oortuig om iets op óf 'n ander manier óf 'n sekere manier te doen wat voorspel word om iewers in die toekoms te begin en in genoemde toekoms voort te gaan.
Voorbeeldsinne en verduidelikings van “oortuig” in verskillende toekomende tydvorme.

Gevolgtrekking

Ten slotte, “oorreed”, bestaan ​​die werkwoord uit baie vorme wat met behulp van sekere fleksievorme bereik kan word, asook hulp- en modale werkwoorde wat die verskillende tyd- en subtydvervoegingsvariasies verantwoord.

Vriddhi Kapoor

Hi.....ek is 'n gegradueerde met 'n Baccalaureusgraad in Engelse Letterkunde. Ek wil eendag 'n Meestersgraad in dieselfde rigting doen en my loopbaan in Akademie voortsit. Kom ons koppel deur LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vriddhi-kapoor-513bb4202

Onlangse plasings