3 feite oor die gebruik van merk in gespanne (hede, verlede en toekoms)


Die werkwoord "maak" met die betekenisse skep, berei of bou, kan in die huidige, verlede en toekomstige tyd gebruik word. Nou sal ons die gebruik van "maak" in verskillende tye leer.

Die "s'' moet bygevoeg word met die stamwoord "maak''' om "maak" te vorm om 'n sin in die eenvoudige teenwoordige tyd te raam met 'n doener van die derde persoon enkelvoud getal. Die aaneenlopende vorm van die werkwoord "maak'' word gevorm as "maak''. Ons aanvaar die werkwoord "gemaak" as verlede en verlede deelwoordvorm. 

Kom ons verduidelik nou 'n paar wonderlike feite wat verband hou met die gebruik van "maak" in verskillende tydvorme vir ons goeie begrip.

 "Maak'' in die teenwoordige tyd.

Die teenwoordige tyd is een van die tye waarin die werkwoordvorm bloot die handeling bespreek wat nou afkom. Kom ons kyk hoe "maak" sy funksie in die teenwoordige tyd speel.

Die werkwoord "maak'' word gebruik om te verwys na die skep of vervaardiging van iets. Ons kan ook hierdie onreëlmatige werkwoord gebruik om te verwys na die oorsaak van die vervaardiging van enigiets.

Wanneer kan ons gebruik "maak'' in die huidige tyd?

Ons kan die werkwoord "maak" in die teenwoordige tyd gebruik wanneer dit iets moet veroorsaak om sukses te behaal of die doelwit te bereik. Ons kan die werkwoord maak gebruik, maak, en maak saam met is/is/is, het/het, en was/was om sinne te raam wanneer ons daarvan hou om 'n handeling van die vervaardiging van iets in die teenwoordige tyd aan te bied.

Sinstruktuur of -formasie met "maak" in die teenwoordige tyd-

Tipe huidige tydReël om 'n sin te vorm met "maak'' in die teenwoordige tyd-
1. Present indefinite tense/ Simple present tensea. Onderwerp (enige persoon) + maak of maak + voorwerp + rus (selfgeldende sin) 
b. Doen of doen + Onderwerp + maak + voorwerp +? (ondervragende sin)
c. Oorkom + voorwerp + res van die sin (maak noodsaaklike sin)   
2. Present continuous tense/ Present progressive tensea. Onderwerp + is/is/is (hulpwerkwoord) + (maak)werkwoord + ing + voorwerp + res van die sin (selfgeldende sin)
b. Am/is/is (hulpwerkwoord) + onderwerp + (maak) werkwoord + ing + voorwerp + rus (ondervragingsin)
3. Hedendaagse volmaakte tyda. Onderwerp + het/het + gemaak + voorwerp + rus (selfgeldende sin)
b. Het/het + onderwerp + gemaak + voorwerp + rus +?(vraagvormsin)
4. Present perfect continuous tense/ Present perfect progressive tensea. Onderwerp + was/was + (maak) werkwoord+ ing + voorwerp + rus (stelling)
b. Was/was + onderwerp + maak + voorwerp + rus (vraag)   
Sinstruktuur of -formasie met “maak” in die teenwoordige tyd

Voorbeelde en verduidelikings met die gebruik van “maak” in die huidige tyd-

Tipe huidige tydvoorbeeldVerduideliking
1. Present indefinite tense/ Simple present tenseJy kan baie vordering maak met studie.Hier toon die werkwoord "kan maak'' die aksie van ontwikkeling in die huidige tyd in 'n algemene sin. Ons sien dat jy baie vordering met studie kan maak.
2. Present continuous tense/ Present progressive tenseMy vriende maak vandag 'n groot fees in die vlakte.Die werkwoord "maak'' word hier gebruik om te verwys na die voorbereiding van 'n groot fees. Ons vind die feit dat my vriende vandag 'n groot fees op die vliegtuig maak.
3. Hedendaagse volmaakte tydUdasi het 'n belofte gemaak om goed te vaar in die komende voordragkompetisie.Hier dien die werkwoord "het gemaak" as 'n voorbeeld van 'n onlangs uitgevoer handeling. Ons vind dat Udasi 'n belofte gemaak het om goed te vaar in die komende voordragkompetisie.
4. Present perfect continuous tense/ Present perfect progressive tenseDie onderwysers maak al vir 'n paar weke 'n konsep vir die studente.Die sin toon dat die werkwoord “het gemaak” duidelik 'n deurlopende aksie toon wat vroeg begin is en tot nou toe voortduur. Ons sien dat die onderwysers al vir 'n paar weke 'n konsep vir die studente maak.
Voorbeelde en verduidelikings met die gebruik van "maak" in die teenwoordige tyd

"Maak'' in die verlede tyd.

'n Werkwoord wat die uitgevoer handeling van die verlede toon, word as die verlede tyd beskou. Nou sal ons die funksie van "maak" in die verlede tyd.

Ons kan beslis die werkwoord “maak” in die verlede tyd gebruik om te verwys na die handeling waarin ons die produksie van iets wys of om iets te rangskik.

Wanneer gebruik iemand "maak" in die verlede tyd?

Die werkwoord "maak'' kan in die verlede tyd gebruik word wanneer ons iemand moet dwing om iets uit te voer. Ons gebruik die werkwoord gemaak, wat volgens die vereiste saam met was/was, het en was om die handeling van die vorming van iets in die verlede tyd aan te bied.

Sinstruktuur met die werkwoord “maak” in die verlede tyd-

Tipe verlede tydHoe om 'n sin te vorm met "maak'' in die verlede tyd
1. Verlede onbepaalde tyd/ Eenvoudige verlede tyda. Onderwerp (enige persoon) + gemaak (verlede vorm) + voorwerp + res van die sin (selfgeldende sin)
b. Het + onderwerp (enige persoon) + gemaak (wortelvorm) + voorwerp + res van die sin +? (vraag)
2. Verlede kontinue tyd/ Verlede progressiewe tyda. Onderwerp(enige persoon) + was/was (hulpwerkwoord) + (maak)werkwoord +ing + voorwerp + oorblywende deel (selfgeldende sin)
b. Was/was (hulpwerkwoord) + onderwerp(enige persoon) +(maak)werkwoord+ ing + voorwerp + oorblywende deel +? (vraag)
3. Verlede volmaakte tyda. Onderwerp (enige persoon) + het + gemaak (verlede deelwoordvorm) + voorwerp + res van die sin (selfgeldende sin)
b. Het + onderwerp + gemaak (verlede deelwoordvorm) + voorwerp + res van die sin +? (vraag)
4. Verlede volmaakte aaneenlopende tyd/ verlede progressiewe tyda. Onderwerp(enige persoon) + was + gewees + (maak)werkwoord + ing + voorwerp + res van die sin (selfgeldende sin)
b. Was + onderwerp (enige persoon) + gewees + (maak)werkwoord + ing + objek + rus +?(vraag)
Sinstruktuur met die werkwoord “maak” in die verlede tyd

Voorbeelde en verduidelikings van “maak” in die verlede tyd-

Tipe verlede tydvoorbeeldVerduideliking
1. Verlede onbepaalde tyd/ Eenvoudige verlede tydDie roman het 'n wonderlike film gemaak wat 'n groot sensasie onder die gehoor sou skep.Die werkwoord "gemaak'' word gebruik om aan te toon dat 'n sekere ding 'n invloed in die verlede veroorsaak het. Ons sien dat die roman 'n wonderlike film gemaak het wat 'n groot sensasie onder die gehoor sou skep.
2. Verlede kontinue tyd/ Verlede progressiewe tydHarry het 'n poging aangewend om die verspreiding van vullis in die omgewing te stop.Hier dui die gebruik van die werkwoord “was maak” op die aksie om iets in die verlede te doen. Ons kom agter dat Harry 'n poging aangewend het om die verspreiding van vullis in die omgewing te stop.
3. Verlede volmaakte tydDaniel het 'n doek gemaak om te skuil voordat die wind begin waai het.Hier toon die werkwoord "het gemaak" 'n handeling om iets voor 'n ander voort te bring. Ons verneem dat Daniël 'n doek gemaak het om te skuil voordat die wind begin waai het.
4. Past perfect continuous tense/ Past perfect progressive tenseDie stout seuns het 'n uur lank 'n geraas in die speelgrond gemaak.Hier word die werkwoord “was besig om te maak” gebruik om na 'n voortgesette handeling in die verlede tyd te verwys. Ons het gesien dat die stout seuns al 'n uur lank 'n geraas in die speelgrond gemaak het.
Voorbeelde en verduidelikings van “maak” in die verlede tyd

"Maak'' in die toekomstige tyd.

'n Toekomstige tyd is die vorm van die werkwoord wat toekomstige handelinge vertoon. Kom ons vind uit hoe die werkwoord “maak” sy rol speel in die toekomstige tyd.

Die werkwoord "maak'' kan in die toekomende tyd gebruik word om die poging aan te dui om 'n spesifieke plek te bereik om iets te doen.  

Wanneer gebruik ons ​​"maak" in die toekomende tyd?

Die werkwoord "maak'' word in die toekomende tyd gebruik wanneer ons 'n handeling wil vertoon of iets doen om die regte eienskappe vir 'n bepaalde werk of doel te hê. Ons gebruik die werkwoord volgens die vereiste vorme saam met sal/sal, sal/sal hê, en sal/sal gewees het om die aksie te wys wat iets in die toekoms skep.

Sinstruktuur van “maak” in die toekomende tyd-

Tipe toekomstige tydHoe om 'n sin te vorm met "maak'' in die toekomende tyd
1. Toekomstige onbepaalde tyd/ Eenvoudige toekomstige tyda. Onderwerp (enige persoon) + sal/sal + maak (basisvorm) + voorwerp + oorblywende deel (selfgeldende sin)
b. Sal/sal + onderwerp(enige persoon) + maak (wortelwoord) + voorwerp + oorblywende deel +?(vraag)
2. Future continuous tense/ Toekomstige progressiewe tyda. Onderwerp (enige persoon) + sal/sal + wees+ (maak)werkwoord +ing + objek + oorblywende deel(selfgeldende sin)
b. Sal/sal + onderwerp + wees + (maak)werkwoord +ing + objek + oorblywende deel +?(in tyd van vraagstelling)
3. Toekomstige volmaakte tyda. Onderwerp (enige persoon) + sal/sal + gemaak het (3rd vorm) + voorwerp + oorblywende deel (terwyl selfgeldende sin omraam)
b. Sal/sal + onderwerp (enige persoon) + hê + maak (3de vorm) + voorwerp + oorblywende deel +?(om navraag te doen)
4. Future perfect continuous tense/ Future perfect progressive tenseOnderwerp (enige persoon) + sal/sal + gewees + gewees het + (maak) werkwoord +ing + voorwerp + oorblywende deel (vir die maak van assertiewe sin)
b. Sal/sal + onderwerp + gewees + gewees + (maak)werkwoord +ing + objek + rus+?(om navraag te doen)
Sinstruktuur van "maak'' in die toekomende tyd

Voorbeelde en verduidelikings met die werkwoord “maak” in die toekomende tyd-

Tipe toekomstige tydvoorbeeldVerduideliking
1. Toekomstige onbepaalde tyd/ Eenvoudige toekomstige tydRamen sal sy studente goed voorbereid maak om goeie punte op die daaropvolgende toets te behaal.In hierdie sin toon die werkwoord “sal maak” die funksie om goeie kwaliteit in die toekoms te skep. Ons vind uit dat Ramen sy studente goed voorbereid sal maak om goeie punte in die daaropvolgende toets te behaal.
2. Future continuous tense/ Toekomstige progressiewe tydPrasanna sal baie geld maak deur krieket in die buiteland te speel.Hier word die werkwoord "sal maak" gebruik om 'n voortdurende skepping van toekomstige aksie aan te toon waarin ons sien dat Prasanna baie geld gaan maak deur krieket in die buiteland te speel.
3. Toekomstige volmaakte tydDie kaptein van die span sal die seuns reg gemaak het vir die taai wedstryd môre.Hierdie voorbeeld toon dat die werkwoord “sal gemaak het” ons die aksie bied om onder andere verantwoordelikheid te skep. Ons sien dat die kaptein van die span die seuns môre gereed gemaak het vir die taai wedstryd.
4. Future perfect continuous tense/ Future perfect progressive tenseMy ma sal vandag die hele aand my oefenboeke gereed gemaak het.Hier help die werkwoord "sal gemaak het" ons om te leer dat 'n handeling van voorbereiding van iets aan die gang sal wees vir 'n onbepaalde tyd. Ons verneem dat my ma vandag die hele aand my oefenboeke gaan regmaak het.
Voorbeelde en verduidelikings met die werkwoord “maak” in die toekomende tyd

Gevolgtrekking

Uiteindelik kan ons noem dat ons frases kan maak "maak" soos "maak 'n bed", "maak glo", "maak dit groot", "maak jou pad", "maak 'n verskil" , "maak met iemand'', ensovoorts. Ons kan ook frasewerkwoorde "maak op", "maak uit", "maak vir", "maak na", "maak af", "maak in", "maak af met", en so aan.

Goutam Datta

Hi.... ek is Goutam Datta. Ek het 'n dubbele MA in Engels en B. Ed. Ek is 'n kreatiewe skrywer. Tans is ek deel van die LambdaGeeks. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/goutam-datta-9824b5249

Onlangse plasings