3 feite oor die gebruik van verlies in gespanne (hede, verlede en toekoms)


Die meeste werkwoorde, meer dikwels as nie, bestaan ​​​​uitsluitlik in die huidige tyd, verlede tyd of toekomstige tyd. Kom ons ondersoek dit in verband met die werkwoord spesifiek "verloor".

Die werkwoord “verloor” het ’n verlede tydsvorm wat “verlore” is en die toekomende tyd is “sal verloor”. Dit beskryf die situasie van die besit van iets opgehou het en dit nie kan vind nie.

Om sy kenmerke te wys, kan hierdie werkwoord in sy verskeie verdeel word vervoegings. Kom ons gaan voort om "verloor" as 'n werkwoord in hierdie artikel verder te ondersoek.

Verloor in huidige tyd

Alle werkwoorde se basiese vorme gebruik gereeld die teenwoordige tyd. Kom ons gaan voort en bestudeer die huidige tyd van “verloor”.

Die woord "verloor" word in die huidige tyd gebruik presies soos dit hier voorkom, dit wil sê in sy basiese vorm. Dit is ook die vorm van die huidige deelwoord. Wanneer 'n persoon afstand doen van die besit van 'n ding, meestal per ongeluk gedurende 'n tydperk wat nog aan die gang is, is dit bekend dat dit in die huidige tyd plaasvind.

Wanneer dit voor 'n hoofwerkwoord gebruik word, weerspieël hulpwerkwoorde soos 'is', 'het', 'het', 'is', 'is', ens. die werkwoord se huidige tydsvorm.

Wanneer kan "verloor" in die huidige tyd gebruik word?

Verskillende vorme van huidige tydWanneer kan “verloor” in onderskeie huidige tydvorme gebruik word?
1. Eenvoudige teenwoordige tydDie eenvoudige teenwoordige tyd weergawe van "verloor" in sy werkwoordvorm word gebruik wanneer die situasie van die besit van iets opgehou het en dit nie kan vind nie, gebeur in 'n tyd wat bloot in die nou plaasvind.
2. Huidige Deurlopende TydDie huidige aaneenlopende tyd weergawe van "verloor" in sy werkwoordvorm word gebruik wanneer die situasie van die besit van iets opgehou het en dit nie kan vind nie, gebeur in 'n tyd wat progressief en voortdurend in die nou plaasvind.
3. Present Perfect TenseDie volmaakte tyd aanwesig weergawe van "verloor" in sy werkwoordvorm word gebruik wanneer die situasie van die besit van iets opgehou het en dit nie kan vind nie, gebeur in 'n tydraamwerk wat die voltooiing van genoemde aksie in die nou aandui.
4. Present Perfect Continuous TenseDie perfekte volmaakte tyd aanwesig weergawe van "verloor" in sy werkwoordvorm word gebruik wanneer die situasie van die besit van iets opgehou het en dit nie kan vind nie, gebeur in 'n tydperk waarin die genoemde aksie in die verlede begin het, maar voortgaan en voltooi in die nou.
Die huidige tydvariante van die werkwoord "verloor" kan baie verskillende vorme aanneem.

Voorbeelde van "verloor" word in verskillende teenwoordige tydsvorme gebruik.

Tipes huidige tydVoorbeeld sinneverduidelikings
1. Eenvoudige teenwoordige tydWe verloor die wedstryd as ons nie hard genoeg probeer nie en dit ons beste kans gee.Die werkwoord "verloor" word in die eenvoudige teenwoordige tydsvorm in hierdie spesifieke geval aangebied. Dit word gedemonstreer deur die sin se basisvorm te gebruik, wat weer die aksie van die onderwerp direk op die sin se voorwerp plaas.
2. Huidige Deurlopende TydOns is verloor die wedstryd as ons nie hard genoeg probeer nie en dit ons beste kans gee.Soos 'n mens in hierdie voorbeeld kan sien, gee die hulpwerkwoord 'is' bygevoeg voordat die woord "verloor" dit lyk asof dit in die teenwoordige tyd is, en die agtervoegsel "-ing" wat aan die einde van die werkwoord gevoeg word, beklemtoon die voortgaande aard van die handeling, maak die vervoegingsvariasie "verloor" 'n aanbieding van die huidige kontinue tyd.
3. Present Perfect TenseWe het verloor die wedstryd as ons nie hard genoeg probeer nie en dit ons beste kans gee.Vanweë die kwaliteit van voltooiing daarvan, kan die term "verloor" beskou word as die vervoegingsvariant van die huidige volmaakte tyd in hierdie konteks. Die werkwoord verteenwoordig hoofwerkwoord se verlede deelwoordvorm, maar die hulpwerkwoord 'het' maak dit duidelik dat dit in die teenwoordige tyd is.
4. Present Perfect Continuous TenseWe verloor het die wedstryd as ons nie hard genoeg probeer nie en dit ons beste kans gee.Die huidige volmaakte aaneenlopende tyd word aangedui deur die uitdrukking "het verloor" wat geskep word deur die eienskappe van volledigheid en progressie te kombineer. Soos reeds vasgestel is, toon die hulpwerkwoord 'het' die werkwoord se huidige tydsvorm, die modale werkwoord 'was' gee dit 'n gevoel van voltooiing, en die einde '-ing' maak dit 'n deurlopende aktiwiteit.
Voorbeeldsinne en verduidelikings van "verloor" in verskillende huidige tydvorme.

Verloor in verlede tyd

As sommige werkwoorde in die Engelse taal vrygestel word, het byna alle werkwoorde 'n verskillende vervoegingskwaliteit in die verlede tyd vorm. Kom ons bestudeer nou die verlede tydswerkwoordvorm vir “verloor”.

Die verlede tyd verander die werkwoord "verloor" na "verlore". Wanneer iemand 'n voorwerp misplaas in 'n tydperk wat reeds verby is, word dit beskou as 'n handeling wat in die verlede tyd plaasgevind het en dus neem die werkwoord ook sy verlede tydsvorm aan.

Hulpwerkwoorde soos 'het', 'was' en 'was' weerspieël die werkwoord se verledetydvorm, wanneer dit voor 'n hoofwerkwoord gebruik word.

Wanneer kan "verloor" in die verlede tyd gebruik word?

Verskillende vorme van verlede tydWanneer kan "verloor" in onderskeie verledetydsvorme gebruik word?
1. Eenvoudige Verlede TydDie eenvoudige verlede tyd weergawe van "verloor" in sy werkwoordvorm word gebruik wanneer die situasie van die besit van iets opgehou het en dit nie kan vind nie, gebeur in 'n tyd wat eenvoudig reeds voorheen plaasgevind het.
2. Verlede Deurlopende TydDie verlede aaneenlopende tyd weergawe van "verloor" in sy werkwoordvorm word gebruik wanneer die situasie van die besit van iets opgehou het en dit nie kan vind nie, gebeur in 'n tyd wat reeds progressief en voortdurend plaasgevind het in voorheen.
3. Verlede Volmaakte TydDie verby perfekte tyd weergawe van "verloor" in sy werkwoordvorm word gebruik wanneer die situasie van die besit van iets opgehou het en dit nie kan vind nie, gebeur in 'n tydraamwerk wat die voltooiing van genoemde aksie in 'n tydperk wat reeds verby is, aandui.
4. Past Perfect Continue TydDie verby volmaakte aaneenlopende tyd weergawe van "verloor" in sy werkwoordvorm word gebruik wanneer die situasie van die besit van iets opgehou het en dit nie kan vind nie, gebeur in 'n tydperk waarin die genoemde aksie in die verlede begin het en in die verlede self voortgesit en voltooi is.
Verlede tydsvariante van die werkwoord "verloor" kan baie verskillende vorme aanneem.

Voorbeelde van "verloor" word in verskillende verledetydsvorme gebruik.

Tipes Verlede TydVoorbeeld sinneverduidelikings
1. Eenvoudige Verlede TydDie dogtertjie verlore al haar speelgoed by die strand, gister.Die werkwoord "verlore" word in hierdie spesifieke voorbeeld in die eenvoudige verlede tydsvorm gestel. Dit blyk duidelik uit die gebruik van sy verlede deelwoord, wat eweneens die aksie van die onderwerp op die sin se voorwerp plaas. Daarom is dit verlede deelwoordvorm 'n maklike manier om te sê dat dit verlede tydsvorm is.
2. Verlede Deurlopende TydDie dogtertjie besig was om te verloor al haar speelgoed by die strand, gister.Die hulpwerkwoord 'was' geplaas voor die werkwoord "verloor" gee dit die kwaliteit om in die verlede tyd te wees, terwyl die agtervoegsel "-ing" aan die einde van die werkwoord die deurlopende aspek van die aktiwiteit beklemtoon, wat die vervoegingsvorm " was losing” die verlede aaneenlopende tyd.
3. Verlede Volmaakte TydDie dogtertjie verloor het al haar speelgoed by die strand, gister.As gevolg van sy aspek van voltooiing, kan die frase "het verloor" beskou word as die vervoegingsvorm van die verlede volmaakte tyd in hierdie konteks. Die verlede tydsvorm van die werkwoord word duidelik aangedui deur sy duidelike verlede deelwoordvorm en die hulpwerkwoord 'het' wat voor dit kom.
4. Past Perfect Continue TydDie dogtertjie was besig om te verloor al haar speelgoed by die strand, gister.Die uitdrukking "het verloor" kan aangewys word as die volmaakte verlede tyd deur die eienskappe van volledigheid en progressie te kombineer. Soos reeds vasgestel, toon die hulpwerkwoord 'het' die werkwoord se verledetydsvorm, die modale werkwoord 'was' gee dit 'n gevoel van voltooiing, en die agtervoegsel '-ing' aan die einde van die werkwoord maak dit 'n deurlopende aktiwiteit.
Voorbeeldsinne en verduidelikings van "verloor" in verskillende verledetydsvorme.

Verloor in toekomstige tyd

'n Werkwoord soos "verloor" kan gebruik word met verskeie aanwysers van die toekomstige tyd vorm wanneer aan spesifieke vervoegingsvereistes voldoen word. Kom ons kyk daarna.

Soos die meeste werkwoorde, dra "verloor" sy vervoegingsvorm in die toekomende tyd oor deur modale werkwoorde soos "sal" en "sal" te gebruik. Wanneer 'n individu, of selfs 'n groep onbewustelik die aksie moet uitvoer om 'n voorwerp te misplaas gedurende 'n tydperk wat nog nie aangebreek het nie, word waargeneem dat dit in die toekomende tyd is.

Wanneer kan "verloor" in die toekomende tyd gebruik word?

Verskillende vorme van toekomstige tydWanneer kan "verloor" in onderskeie toekomstige tydvorme gebruik word?
1. Eenvoudige Toekomstige TydDie eenvoudige toekomstige tyd weergawe van "verloor" in sy werkwoordvorm word gebruik wanneer die situasie van die besit van iets opgehou het en dit nie kan vind nie, gebeur in 'n tyd wat bloot na 'n kort of lang rukkie gaan plaasvind.
2. Toekomstige Deurlopende TydDie toekomstige aaneenlopende tyd weergawe van "verloor" in sy werkwoordvorm word gebruik wanneer die situasie van die besit van iets opgehou het en dit nie kan vind nie, gebeur in 'n tyd wat progressief en voortdurend na 'n kort of lang rukkie gaan plaasvind.
3. Toekomstige volmaakte tydDie toekoms volmaakte tyd weergawe van "verloor" in sy werkwoordvorm word gebruik wanneer die situasie van die besit van iets opgehou het en dit nie kan vind nie, gebeur in 'n tydraamwerk wat die voltooiing van genoemde aksie in 'n tydperk aandui wat oor 'n kort of lang tyd gaan plaasvind.
4. Toekomstige Volmaakte Deurlopende TydDie toekomstige volmaakte aaneenlopende tyd weergawe van "verloor" in sy werkwoordvorm word gebruik wanneer die situasie van die besit van iets opgehou het en dit nie kan vind nie, gebeur in 'n tydperk waarin die genoemde aksie iewers in die toekoms begin en in die toekoms self voortgaan en voltooi.
Toekomstige tydvariante van die werkwoord "verloor" kan baie verskillende vorme aanneem.

Voorbeelde van "verloor" word in verskillende toekomende tydvorme gebruik.

Tipes Toekomstige TydVoorbeeld sinneverduidelikings
1. Eenvoudige Toekomstige TydDie uitvoerende beamptes sal verloor die geld as hulle nie gou met 'n plan vorendag kom nie.Die frase "sal verloor" is 'n duidelike voorstelling van die eenvoudige toekomstige tydvorm in hierdie spesifieke geval. Dit word gedemonstreer deur die plasing van die modale werkwoord 'sal' voor die hoofwerkwoord, wat ook die aksie van die onderwerp vierkantig op die sin se voorwerp plaas.
2. Toekomstige Deurlopende TydDie uitvoerende beamptes sal verloor die geld as hulle nie gou met 'n plan vorendag kom nie.Die hulpwerkwoord 'word' geplaas voor die woord "verloor" gee dit die kwaliteit om in die toekomende tyd te wees, en die agtervoegsel '-ing' aan die einde van die werkwoord beklemtoon die deurlopende aard van die handeling. Bo alles, die modale werkwoord 'sal' demonstreer duidelik die toekomstige tyd, wat die vervoegingsvorm "sal verloor" die toekomstige aaneenlopende tyd maak.
3. Toekomstige volmaakte tydDie uitvoerende beamptes sal verloor het die geld as hulle nie gou met 'n plan vorendag kom nie.As gevolg van sy aspek van volledigheid, kan die frase "sal verloor het" beskou word as die vervoegingsvorm van die toekomstige volmaakte tyd in hierdie konteks. Die gebruik van die verlede deelwoordvorm van die werkwoord gee dit die voorgenoemde kwaliteit van voltooiing, en verder maak die hulpwerkwoord 'het' en die modale werkwoord 'sal' dit albei duidelik dat hulle na die toekomende tyd verwys.
4. Toekomstige Volmaakte Deurlopende TydDie uitvoerende beamptes sal verloor het die geld as hulle nie gou met 'n plan vorendag kom nie.“Will have been losing” is 'n frase wat die toekomstige volmaakte deurlopende tyd uitdruk omdat dit die eienskappe van volledigheid en kontinuïteit kombineer met die aanvanklike 'wil'. Soos reeds vasgestel, dui die hulpwerkwoord 'het' die toekomende tydsvorm aan, die modale werkwoord 'was' gee dit 'n faktor van voltooiing, en die uitgang "-ing" maak dit 'n deurlopende handeling.
Voorbeeldsinne en verduidelikings van "verloor" in verskillende toekomstige tydvorme.

Gevolgtrekking

Daarom kan daaruit afgelei word dat die werkwoord “verloor” uit sekere vervoegingsaspekte bestaan ​​wat aan elk van die voormelde tyd- en ondertydse verbind kan word en dat dit ook goed onder elkeen van hulle funksioneer.

Vriddhi Kapoor

Hi.....ek is 'n gegradueerde met 'n Baccalaureusgraad in Engelse Letterkunde. Ek wil eendag 'n Meestersgraad in dieselfde rigting doen en my loopbaan in Akademie voortsit. Kom ons koppel deur LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vriddhi-kapoor-513bb4202

Onlangse plasings