3 feite oor die gebruik van betaling in tyd (hede, verlede en toekoms)


Die tyd van 'n handeling, aktiwiteit of gebeurtenis kan bepaal word uit die woordsoort – werkwoord. In hierdie artikel sal ons die gebruik van "betaal" in verskillende tydvorme ontleed.

"Betaal” beteken om geld te gee vir 'n produk of diens, om geld te gee wat 'n mens aan 'n ander skuld, om wins uit te lei, om aandag te gee, kompliment, hulde te gee en om die resultaat van 'n mens se optrede te pluk. Verbuigings in die eenvoudige, perfekte, deurlopende, en volmaakte aaneenlopende vorms kan gebruik word om die drie aan te dui tye van "betaal".

Hierdie artikel verduidelik volledig hoe om die woord "betaal" te gebruik om die tydperk aan te dui wanneer 'n aktiwiteit plaasgevind het, plaasvind of sal plaasvind.

"Betaal" in huidige tyd

As 'n aksiewoord in die teenwoordige tyd is, vind die aksie of gebeurtenis gereeld of nou plaas. Ons sal bespreek hoe die werkwoord "betaal" in verskillende teenwoordige tydsvorme gebruik word.

Die werkwoord "betaal" in die teenwoordige tyd word gebruik in vorme soos, "betaal," "betaal," "het/het betaal," "het/het betaal," "is/is/is/betaal," en in die eenvoudige hede, teenwoordig perfek, teenwoordig perfek kontinue, en huidige kontinue tye onderskeidelik.

Wanneer word "betaal" in die huidige tyd gebruik?

“Betaal” in die teenwoordige tyd word gebruik om die aktiwiteite wat gereeld of tans plaasvind aan te dui, om geld te gee vir 'n diens of produk, wat wins of voordeel tot gevolg het, aandag, kompliment, huldeblyk ensovoorts gee, geld gee wat 'n mens aan 'n ander skuld, en die resultaat van 'n mens se dade of gedagtes maai.

Voorbeelde van "betaal" in die huidige tyd

voorbeeldeverduidelikings
a. Ek ons betaal die semesterfooie in die administrasieblok aan die begin van elke semester.
 
b. Jy betaal die semesterfooie in die administrasieblok aan die begin van elke semester.
 
c. Sowmya land die semesterfooie in die administrasieblok aan die begin van elke semester.
 
d. Die studente betaal die semesterfooie in die administrasieblok aan die begin van elke semester.
Hierdie voorbeelde gebruik die werkwoord "betaal" in sy eenvoudige teenwoordige tyd en sy verbuigde vorm, 'betaal' (geskep deur 'n 's' by die bronwerkwoord by te voeg). Die eenvoudige teenwoordige tyd vorms "betaal" en 'betaal' in hierdie sinne dui aan dat die onderwerp gereeld (vind aan die begin van elke semester plaas) gee die geld (semestergelde) in die administrasieblok aan die begin van elke semester.
a. ek ek betaal gelyke aandag aan al die sake wat by my opkom.
 
b. Ons betaal gelyke aandag aan al die sake wat na ons toe kom.
 
c. Jy betaal gelyke aandag aan al die sake wat oor jou kom.
 
d. Die klasonderwyser is besig om te betaal gelyke aandag aan al die sake wat by haar opkom.
 
e. Die lede van die raad betaal gelyke aandag aan al die sake wat oor hulle kom.
In hierdie gegewe sinne, die huidige aaneenlopende tyd van die werkwoord "betaal" word uitgedruk soos in 'is/is/betaal.' Die werkwoord "betaal" neem die agtervoegsel aan '-ing' Om die huidige kontinue vorm (betaal), wat aandui dat die onderwerp tans aandag gee of gee (aksie vind op hierdie oomblik plaas) aan al die sake wat na haar/hulle/hom kom. 
a. Ek/ons altyd betaal het my/ons huur en rekeninge betyds.
 
b. Jy altyd betaal het jou huur en rekeninge betyds
 
c. Sheetal altyd betaal het haar huur en rekeninge betyds.   
 
d. Hierdie meisies altyd betaal het hul huur en rekeninge betyds.     
Die werkwoord vorm 'het betaal' en 'het betaal' in hierdie voorbeelde dui aan dat die onderwerp die geld gegee het wat hulle betyds vir huur en rekeninge geskuld het altyd. Die huidige volmaakte tyd gevorm met behulp van 'betaal' – die verlede deelwoord van die basiswerkwoord "betaal" word gebruik om aan te toon dat die aktiwiteit om die geld vir huur en rekeninge te gee betyds volgens die onderwerp vind van voorheen plaas (soms in die verlede) en vind selfs nou plaas.
a. Vanaf die begin van die optrede het ek/ons het betaal aandag aan die meisie in die tweede ry.   
 
b. Van die begin van die optrede af het jy het betaal aandag aan die meisie in die tweede ry.  
 
c. Van die begin van die optrede, Sukanya het betaal aandag aan die meisie in die tweede ry.  
 
d. Van die begin van die optrede het die beoordelaars het betaal aandag aan die meisie in die tweede ry.  
In hierdie gegewe stellings is die aksiewoord (werkwoord) "betaal" word in die huidige volmaakte aaneenlopende tyd gebruik as 'het/het betaal.' Hier, die teenwoordig perfek deurlopend vorm demonstreer dat die onderwerp het aandag begin gee aan die meisie in die tweede ry vandat die optrede begin het. Gee (gee) aandag aan die meisie in die tweede ry by die begin begin het van die optrede en gaan tot nou voort.
Gebruik van "Betaal" in die huidige tydvorme

"Betaal" in verlede tyd

As 'n aksiewoord (werkwoord) in die verlede tyd is, is die gebeurtenis of handeling nou verby of voltooi. Ons sal ontleed hoe die werkwoord "betaal" aangewend word om die verskillende verledetydvorme aan te dui.

Die werkwoord "betaal" is in die verlede tyd, ondergaan 'n paar grammatikale veranderinge en neem vorme aan soos, 'betaal', 'het betaal', 'het betaal' en 'was/was betaal' in onderskeidelik enkelvoudige verlede, verby perfek, verlede volmaak kontinu en verlede kontinu tyd.

Wanneer word "betaal" in die verlede tyd gebruik?

Die werkwoord "betaal" in die verlede tyd word gebruik om die handelinge voor te stel van geld gee vir 'n diens of produk, aandag gee, komplimenteer, huldeblyk ensovoorts, wat wins of voordeel tot gevolg het, die resultaat van 'n mens se aksies maai, en geld gee dat 'n mens 'n ander skuld wat iewers in die verlede begin en geëindig het.

Voorbeelde van "betaal" in die verlede tyd

voorbeeldeverduidelikings
a. Aangesien Ramya nie genoeg geld gehad het nie, het ek/ons betaal ook vir haar boeke.
 
b. Aangesien Ramya nie genoeg geld gehad het nie, jy betaal ook vir haar boeke.
 
c. Aangesien Ramya nie genoeg geld gehad het nie, het haar vriend/vriende betaal ook vir haar boeke.
Die werkwoord "betaal" word gebruik as 'betaal' in die voorbeelde gegee deur 'y' te verwyder en by te voeg '-id' as die agtervoegsel. In hierdie sinne word die eenvoudige verlede tyd word gebruik om aan te dui dat die onderwerp, die geld gegee het vir Ramya se boeke ook aangesien sy nie genoeg geld gehad het nie, dus wys dat die aksie is vroeër as nou voltooi.
a. Toe Varun my gebel het, het ek was besig om te betaal die boete by die biblioteek omdat hy nie die boeke betyds terugbesorg het nie.
 
b. Toe Varun ons geroep het, het ons besig was om te betaal die boete by die biblioteek omdat hy nie die boeke betyds terugbesorg het nie.
 
c. Toe Varun jou geroep het, jy besig was om te betaal die boete by die biblioteek omdat hy nie die boeke betyds terugbesorg het nie.
 
d. Toe Varun vir Sneha gebel het, het sy was besig om te betaal die boete by die biblioteek omdat hy nie die boeke betyds terugbesorg het nie.
 
e. Toe Varun die ander geroep het, het hulle besig was om te betaal die boete by die biblioteek omdat hy nie die boeke betyds terugbesorg het nie.
Die letters (agtervoegsel) '-ing' verander die aksiewoord (werkwoord) "betaal" in hierdie sinne. In verlede aaneenlopende vorm, word die bronwerkwoord "betaal" gebruik as 'was/was besig om te betaal.' Die onderwerp het die boete gegee (Geld) by die biblioteek omdat hulle nie die boeke betyds terugbesorg het nie (het op die oomblik plaasgevind) toe Varun die onderwerp genoem het (dit het ook in die verlede plaasgevind) wat uitgelig word deur die gebruik van die verlede kontinue tyd in hierdie voorbeeldsinne.
a. Ek/Ons/Jy/Sy/ Hulle betaal het genoeg vir al my/ons/jou/haar/ hul wandade wat vir soveel mense moeilikheid veroorsaak het.Die werkwoord 'het' (hulpwerkwoord) is verbind met die verlede deelwoord 'betaal' van die basiswerkwoord "betaal" om die te bou verlede volmaakte tyd. Die verlede volmaakte tyd in hierdie reël, "het betaal," stel voor dat die onderwerp reeds die gevolge van sy/hulle/haar wandade in die gesig gestaar of gepluk het (die handeling as dit reeds in die verlede voltooi is) wat vir soveel mense moeilikheid veroorsaak het.
a. Ek/Ons/Jy/Sy/Hulle aandag gegee het na my/ons/jou/haar/hul klasse toe Vihaan hulle gister om 2:XNUMX gesien het   Die werkwoord 'het betaal' is in die verby volmaakte aaneenlopende tyd in hierdie voorbeeld. Dit dui aan dat die onderwerp het gekonsentreer of aandagtig geluister (het dit op dieselfde tyd gedoen toe Vihaan hom/haar/hulle gesien het) toe Vihaan hulle gister om 2:2 gesien het (XNUMX:XNUMX die vorige dag – in die verlede).
Gebruik van "Betaal" in die verlede tyd vorms

"Betaal" in toekomende tyd

As 'n aksiewoord in die toekomende tyd is, sal die handeling of gebeurtenis na die oomblik 'nou' plaasvind. Ons sal bestudeer hoe die werkwoord "betaal" in al die toekomstige tydvorme gebruik word.

Die werkwoord "betaal" in die toekomstige tyd word gebruik in die vorms soos 'sal betaal', 'sal betaal het', 'sal betaal het' en 'sal betaal' in die eenvoudige toekoms, toekomstige volmaakte, toekomstige volmaakte deurlopende en toekomstige deurlopende vorms onderskeidelik.

Wanneer word "betaal" in die toekomende tyd gebruik?

Die werkwoord “betaal” in die toekomende tyd word gebruik om die aksies aan te toon om geld te gee wat 'n mens aan 'n ander skuld, om geld te gee vir 'n diens of produk, wat wins of voordeel tot gevolg het, die resultaat van 'n mens se optrede te pluk, en aandag te gee, komplimenteer , huldeblyk en so meer, wat iewers na hierdie oomblik sal gebeur.

Voorbeelde van "betaal" in die toekomende tyd

voorbeeldeverduidelikings
a. Ek/Ons/Jy/hy/Hulle sal betaal huldeblyk aan al die mense wat hul lewens in die ongeluk verloor het met 'n paar minute van stille gebed.    In hierdie reël, die basiese werkwoord "betaal" word voorgestel as 'sal betaal' met die toevoeging van die modale werkwoord 'sal' om die toekomende tyd te vorm. Die eenvoudige toekomstige tydvorm 'sal betaal' dui aan dat die aksie van eer al die mense wat hul lewens in die ongeluk verloor het met 'n paar minute van stille gebed het nog nie geneem nie plek, maar sal enige tyd daarna gebeur.
a. Ek/ons/jy/hy/hulle sal betaal die toergeld so vroeg moontlik deur Google betaal.  Die aksie om geld te gee want die toer deur Google word pay geïmpliseer deur die aksiewoord (werkwoord) "betaal," wat in die toekomstige aaneenlopende tydvorm gebruik word 'sal betaal' in hierdie voorbeeld. Die toekomstige aaneenlopende tyd wat hier gebruik word, dui aan dat die gee van geld vir die toer op die vroegste moontlik sal plaasvind (het nie tot op hierdie oomblik gebeur nie, maar sal binnekort gebeur).
a. Ek/Ons/Jy//hy/Hulle sal betaal het af vir al my/ons/jou/sy/hul harde werk en vasberadenheid op hierdie tyd môre wanneer die uitslag bekend gemaak word.'Sal betaal het' vervang die basisaksiewoord (werkw) "betaal" in die toekoms volmaakte tyd. Hierdie voorbeeld gebruik dit om te impliseer dat die proefpersoon óf nie die gevolge van sy/haar//hul harde werk en toewyding in die gesig gestaar of gepluk het tot môre hierdie tyd of dat hulle sal teen hierdie tyd die gevolge van hul harde werk en toewyding pluk (nou – teenwoordig) môre (die dag daarna) wanneer die uitslag bekend gemaak word.
a. Sodra die bestuur my/ons/jy/hom/hulle vang, ek/ons/jy/hy/hulle sal betaal het vir al my/ons/jou/sy/hulle oortredings.Die toekomstige volmaakte aaneenlopende tyd of "betaal"—'sal betaal het'— openbaar aan ons dat die onderwerp die gevolg sou gedra het vir al sy/haar/hul oortredings wanneer die bestuur hom/haar/hulle betrap (wat op 'n tydstip in die toekoms sal gebeur).
Gebruik van "Betaal" in die toekomstige tydvorme

Gevolgtrekking

Hierdie artikel beskryf hoe om die aksiewoord (werkwoord) "betaal" in alle veranderinge (vorme) van die toekoms-, hede- en verledetyd voor te stel om sodoende veelvuldige betekenisse in 'n wye reeks situasies oor te dra.

Sowndharya Jagadeeswaran

Hallo... ek is Sowndharya Jagadeeswaran, 'n universiteitsranghouer in MA Engelse letterkunde. Ek het ook my meestersgraad in Besigheidsadministrasie gedoen. Nuuskierig soos ek is, het my belangstelling in aksie-georiënteerde navorsing my gehelp om navorsingsartikels in gerekende joernale te publiseer. Nou, as 'n loopbaan, is ek 'n instrukteur waar ek jong en pragtige studente die ingewikkelde tegniese aspekte van Openbare Rede en Kreatiewe Skryfkuns leer. Ek geniet dit ook om artikels te skryf oor onderwerpe waarin ek spesialiseer en waarin ek navorsing doen. Jy kan met my kontak maak deur LinkedIn.-https://www.linkedin.com/in/sowndharya-j-972378233

Onlangse plasings