3 feite oor die gebruik van behoefte in gespanne (hede, verlede en toekoms)


Die werkwoord "nodig" handel oor die betekenisse wat vereis word, en wil kan in die huidige, verlede of toekomstige tyd gebruik word. Kom ons kyk nou na die gebruik van "behoefte" in verskillende tydsvorme.

Die werkwoordvorm "behoeftes'' word gevorm deur die "s'' by te voeg met die stamwoord "nodig” terwyl jy ’n sin in die eenvoudige teenwoordige tyd maak waarin die onderwerp in die derde persoon enkelvoud getal is. Die ander vorme is “nodig”, die huidige deelwoord, en “nodig”, verlede en verlede deelwoordvorme.

Kom ons verduidelik nou meer wonderlike feite rakende die gebruik van "behoefte" in die drie tye saam met relevante voorbeelde en hul verduidelikings.

 "Nodig'' in die huidige tyd.

'n Handeling wat tans gebeur of plaasvind, word teenwoordige tyd genoem. Kom ons verduidelik nou die handelinge van "behoefte" in die teenwoordige tyd.

Ons gebruik die werkwoord "nodig'' in die huidige tyd om te verwys na 'n toestand wat verligting vereis vir 'n mate van gebrek.

Wanneer kan ons gebruik "nodig'' in die present gespanne?

Ons gebruik die woord "nodig'' wanneer ons die skaarsheid van iets moet aanbied wat aan iets wensliks of nuttigs ontbreek. Ons kan die werkwoord gebruik wanneer 'n infinitief daarop volg.

Sinstruktuur van "nodig'' in die huidige tyd-

Tipe huidige tydReël om 'n sin te vorm met "nodig'' in die huidige tyd
1. Present indefinite tense/ Simple present tense a. Onderwerp + behoefte/behoeftes + voorwerp + oorblywende deel (selfgeldende sin)
b. Beteken of beteken + onderwerp (enige persoon of dier) + + voorwerp +? (ondervragende sin)  
2. Present continuous tense/ Present progressive tensea. Onderwerp + is/is/is + werkwoord (benodig)+ing + voorwerp + rus(selfgeldende sin)
b. Is/is/is + onderwerp + behoefte (werkwoord) +ing + objek + rus +? (ondervragende sin) 
3. Hedendaagse volmaakte tyda. Onderwerp (enige persoon of dier)+ het/het + benodig + voorwerp + rus (selfgeldende sin)
b. Het/het + onderwerp (enige persoon of dier) + benodig + voorwerp + rus +?(ondervragende sin)
4. Present perfect continuous tense/ Present perfect progressive tensea. Onderwerp + was/was + benodig(werkwoord) +ing + objek + rus (stelling)
b. Is/was + onderwerp (enige persoon of dier)+ benodig + voorwerp + rus (vraag)   
Sinstruktuur van “behoefte” in die teenwoordige tyd

Voorbeelde en verduidelikings met die gebruik van "behoefte'' in die huidige tyd-

Tipe huidige tydvoorbeeldVerduideliking
1. Present indefinite tense/ Simple present tenseMy vriend het my hulp nodig wanneer hy in die moeilikheid beland.Hier word die werkwoord “benodig” toegepas om hulp te wys. Ons sien dat my vriend my hulp nodig het wanneer hy in die moeilikheid beland.
2. Present continuous tense/ Present progressive tenseBablu het die onderwyser se bystand nodig om die somme uit te werk.Die term “is nodig” vorm die deurlopende aksie waarin ons uitvind dat Bablu die onderwyser se bystand nodig het om die somme uit te werk.
3. Hedendaagse volmaakte tydJy het geld nodig gehad om 'n nuwe handelsmerkmotor te koop.Hier is die werkwoord "het nodig gehad'' gebruik om te verwys na 'n aksie waarin jy geld nodig gehad het om 'n nuwe handelsmerkmotor te koop.
4. Present perfect continuous tense/ Present perfect progressive tenseDie meisie het al 'n halfuur lank 'n pen nodig om mee te skryf.Hier sien ons dat 'n deurlopende aktiwiteit genoem word. Ons vind dat Die meisie al 'n halfuur lank 'n pen nodig het om mee te skryf.
Voorbeelde en verduidelikings met die gebruik van “behoefte” in die teenwoordige tyd

"Need'' in die verlede tyd.

'n Verlede tyd is een van die tydsvorme wat die vorige handelinge gee. Hier sal ons bespreek hoe die werkwoord "behoefte" in die verlede tyd.

Ons kan die werkwoord gebruik "nodig'' in die verlede tyd om die vereiste van enigiets te wys vir die vervulling van gebrek in enige situasie.

Wanneer kan ons gebruik "nodig'' in die verlede tyd?

Die werkwoord "nodig" in sy vorige vorm "nodig” kan beslis in 'n sin toegepas word wanneer ons ons gebrek moet aandui van iets in die verlede. Die werkwoord "nodig" "nodig" word saam met was/was, gehad en was gebruik om die vereiste in die verlede te wys.

Sinstruktuur en vorming van "nodig'' in die verlede tyd-

Tipe verlede tydReëls om 'n sin te vorm met "nodig'' in die verlede tyd
1. Verlede onbepaalde tyd/ Eenvoudige verlede tyda. Onderwerp + benodig (verlede vorm) + voorwerp + res van die sin (stelling)
b. Het + onderwerp + nodig + voorwerp + res van die sin+? (vraag)
2. Verlede kontinue tyd/ Verlede progressiewe tyda. Onderwerp + was/was(helpwerkwoord) + benodig(werkwoord) +ing + voorwerp + oorblywende deel van die sin(stelling)
b. Was/was (helpwerkwoord)+ onderwerp + behoefte (werkwoord) + ing + voorwerp + oorblywende deel van die sin (vraag)
3. Verlede volmaakte tyda. Onderwerp + het + benodig + voorwerp + res van die sin(stelling)
b. Het + onderwerp + benodig + voorwerp + res van die sin +?(vraag)
4. Verlede volmaakte aaneenlopende tyd/ verlede progressiewe tyda. Onderwerp + was + gewees + benodig (werkwoord) +ing + voorwerp + res van die sin(stelling)
b. Was + onderwerp + was + benodig + voorwerp + rus +?(vraag)
Sinstruktuur en vorming van “behoefte” in die verlede tyd

Voorbeelde en verduidelikings van “behoefte'' in die verlede tyd-

Tipe verlede tydvoorbeeldVerduideliking
1. Verlede onbepaalde tyd/ Eenvoudige verlede tydDie onderwyser het die studente nodig gehad om die skoolterrein tydens Saraswati Puja te versier.Hier word die werkwoord “nodig” gebruik om na die vereiste van die onderwyser te verwys. ons het gesien dat die onderwyser die studente nodig gehad het om die skoolterrein tydens Saraswati Puja te versier.
2. Verlede kontinue tyd/ Verlede progressiewe tydOns huis moes gelede herstel word, want dit was in puin.Hier word die werkwoord “was needing” gebruik om na 'n voortdurende aksie van die verlede te verwys. Ons vind dat ons huis moes herstel, want dit was in puin.
3. Verlede volmaakte tydNandini moes die vraag beantwoord voordat Soma daarop kon antwoord.In hierdie scenario raam die werkwoord "het nodig" 'n sin waarin die vereiste verlang word voordat iemand daarop kon antwoord. Ons vind dat Nandini die vraag moes beantwoord voordat Soma daarop kon antwoord.
4. Past perfect continuous tense/ Past perfect progressive tenseDie owerheid het al 'n jaar lank die name nodig van die persone wat wel gekla het.Hier vind ons die voortdurende optrede van die verlede uit. Daar word gesien dat Die owerheid die name van die persone wat wel gekla het vir 'n jaar nodig gehad het.
Voorbeelde en verduidelikings van “behoefte” in die verlede tyd

"Need'' in die toekomstige tyd.

Die werkwoord wat die aksies van die toekoms voorstel, word die aksie van die toekomende tyd genoem. Hier laat ons kyk hoe die werkwoord "nodig" werk in die toekomstige tyd.

Ons kan die werkwoord gebruik "nodig'' in die toekomende tyd om te sê of dit nodig is vir 'n bepaalde situasie om te bestaan.

Wanneer gebruik ons ​​"nodig'' in die toekomende tyd?

Ons gebruik die werkwoord "nodig" om die aksies in die toekomende tyd te vertoon wanneer ons die klem moet noem vir iets wat gedoen moet word. Ons moet die werkwoord "nodig" gebruik saam met sal/wil, sal/sal hê en sal/sal gewees het om die vereiste in die toekoms aan te bied.

Sinstruktuur van "nodig'' in die toekomende tyd-

Tipe toekomstige tydHoe om 'n sin te vorm met "nodig'' in die toekomende tyd
1. Toekomstige onbepaalde tyd/ Eenvoudige toekomstige tyda. Onderwerp + sal/sal + benodig + voorwerp + oorblywende deel(stelling)
b. Sal/sal + onderwerp + behoefte + voorwerp + oorblywende deel +?(vraag)
2. Future continuous tense/ Toekomstige progressiewe tyda. Onderwerp + sal/sal + wees + behoefte (werkwoord) + ing + voorwerp + oorblywende deel (stelling)
b. Sal/sal + onderwerp + wees + benodig (werkwoord) + ing + objek + oorblywende deel +?(vraag)
3. Toekomstige volmaakte tyda. Onderwerp + sal/sal + hê + benodig + voorwerp + oorblywende deel (stelling)
b. Sal/sal + onderwerp + hê + benodig + voorwerp + oorblywende deel +?(vraag)
 Toekomstige volmaakte aaneenlopende tyd/ Toekomstige volmaakte progressiewe tydOnderwerp + sal/sal + gewees het + benodig + voorwerp + oorblywende deel Sal/sal + onderwerp + gewees het + benodig + objek + oorblywende deel
Sinstruktuur van “behoefte” in die toekomende tyd

Voorbeelde en verduidelikings met die werkwoord “nodig'' in die toekomende tyd-

Tipe toekomstige tydvoorbeeldVerduideliking
1. Toekomstige onbepaalde tyd/ Eenvoudige toekomstige tydKamal sal môre sy broer se fiets nodig hê aangesien sy fiets stukkend is.In hierdie sin sien ons dat die vereiste in die toekoms nodig sal wees. Ons sien dat Kamal môre sy broer se bi-cycle gaan benodig aangesien sy bi-cycle stukkend is.   
2. Future continuous tense/ Toekomstige progressiewe tydSuman gaan die nuwe hemp vir die fees bitter nodig hê.Hier word die werkwoord “sal nodig hê” gebruik om te verwys na 'n deurlopende vereiste vir 'n nuwe hemp. Ons sien dat Suman dringend 'n nuwe hemp vir die fees gaan benodig.
3. Toekomstige volmaakte tydEk sou iemand nodig gehad het om by my te staan ​​in my moeilikheid.Die voorbeeld handel oor die werkwoord “sal nodig gehad het” wat die toekomstige aktiwiteite wys waarin ons sien dat ek iemand nodig gehad het om by my te staan ​​in my moeilikheid.
4. Future perfect continuous tense/ Future perfect progressive tenseDie toeskouers sal al geruime tyd na die liedjies van die bekende musikant moet kyk.Hier tree die werkwoord “sal nodig gehad het” op om die behoefte aan die lied vir 'n tydperk in die toekoms te noem. Ons sien dat Die toeskouers al 'n geruime tyd na die liedjies van die bekende musikant sal moet kyk.
Voorbeelde en verduidelikings met die werkwoord “nodig” in die toekomende tyd

Gevolgtrekking

Aan die einde van hierdie artikel noem ons dat ons frases met die werkwoord "nodig" kan maak soos "moet ek meer sê?'', "Moet jy vra?'', "Wie het iets nodig'', ens. Ons kan ook hierdie werkwoordvorm as 'n selfstandige naamwoord gebruik volgens ons vereiste terwyl ons na ons begeerte verwys. Die werkwoord “nodig” dien ook as 'n modale hulpwerkwoord.

Goutam Datta

Hi.... ek is Goutam Datta. Ek het 'n dubbele MA in Engels en B. Ed. Ek is 'n kreatiewe skrywer. Tans is ek deel van die LambdaGeeks. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/goutam-datta-9824b5249

Onlangse plasings