3 feite oor die gebruik van presteer in gespanne (hede, verlede en toekoms)


Die werkwoordtyd is die grammatikale element wat ons help om die tydperk van 'n handeling of gebeurtenis te ken. Kom ons ondersoek die gebruik van die werkwoord "uitvoer" in al die tye in diepte.

Die werkwoord “perform” beteken om mense met musiek, dans ensovoorts te vermaak, 'n gedrag aan die dag te lê, 'n werk of taak te doen of uit te voer, om in terme van iets of iemand op te tree en 'n plig na te kom. Die drie tye van "uitvoer" word aangedui deur verbuigings in die eenvoudige, deurlopende, volmaak deurlopende en perfekte vorms.

Hierdie artikel gee 'n in-diepte verduideliking van hoe om die werkwoord "uitvoer" te gebruik om die tydperk aan te dui waartydens die aktiwiteite hierbo genoem plaasvind.

"Optree" in huidige tyd

Enige werkwoord wat 'n handeling toon wat gereeld, gereeld of op hierdie oomblik gebeur, is in die teenwoordige tyd. Ons sal sien hoe "perform" in verskeie teenwoordige-tydvorme gebruik word.

Die werkwoord "uitvoer" in die teenwoordige tyd word gebruik in vorme soos 'optree', 'presteer', 'het/het al opgetree', 'is/is/word optree' en 'het/het opgetree' in die eenvoudige hede, present perfek kontinu, present perfek, en kontinue vorms onderskeidelik.

Wanneer word "uitvoer" in die huidige tyd gebruik?

Die werkwoord "uitvoer" word in die teenwoordige tyd gebruik om te verwys na handelinge wat gereeld plaasvind of tans plaasvind, soos om 'n gedrag te toon, mense met musiek te vermaak, dans ensovoorts, om 'n werk of taak te doen of uit te voer, 'n plig, of handel in terme van iets of iemand.

Voorbeelde van "optree" in die teenwoordige tyd

voorbeeldeverduidelikings
a. Ek ons perform die aanroepdans by die skool se jaarlikse dagfunksie elke jaar.
 
b. Jy perform die aanroepdans by die skool se jaarlikse dagfunksie elke jaar.
 
c. Sanjana voer die aanroepdans by die skool se jaarlikse dagfunksie elke jaar.
 
d. Die graad 10-leerlinge perform die aanroepdans by die skool se jaarlikse dagfunksie elke jaar.
Hierdie voorbeelde gebruik twee eenvoudige teenwoordige tyd vorme van die werkwoord "uitvoer" - "presteer" en 'presteer' ('n verbuigde vorm van die basiswerkwoord wat geproduseer word deur 'n by te voeg 's'). Die eenvoudige teenwoordige tydsvorme "perform" en "performs" in hierdie sinne dui daarop dat die onderwerp konsekwent (gebeur elke jaar) vermaak die gehoor met die aanroepdans by die skool se jaarlikse dag elke jaar (gebeur gereeld jaar na die ander).
a. ek ek tree op die take wat my bestuurder met opregtheid en toewyding aan my toegeken het.
 
b. Ons besig is om op te tree die take wat ons bestuurder met opregtheid en toewyding aan ons toegeken het.
 
c. Jy besig is om op te tree die take wat jou bestuurder met opregtheid en toewyding aan jou toegeken het.
 
d. Sahil presteer die take wat sy bestuurder met opregtheid en toewyding aan hom toegeken het.
 
e. Die spanlede besig is om op te tree die take wat hul bestuurder met opregtheid en toewyding aan hulle toegeken het.
Die werkwoord “presteer” word in hierdie voorbeelde gebruik om die huidige kontinue tyd oor te dra soos in 'is/is/optree.' Die agtervoegsel '-ing' word toegepas op die werkwoord "uitvoer" om die te skep huidige deurlopende vorm (performing), wat aandui dat die onderwerp is tans (gebeur op hierdie oomblik) uitvoer of doen die take wat die bestuurder met opregtheid en toewyding aan haar, hulle of hom toegeken het.
                                                     
a. Ek ons het uitgevoer goed in al die klastoetse, opdragte en projekte hierdie kwartaal.  
 
b. Jy het uitgevoer goed in al die klastoetse, opdragte en projekte hierdie kwartaal.  
 
c. Poeja het uitgevoer goed in al die klastoetse, opdragte en projekte hierdie kwartaal.  
   
d. Nila en Kavya het uitgevoer goed in al die klastoetse, opdragte en projekte hierdie kwartaal.  
Die werkwoord tyd 'het opgetree' en 'het opgetree' in hierdie kontekste dui daarop dat die subjek het goed gedoen in al die klastoetse, opdragte en projekte hierdie kwartaal. Die volmaakte tyd aanwesig, wat geskep word met behulp van die verlede deelwoord van die basiese werkwoord "uitvoer," 'opgevoer,' word gebruik om die subjek se aksie om goed of goed te doen in al die klastoetse, opdragte, en projekte is vanaf die begin van hierdie kwartaal aan die gang en duur tot vandag toe.
a. Ek/ons nou al vir 'n maand opgetree het verskeie eksperimente en toetse om die oplossing vir hierdie probleem af te lei.
 
b. Vir 'n maand nou, jy opgetree het verskeie eksperimente en toetse om die oplossing vir hierdie probleem af te lei.
 
c. Vir 'n maand nou, Srikar opgetree het verskeie eksperimente en toetse om die oplossing vir hierdie probleem af te lei.
 
d. Vir 'n maand nou, wetenskaplikes opgetree het verskeie eksperimente en toetse om die oplossing vir hierdie probleem af te lei.
Die aksiewoord (werkwoord) “presteer” word in hierdie voorbeelde aangewend in die huidige volmaakte aaneenlopende tyd as 'het/het al opgetree.' Die onderwerp besig is om uit te voer, te doen of uit te voer verskeie eksperimente en toetse om die oplossing vir hierdie probleem af te lei vir 'n maand nou, soos getoon deur die huidige volmaakte kontinue vorm in hierdie gevalle. Die aksie van die uitvoering van eksperimente het voor een maand begin en dit is sedertdien gedoen.
 
Gebruik van "Perform" in die huidige tydvorme

"Optree" in verlede tyd

Enige werkwoord wat 'n aktiwiteit wys wat reeds voor hierdie oomblik geëindig of voltooi is, is in die verlede tyd. Ons sal verskeie verlede tydsvorme leer wat deur die werkwoord "uitvoer" aangedui word.

Die werkwoord "uitvoer" in die verlede tyd verander grammatikaal om die vorme aan te neem van onderskeidelik 'opgevoer', 'het opgetree', 'was/was opgevoer' en 'het opgetree' in die eenvoudige verlede, verby volmaakte kontinue, verlede kontinue en verlede volmaakte vorms.

Wanneer word "uitvoer" in die verlede tyd gebruik?

Die werkwoord "uitvoer" in die verlede tyd word gebruik om die handelinge uit te druk om 'n werk of taak te doen of uit te voer, 'n gedrag aan die dag te lê, 'n plig na te kom, mense te vermaak met musiek, dans en so meer, of om in terme van iets of iemand op te tree. wat voor nou (in die verlede) begin en afgehandel het.

Voorbeelde van "optree" in die verlede tyd

voorbeeldeverduidelikings
a. Ek ons uitgevoer hierdie liedjie op baie verhoë, en dit het baie gewild geword.  
 
b. Jy uitgevoer hierdie liedjie op baie verhoë, en dit het baie gewild geword.  
 
c. Suha/ Suha en Kalpana uitgevoer hierdie liedjie op baie verhoë, en dit het baie gewild geword.
In hierdie gevalle word die agtervoegsel '-ed' word by die werkwoord gevoeg "presteer" om dit te verander 'opgevoer.' Die eenvoudige verlede tyd word in hierdie sinne gebruik om uit te druk dat die aktiwiteit om mense te vermaak met hierdie lied op baie verhoë vroeër as nou plaasgevind of plaasgevind het (enige tyd in die verlede).
a. Ek het senuweeagtig en angstig gevoel toe ek besig was om op te tree vir die eerste keer op die verhoog.
 
b. Ons het senuweeagtig en angstig gevoel toe ons besig was om op te tree vir die eerste keer op die verhoog.
 
c. Jy het senuweeagtig en angstig gevoel toe jy besig was om op te tree vir die eerste keer op die verhoog.
 
d. Nikil het senuweeagtig en angstig gevoel toe hy besig was om op te tree vir die eerste keer op die verhoog.
 
e. Hulle het senuweeagtig en angstig gevoel toe hulle besig was om op te tree vir die eerste keer op die verhoog.
In hierdie reëls is die aksiewoord (werkwoord) "presteer" word deur die agtervoegsel verander '-ing.' Die stamwerkwoord "uitvoer" word gebruik as 'was/het opgetree' in die verlede deurlopende vorm. Die gebruik van die verlede aaneenlopende tydsvorm in hierdie voorbeeldsinne beklemtoon die feit dat wanneer die onderwerp was om mense te vermaak (het 'n optrede gegee – wat in die verlede gebeur het) op die verhoog vir die eerste keer, het hy/sy/hulle senuweeagtig en angstig gevoel.
a. Tot op hierdie oomblik, ek/ons/jy/sy/hulle opgetree het die pligte en take wat aan my/ons/jy/haar/hulle gegee is getrou aan my/ons/jou' haar/hulle bewussyn.  Die verlede volmaakte tyd word geskep deur die helpende werkwoord te verenig 'het' met die verlede deelwoord van die basiswerkwoord “perform” – 'performed.' Hierdie lyn se gebruik van die verlede volmaakte tyd, 'het opgetree,' impliseer dat die onderwerp uitgevoer of uitgevoer het sy/haar/hul pligte en take getrou aan sy/haar/hul bewussyn tot op hierdie oomblik (tot op hierdie oomblik).
a. Ek/Ons/Jy/Sy/Hulle opgetree het noodhulp aan die beseerdes toe die dokters opgedaag het.In hierdie geval, die werkwoord ' opgetree het' is in die verlede perfekte aaneenlopende tyd. Die gebruik van verby perfekte aaneenlopende vorm hier impliseer dat die onderwerp besig was om noodhulp aan die beseerdes te doen (het op dieselfde tyd gebeur toe dokters gekom het) toe die dokters opgedaag het (het in die verlede plaasgevind).
Gebruik van "Perform" in die verlede tydvorme

"Perform" in toekomende tyd

Enige werkwoord wat 'n aktiwiteit toon wat na die huidige oomblik (nou) sal plaasvind, is in die toekomende tyd. Hier sal ons ontleed hoe die werkwoord "presteer" in alle toekomstige tydvorme gebruik word.

Die werkwoord "uitvoer" in die toekomstige tyd neem die variante soos, 'sal optree', 'sal optree het', 'sal optree' en 'sal optree' in die eenvoudige toekoms, onderskeidelik toekomstige volmaakte kontinue, toekomstige kontinue en toekomstige volmaakte vorms.

Wanneer word "uitvoer" in die toekomende tyd gebruik?

Die werkwoord "uitvoer" word in die toekomende tyd gebruik om die toekomstige handelinge aan te dui van die nakoming van 'n plig, die doen of uitvoer van 'n werk of taak, optree in terme van iets of iemand, die vermaak van mense met musiek, dans, ensovoorts, of die uitstal van 'n gedrag wat enige tyd daarna sal begin en eindig.

Voorbeelde van "optree" in die toekomende tyd

voorbeeldeverduidelikings
a. Ek/Ons/Jy/hy/Hulle sal optree die taak om voortaan die regsake van die maatskappy te bestuur.    Om die toekomende tyd te genereer, die basiese aksiewoord (werkwoord) "presteer" in hierdie reël word aangebied as 'sal optree' deur die modale werkwoord aan te heg 'sal.' Die aksie van die uitvoering of uitvoering van die taak van die bestuur van die regsake van die maatskappy is tot nou toe nie deur die vak gedoen nie, maar sal van nou af gedoen word (van hierdie oomblik tot iewers in die toekoms) volgens die eenvoudige toekomende tydsvorm 'sal optree.'
a. Ek/ons/jy/hy/hulle sal optree goed in my/ons/jou/sy/hul komende klastoetse aangesien ek/ons/hy/hulle hard studeer en goed voorberei het.    Die aksiewoord (werkwoord) "uitvoer," wat in hierdie voorbeeld gebruik word in die toekomstige aaneenlopende tydvorm 'sal optree,' impliseer die aksie om goed te doen in die komende klastoetse aangesien die vak hard studeer en goed voorberei het. Die gebruik van die toekomstige kontinue tyd hier dui daarop goed doen in die toetse het nie tot op hierdie oomblik plaasgevind nie maar sal plaasvind in die komende (komende – nog voorlê) toetse.
a. Ek/Ons/Jy//hy/Hulle sal opgetree het oormôre voor die Eerste Minister teen hierdie tyd.  In die toekomstige volmaakte tyd, 'sal opgetree het' neem die plek in van die basiese aksiewoord (werkwoord) "uitvoer." Hierdie voorbeeld maak daarvan gebruik om te impliseer dat die onderwerp eers oormôre hul optrede voor die Eerste Minister gedoen het of dat hy, sy of hulle hul prestasie sal gedoen het by hierdie tyd (teenwoordig) oormore (die dag na die volgende dag).
a. Sodra die direksie my/ons/jy/hom/hulle vir die pos kies, ek/ons/jy/hy/hulle sal opgetree het tot die beste van my/ons/jou/sy/hul vermoëns.Wanneer die direksie die onderwerp vir die pos kies, hulle, hy of sy sal reeds uitgevoer word die werk na die beste van sy, haar, hul vermoëns, volgens die toekomstige volmaakte aaneenlopende tyd van die werkwoord "optree"—'sal opgetree het' (wat in die toekoms sal plaasvind sodra die direksie die vak kies).
Gebruik van "Perform" in die toekomstige tydvorme

Gevolgtrekking

Hierdie artikel illustreer dus hoe om die aksiewoord (werkwoord) "uitvoer" in alle variasies (vorme) van die huidige, verlede en toekomstige tye voor te stel om uiteenlopende betekenisse in 'n verskeidenheid situasies uit te druk.

Sowndharya Jagadeeswaran

Hallo... ek is Sowndharya Jagadeeswaran, 'n universiteitsranghouer in MA Engelse letterkunde. Ek het ook my meestersgraad in Besigheidsadministrasie gedoen. Nuuskierig soos ek is, het my belangstelling in aksie-georiënteerde navorsing my gehelp om navorsingsartikels in gerekende joernale te publiseer. Nou, as 'n loopbaan, is ek 'n instrukteur waar ek jong en pragtige studente die ingewikkelde tegniese aspekte van Openbare Rede en Kreatiewe Skryfkuns leer. Ek geniet dit ook om artikels te skryf oor onderwerpe waarin ek spesialiseer en waarin ek navorsing doen. Jy kan met my kontak maak deur LinkedIn.-https://www.linkedin.com/in/sowndharya-j-972378233

Onlangse plasings