3 feite oor die gebruik van eie in tyd (hede, verlede en toekoms)

Verskeie tydvorme van 'n werkwoord druk uit of die handeling in die hede, in die verlede of in die toekoms plaasvind. Hier sal die verskillende tydsvorme van "eie" verduidelik word.

"Eie” impliseer om iets wettiglik te besit, om politieke heerskappy oor die land te hê, om iemand te verslaan, om iets te erken of verantwoordelikheid daarvoor te aanvaar, om te erken of te bely. Die verskillende vorme van "eie" word met verskeie gemerk vervoegings in onbepaalde, kontinue, volmaakte en volmaakte aaneenlopende tye.

Die artikel wys dat die funksies van die werkwoord "eie" afhang van die tyd van handeling wat plaasgevind het, plaasvind of nog moet plaasvind. 

"Eie" in huidige tyd

'n Vorm van teenwoordige tyd dui bloot daarop dat die aksie nou plaasvind of dat dit gereeld plaasvind. Hier sal ons verskeie huidige vorme van "eie" bespreek.

Die vorme van die werkwoord "besit" in die huidige onbepaalde, teenwoordige kontinue, huidige volmaakte en huidige volmaakte kontinue tye onderskeidelik is, 'besit/besit', 'is/is/besit' en 'het/het besit,' 'het/het besit,'.

Wanneer word "eie" in die huidige tyd gebruik?

Die werkwoord "eie" word in die teenwoordige tyd om die handelinge aan te dui om iets regmatig te besit of iets te verkry, iemand te verslaan of te verslaaf, wat gereeld plaasvind of in die huidige oomblik voortduur.

Voorbeelde van "eie" in die teenwoordige tyd

voorbeeldeverduidelikings
a. Ek/ons besit 'n groot herehuis in Lucknow.
 
b. Ritesh besit 'n groot herehuis in Lucknow
Hierdie gevalle in 'n eenvoudige teenwoordige tyd wys die stamwerkwoord "eie" en die verbuigde vorm, "besit" (deur 'n by te voeg 's' na die stamwerkwoord) wat volgens die onderwerp-werkwoord-ooreenkoms gebruik is. Die werkwoordvorme “eie” en “besit” dui aan dat die onderwerp gaan voort het 'n regverdige besit van die woning. (druk 'n gereelde aksie uit)
a. Mnr Stuart besit 'n multinasionale maatskappy.
 
b. Die jong entrepreneurs besit 'n multinasionale maatskappy.
Hierdie voorbeelde in 'n huidige kontinue of huidige progressiewe tyd toon dat die stamwerkwoord "eie" verskyn hier as am/is/besit volgens die onderwerp-werkwoord-ooreenkoms. Die agtervoegsel '-ing' dui die huidige kontinue vorm aan wat aandui dat die onderwerp is het tans wettige besit van 'n multinasiemaatskappy (gebeur op hierdie huidige oomblik)
a. Die soldate het die vyande besit.
 
 
b. Die koning het sy vyande besit.
Die verlede deelwoordvorm van die werkwoord "eie" is "besit". In die huidige volmaakte tyd, die vorms 'het/het besit' duidelik illustreer wat die vak het verslaan hul/sy vyande tot verleentheid. Die volmaakte tyd aanwesig toon dat die aksie om die vyande te verslaan het in die verlede begin en bly in die hede plaasvind.
a. Ek ons besit het hierdie eiendom sedert 1999.  
b. Rajen was besit hierdie eiendom sedert 1999.
Die stamwerkwoord "eie" in die huidige volmaakte aaneenlopende vorm, verskyn het as 'het/het besit.' Hier besit die subjek die eiendom regmatig sedert 1999 (wat die tydstip aandui). Die handeling van besit van eiendom deur die subjek het in 1999 begin en is nog aan die gang.
Gebruik van "eie" in die huidige tydvorme

"Eie" in verlede tyd

'n Vorm van tyd wat die handeling uitbeeld wat reeds in die verlede plaasgevind het of besig was om plaas te vind. Hier sal ons verskeie vorige vorme van "eie" bespreek.

Die vorme van die werkwoord "besit" in verlede onbepaald, verlede progressief of kontinu, verby perfek, en verby volmaak aaneenlopend, is onderskeidelik 'besit', 'was/was besit' en 'het besit', 'het besit'".

Wanneer word "eie" in die verlede tyd gebruik?

Die werkwoord "eie" word toegepas in die verlede tyd om die aksies voor te stel om iets regmatig te besit of iets te verkry, regverdige politieke heerskappy te hê, of iemand te verslaan of te verslaaf, wat in die verlede gebeur het of in die verlede voortgeduur het.

Voorbeelde van "eie" in die verlede tyd

voorbeeldeverduidelikings
a. Ek/ons het 'n groot herehuis in Lucknow besit. 
 
b. Ritesh het 'n groot herehuis in Lucknow besit.

Hierdie voorbeelde in 'n eenvoudige verlede tyd wys dat die stamwerkwoord "eie" en sy verbuigde vorm, "owned" (deur by te voeg 'ed' na die stamwerkwoord) is gebruik volgens die onderwerp-werkwoord-ooreenkoms. Die werkwoordvorm "besit" dui aan dat die onderwerp in die verlede regverdige besit van die herehuis gehad het.
a. Mnr Stuart besit het 'n multinasionale maatskappy.
b. Die jong entrepreneurs het 'n multinasionale maatskappy besit.
Hierdie gevalle in 'n verlede aaneenlopende of verlede progressiewe tyd toon dat die stamwerkwoord "eie" word hier gebruik soos besit/was volgens die onderwerp-werkwoord-ooreenkoms. Die agtervoegsel '-ing' druk die verlede kontinue vorm uit wat aandui dat die subjek het steeds wettige besit van 'n multinasiemaatskappy gehad (die daad het in die verlede voortdurend plaasgevind).
a. Die soldate het die vyande besit.In volmaakte verlede tyd, die vorm 'besit' toon duidelik wat vak het verslaan hul vyande tot verleentheid. Die verby perfekte tyd word gebruik om aan te toon dat die daad om die vyande tot verleentheid te verslaan is reeds voltooi of verby.
a. Rajen besit gehad het hierdie eiendom sedert 1999.Die stamwerkwoord "eie" in die verlede volmaakte aaneenlopende vorm, is uitgeoefen as 'besit het.' Hier het die onderwerp voortgegaan om die eiendom regmatig te besit sedert 1999 (wat die tydstip aandui). Die handeling van besit van eiendom deur die subjek het in 1999 begin en was voortgegaan vir 'n vasgestelde tydraamwerk in die verlede.
Gebruik van "eie" in die verlede tyd vorms

"Eien" in toekomende tyd

'n Vorm van spanning wat die aksie aandui wat nog moet plaasvind, of in die komende tyd sal plaasvind. Hier sal ons verskeie vorme van "eie" in die toekomende tyd sien.

Die werkwoord "besit" in die toekomende tyd sluit talle vorme in soos 'sal besit', 'sal besit', 'sal besit het' en 'sal besit het' in die toekoms onbepaald, toekoms deurlopend/toekoms progressief, toekoms volmaakte, en toekomstige volmaakte kontinue tye onderskeidelik.

Wanneer word "eie" in die toekomende tyd gebruik?

Die werkwoord "eie" word gebruik in die toekomstige tyd om die aksies voor te stel om iets regmatig te besit of iets te verkry, regverdige politieke heerskappy te hê, of iemand te verslaan of te verslaaf, wat nog nie gebeur het nie, maar in die toekoms of komende tyd sal plaasvind.

Voorbeelde van "eie" in die toekomende tyd

voorbeeldeverduidelikings
a. Ritesh sal 'n groot herehuis in Lucknow besit.
Hierdie voorbeeld in die toekoms onbepaalde tyd projekte dat die stamwerkwoord "eie" word uitgeoefen as “sal/sal besit” volgens die onderwerp-werkwoord-ooreenkoms. Die vorm suggereer dat die onderwerp moet nog hê regverdige besit van die herehuis.
b. Mnr Stuart sal besit 'n multinasionale maatskappy.Hierdie verwysing in 'n toekomstige kontinue of toekomstige progressiewe tyd wys daarop dat die stamwerkwoord "eie" word hier toegepas soos sal/sal besit, volgens die onderwerp-werkwoord-ooreenkoms. Die vorming dui aan dat die subjek sal in die toekoms wettige besit van 'n multinasionale maatskappy verkry.   
c. Die soldate sal teen die volgende dag die vyande besit het.Die toekomstige volmaakte vorm van die werkwoord 'sal besit het' duidelik projekte wat vak sal verslaan hulle vyande teen die volgende dag in die verleentheid gebring. In die toekoms perfekte tyd word uitgeoefen om aan te toon dat die handeling om die vyande tot verleentheid te verslaan, sal teen die volgende dag voltooi of verby wees. (Duidelike tydsraamwerk vir die voltooiing van 'n toneelstuk)
d. Rajen sal besit het hierdie eiendom vir vyftig jaar.In die  toekomstige volmaakte aaneenlopende vorm, die werkwoord "eie" geraam is as 'sal besit het'—Hierdie onderwerp beklemtoon die tydsduur om die eiendom regmatig te besit of te besit. Die handeling van die verkryging van die eiendom sal vir vyftig jaar voortduur.
Gebruik van "eie" in die toekomstige tydvorme

Gevolgtrekking

Eie as 'n doen-woord omvat ruim denotasies. Die artikel dek 'n wye reeks gebruike en vorme van die werkwoord "eie" in verskillende kontekste van drie tydvorme - verlede, hede en toekoms.

Scroll na bo