3 feite oor die gebruik van aanbod in tyd (hede, verlede en toekoms)

Werkwoorde soos "Aanbod" vertoonvenster-aksie in- Teenwoordige tyd: wanneer iets gebeur, Verlede tyd: wanneer iets reeds gebeur het, en Toekomstige tyd: wanneer iets gaan gebeur.

Die werkwoord “bied” beskryf die aksie om iemand van iets te voorsien of aan te bied en dit aan hulle oor te laat om die voorgestelde voorwerp of idee te aanvaar of te verwerp. Hierdie beskryfde handeling vind plaas in die verlede en toekomende tyd met behulp van onderskeie vervoeging vorms.

Genoemde vervoegingsvorme van die werkwoord "aanbod" is in hierdie artikel uitgebrei. Kom ons kyk.

Bied in huidige tyd aan

'n Handeling wat in 'n huidige of deurlopende toestand plaasvind, word geag onder die huidige tyd te val. Kom ons ondersoek hoe 'n werkwoord soos "aanbod" in hierdie spesifieke tyd werk.

Die werkwoord "aanbod" bly in hierdie baie basiese vorm of kan as "aanbiedings" in die eenvoudige teenwoordige tyd gebruik word. Dit verander in 'is/is offer' in die hede voortdurende tyd vorm, in 'het/het aangebied' in die huidige volmaakte tydsvorm, en verander uiteindelik in 'het/het geoffer' in die huidige volmaakte kontinue tyd.

Hierdie werkwoord se basisvorm is ook sy teenwoordigheid deelwoord vorm. Die huidige volmaakte tydsvorm maak gebruik van die verlede deelwoordvorm. Die ander vervoegingsvorme daarvan, soos hierbo aangetoon, word gedemonstreer met behulp van sekere verbuigings en modale en/of hulpwerkwoorde.

Wanneer kan “aanbod” in die huidige tyd gebruik word?

"Aanbod" kan in die teenwoordige tyd gebruik word wanneer 'n persoon iemand die aksie aanbied om hulle van 'n sekere voorwerp of idee te voorsien gedurende 'n tyd wat deurlopend en aktueel is en hierdie aksie kan vertoon word as 'n eenvoudige, voortgesette of voltooide aksie afhangende van die vervoegingsvorm daarvan.

Voorbeelde van "aanbod" word in verskillende huidige tydvorme gebruik.

 Voorbeeld sinneverduidelikings
1. Ek/Ons bied baie dienste teen 'n gesubsidieerde tarief as die maatskappy voel dat 'n kliënt nie in staat is om te betaal nie.  

2. Jy bied baie dienste teen 'n gesubsidieerde tarief as die maatskappy voel dat 'n kliënt nie in staat is om te betaal nie.    

3. Hy/Sy aanbiedinge baie dienste teen 'n gesubsidieerde tarief as die maatskappy voel dat 'n kliënt nie in staat is om te betaal nie.    

4. Hulle bied baie dienste teen 'n gesubsidieerde tarief as die maatskappy voel dat 'n kliënt nie in staat is om te betaal nie.  
In die gegewe vier voorbeelde kan ons sien hoe die werkwoord “aanbod” in die eenvoudige teenwoordige tyd en hoe verskillende soorte voornaamwoorde dit 'n enkelvoud of meervoudskwaliteit gee gebaseer op basiese grammatikareëls. Die eenvoudige teenwoordige tyd aspek hierbo word ten toon gestel deur die gebruik van die werkwoord se basisvorm en hoe dit demonstreer die aksie om iemand van 'n sekere ding te voorsien, gebeur eenvoudig gedurende 'n tyd wat tans is.
1. Ek am bied om sy deel van die rekening by die restaurant te betaal.  

2. Ons is bied om sy deel van die rekening by die restaurant te betaal.    

3. Jy is bied om sy deel van die rekening by die restaurant te betaal.    

4. Hy/Sy is bied om sy deel van die rekening by die restaurant te betaal.    

5. Hulle bied om sy deel van die rekening by die restaurant te betaal.  
Die huidige aaneenlopende tyd aspek hierbo word vertoon deur die werkwoord se basisvorm met die verbuigingssuffiks '-ing' aan die einde en hoe dit demonstreer dat die aksie om iemand van 'n sekere ding te voorsien op 'n progressiewe wyse plaasvind. Soos 'n mens uit hierdie voorbeeldsinne kan sien, is hulpwerkwoorde soos 'is', 'is', 'is' voor die woord "offer" geplaas op grond van die voornaamwoord wat die onderskeie hulpwerkwoorde kwalifiseer en ook duidelik hul huidige tydskwaliteit toon .
1. Ek/Ons het aangebied die duur hotelslaapkamer aan die pasgetroude paartjie.  

2. Jy het aangebied die duur hotelslaapkamer aan die pasgetroude paartjie.  

3. Hy/Sy het aangebied die duur hotelslaapkamer aan die pasgetroude paartjie.  

4. Hulle aangebied het die duur hotelslaapkamer aan die pasgetroude paartjie.
Die vervoegingsvariant wat 'n mens hier kan sien, is die volmaakte tyd aanwesig, wat eerstens duidelik blyk uit die gebruik van die werkwoord se verlede deelwoordvorm “aangebied”. Hulpwerkwoorde soos 'het' en 'het' is voor die werkwoord gebruik, met betrekking tot watter soort selfstandige naamwoord hulle kwalifiseer, in 'n poging om die huidige aard daarvan uit te lig. Die huidige hulpwerkwoorde en die verlede deelwoord gee saam aan die hele term 'n kwaliteit van voltooiing met betrekking tot die aksie om iemand die opsie van 'n ding te bied, wat dit dan die huidige volmaakte tyd maak.
1. Ek/Ons gewees het bied 'n paar goeie aanbiedings op die nuut aangekome tropiese vrugte.  

2. Jy het gewees bied 'n paar goeie aanbiedings op die nuut aangekome tropiese vrugte.    

3. Hy/Sy het aangebied het 'n paar goeie aanbiedings op die nuut aangekome tropiese vrugte.  

4. Hulle aangebied het 'n paar goeie aanbiedings op die nuut aangekome tropiese vrugte.
Wanneer aspekte van huidige kontinue tyd en huidige volmaakte tyd saamsmelt, gee dit ons perfekte volmaakte tyd aanwesig soos in hierdie sinne hier gesien kan word as die aksie om iemand van 'n ding of 'n idee te voorsien, blykbaar in die verlede begin het en voortgaan om in die hede te vorder. Die huidige tydskwaliteit word duidelik deur die hulpwerkwoorde 'het' en 'het' wat in ooreenstemming met toepaslike voornaamwoorde gebruik word. Die perfekte kwaliteit kan gesien word deur die gebruik van die modale werkwoord 'was', wat die term 'n gevoel van voltooiing gee. Laastens kan die deurlopende kwaliteit gesien word deur die progressiewe agtervoegselvorm '-ing' wat aan die einde van "offer" gebruik word.
Voorbeeldsinne en verduidelikings van “aanbod” in verskillende huidige tydsvorme.

Bied in verlede tyd aan

'n Handeling wat plaasgevind het gedurende 'n tyd wat verby is of reeds verby is, word verlede tyd genoem. Kom ons ondersoek die gebruik van die werkwoord "aanbied" in hierdie spesifieke tydsvorm.

Die verlede tyd van die werkwoord “aanbod” verander van sy basisvorm na die fleksievorm “aangebied”. Dit verander in 'was/was geoffer' in die verlede aaneenlopende tydsvorm, in 'het aangebied' in die huidige volmaakte tydsvorm, en verander uiteindelik in 'het geoffer' in die huidige volmaakte aaneenlopende tydsvorm.

Hierdie basiese verledetydsvorm is ook die algemene verlede deelwoordvorm. Die ander vervoegingsvorme daarvan, soos hierbo aangetoon, word gedemonstreer met behulp van sekere verbuigings en modale en/of hulpwerkwoorde.

Wanneer kan “aanbod” in die verlede tyd gebruik word?

"Aanbod" kan in verlede tyd gebruik word wanneer iemand iemand anders van 'n ding of 'n konsep of selfs 'n idee voorsien in 'n tyd wat reeds verby is en dit verby is en hierdie aksie kan vertoon word as 'n eenvoudige, voortgesette of voltooide aksie afhangende van die vervoegingsvorm daarvan.

Aangesien dit beskou word as 'n handeling wat in die verlede tyd gebeur het, neem die werkwoord ook sy verlede tydsvorm aan.

Voorbeelde van "aanbod" word in verskillende verledetydsvorme gebruik.

Voorbeeld sinneverduidelikings
1. Ek/Ons aangebied 'n sitplek na die ou dame wat in die bus staan.  

2. Jy aangebied 'n sitplek na die ou dame wat in die bus staan.    

3. Hy/Sy aangebied 'n sitplek na die ou dame wat in die bus staan.    

4. Hulle aangebied 'n sitplek na die ou dame wat in die bus staan.
In die gegewe vier voorbeelde kan ons sien hoe die werkwoord "aangebied" gebruik word in die eenvoudige verlede tyd en hoe verskillende soort voornaamwoorde nie 'n effek op die werkwoord self het nie aangesien dit deurgaans in die verlede deelwoordsvorm funksioneer. Die eenvoudige verledetyd aspek hierbo word ten toon gestel deur die gebruik van die werkwoord se verlede deelwoordvorm wat die fleksie-agtervoegsel '-ed' aan die einde gebruik, en ook hoe dit die aksie demonstreer om iemand van 'n sekere ding te voorsien, wat eenvoudig plaasvind tydens 'n tyd wat al verby is.
1. Ek aangebied het kos aan die rondloperkatte en honde op die paaie.  

2. in aangebied het kos aan die rondloperkatte en honde op die paaie.  

3. Jy aangebied het kos aan die rondloperkatte en honde op die paaie.  

4. Julle almal aangebied het kos aan die rondloperkatte en honde op die paaie.  

5. Kyk aangebied het kos aan die rondloperkatte en honde op die paaie.  

6. Hulle aangebied het kos aan die rondloperkatte en honde op die paaie.
Die verlede aaneenlopende tyd Aspek hierbo word uitgebeeld deur die werkwoord se basisvorm met die fleksie-agtervoegsel '-ing' aan die einde en hoe dit die aksie demonstreer om iemand te voorsien van 'n sekere ding wat gedurende 'n tyd wat verby is op 'n progressiewe wyse plaasgevind het. Soos 'n mens uit hierdie voorbeeldsinne kan sien, is hulpwerkwoorde soos 'was' en was' voor die woord "offer" geplaas op grond van die voornaamwoord wat die onderskeie hulpwerkwoorde kwalifiseer en ook hul verledetydskwaliteit duidelik toon.
1. Ek/Ons/Jy//Hy/Sy/Hulle aangebied het om Maya se kinders by die huis af te laai, aangesien Maya self werk gehad het om in haar eie kantoor te versorg.  Die vervoegingsvariant wat 'n mens hier kan sien, is die verby perfekte tyd, wat eerstens duidelik blyk uit die gebruik van die werkwoord se verlede deelwoordvorm “aangebied” wat op sigself 'n gevoel van voltooiing daaraan behels. Die hulpwerkwoord 'het' is voor die werkwoord gebruik in 'n poging om die vorige aard daarvan uit te lig. Die verlede hulpwerkwoord en die voor die hand liggende verlede deelwoord saam gee die hele term 'n kwaliteit van voltooiing met betrekking tot die aksie om iemand die opsie van 'n ding te gee wat in 'n tyd wat reeds verby is, wat dit dan die verlede perfek maak gespanne.
1. Ek/Ons/Jy//Hy/Sy/Hulle aangebied het om oor te bly en vir ons huis te sorg terwyl ons op vakansie was.Wanneer aspekte van verlede kontinue tyd en verlede volmaakte tyd saamsmelt gee dit ons verlede perfek deurlopend gespanne soos in hierdie sinne hier gesien kan word as die aksie om iemand van 'n ding of 'n idee te voorsien, blykbaar in die verlede begin het en in die verlede self voortgegaan het. Die verlede tydskwaliteit word duidelik deur die hulpwerkwoord 'het' wat in ooreenstemming met toepaslike voornaamwoorde gebruik word. Die perfekte kwaliteit kan gesien word deur die gebruik van die modale werkwoord 'was', wat die term 'n gevoel van voltooiing gee. Laastens kan die deurlopende kwaliteit gesien word deur die progressiewe agtervoegselvorm '-ing' wat aan die einde van "offer" gebruik word.
Voorbeeldsinne en verduidelikings van “aanbod” in verskillende verledetydsvorme.

Bied in toekomende tyd

'n Handeling wat na verwagting binne 'n kort of lang tyd vanaf 'n huidige tyd sal plaasvind, staan ​​bekend as die toekomende tyd. Kom ons bestudeer die werkwoord “aanbod” in toekomende tyd 'n bietjie verder.

Die toekomende tyd van die werkwoord “aanbod” word deur die term 'sal/sal aanbied' getoon. Dit verander die werkwoord in 'sal offer' in die verlede aaneenlopende tydsvorm, in 'sal aangebied het' in die huidige volmaakte tydsvorm, en verander uiteindelik in 'sal geoffer het' in die huidige volmaakte aaneenlopende tydsvorm.

Hierdie werkwoorde toekomende tydsvorm bly in sy basisvorm wat die hoofwerkwoord betref en die byvoeging van modale werkwoorde soos 'sal' en 'sal' is wat dit die eienskap verleen om in die toekomende tyd te wees. Die toekomstige volmaakte tydsvorm maak gebruik van die verlede deelwoordvorm.

Wanneer kan “aanbod” in die toekomende tyd gebruik word?

'n Werkwoord soos "aanbod" kan in die toekomende tyd gebruik word wanneer 'n spreker of skrywer van die woord die behoefte voel om die aksie te illustreer om iemand aan te bied met die voorsiening van 'n ding of idee in 'n tyd wat nog moet aanbreek, hetsy dit oor 'n kort of lang rukkie.

Voorbeelde van "aanbod" word in verskillende toekomende tydvorme gebruik.

Voorbeeld sinneverduidelikings
1. Ek/Ons/Jy/Sy/Hulle sal/sal aanbied hulp in geval van 'n noodgeval wat in die gebou kan plaasvind.  In die gegewe vier voorbeelde kan ons sien hoe die huidige deelwoord van die werkwoord “aanbod” in die eenvoudige toekomstige tyd. Die eenvoudige toekomstyd-aspek hierbo word getoon deur die gebruik van modale werkwoorde soos 'sal' en 'sal' en hoe dit demonstreer dat die aksie om iemand van 'n sekere ding te voorsien eenvoudig gaan gebeur gedurende 'n tyd wat nog moet aanbreek.
1. Ek/Ons/Jy/Sy/Hulle sal/sal aanbied die boek vir Riya om te leen aangesien sy al lank daarvoor gevra het.Die toekomstige aaneenlopende tyd aspek hierbo word vertoon deur die werkwoord se basisvorm met die verbuigingssuffiks '-ing' aan die einde en hoe dit demonstreer dat die aksie om iemand van 'n sekere ding te voorsien op 'n progressiewe wyse plaasvind in 'n tyd wat nog voorlê. Soos 'n mens uit hierdie voorbeeldsinne kan sien, is die modale werkwoord 'wees' voor die woord "offer" geplaas wat ook bydra tot die toekomstige progressiewe aard daarvan. Modale werkwoorde 'sal' en 'sal' moet altyd gebruik word om die toekomende tyd aan te dui.
1. Ek/Ons/Jy/Sy/Hulle sal/sou aangebied het die geld terug as hulle nou wou, maar soos ons weet moes hulle dit reeds spandeer het.    Die vervoegingsvariant wat 'n mens hier kan sien, is die toekoms volmaakte tyd, wat eerstens duidelik blyk uit die gebruik van die werkwoord se verlede deelwoordvorm “aangebied”. Die hulpwerkwoord 'het' is voor die werkwoord gebruik in 'n poging om die 'perfekte' aard daarvan uit te lig. Die modale werkwoorde 'sal' en 'sal' saam met die hulpwerkwoord en die verlede deelwoord gee saam die hele term 'n kwaliteit van voltooiing met betrekking tot die aksie om iemand die opsie van 'n ding te gee, wat dit dan die toekomstige volmaakte tyd.
1. Ek/Ons/Jy/Sy/Hulle sal/sou aangebied het hulle met 'n paar versnaperinge en drankies by die geleentheid, want dit gaan 'n lang nag wees.  Wanneer aspekte van toekomstige aaneenlopende tyd en toekomstige volmaakte tyd saamsmelt, gee dit ons toekomstige volmaakte aaneenlopende tyd soos in hierdie sinne hier gesien kan word, word voorspel dat die aksie om iemand van 'n ding of 'n idee te voorsien iewers in die toekoms sal begin en in genoemde toekoms sal voortduur. Die toekomende tydskwaliteit word duidelik deur die modale werkwoorde 'sal' en 'sal'. Die perfekte kwaliteit kan gesien word deur die gebruik van 'n ander modale werkwoord 'was', wat die term 'n gevoel van voltooiing gee. Laastens kan die deurlopende kwaliteit gesien word deur die progressiewe agtervoegselvorm '-ing' wat aan die einde van "offer" gebruik word.
Voorbeeldsinne en verduidelikings van "aanbod" in verskillende toekomstige tydvorme.

Gevolgtrekking

Soos tot die gevolgtrekking gekom kan word, kan 'n werkwoord soos "aanbod" veelvuldige variasies hê met behulp van modale en hulpwerkwoorde, sowel as verbuigingsvorme wat opmaak vir sy verskillende vervoegingsweergawes in die drie verskillende tye en subtye.

Scroll na bo