3 feite oor die gebruik van leun in gespanne (hede, verlede en toekoms)


'n Werkwoord vertel of die handeling in die hede is (wat plaasvind), toekoms (wat nog moet plaasvind), of verlede tyd (het plaasgevind). "Lean" sal in hierdie artikel in alle tydvorme bespreek word.

"Leun” beteken om na 'n skuins posisie te beweeg, te neig of te buig, om teen iets of iemand te rus vir ondersteuning, en om iemand of iets bo ander te bevoordeel of te kies. Die verlede, hede en toekomstige tye van "maer" kan almal voorgestel word deur verbuigings in eenvoudige, perfekte, deurlopende, en volmaakte aaneenlopende vorms.

Die gebruik van die werkwoord "leun" om die tyd aan te dui dat 'n handeling gebeur het, gebeur of gaan gebeur, word deeglik in hierdie artikel verduidelik.

"Leun" in huidige tyd

Wanneer 'n werkwoord in die teenwoordige tyd is, beteken dit dat die handeling gereeld voorkom of tans plaasvind. In hierdie afdeling sal ons al die huidige tydsvorme van "maer" ondersoek.

Die werkwoord "leun" in die teenwoordige tyd het vorme soos, 'leun', 'leun', 'het/het geleun', 'is/is/leun' en 'het/het geleun/geleun', in die eenvoudige hede, teenwoordig perfek kontinu, teenwoordig kontinu , en huidige volmaakte tye onderskeidelik.

Wanneer word "lean" in die huidige tyd gebruik?

Die werkwoord "leun" word in die teenwoordige tyd gebruik om die aksies van neig, beweeg of buiging na 'n skuins posisie voor te stel, afhangende van, iemand of iets bo die res te bevoordeel of te kies en teen 'n persoon of ding te rus vir ondersteuning, wat plaasvind. gereeld of gaan voort in die huidige oomblik.

Voorbeelde van "lean" in die huidige tyd

voorbeeldeverduidelikings
a. Ek ons leun op my/ons ouers in al my belangrike tye, reën of sonskyn; hulle sal altyd daar wees vir my.
 
b. Jy leun op jou ouers in al jou belangrike tye, reën of sonskyn; hulle sal altyd daar wees vir jou.
 
c. Vikrant leun op sy ouers in al sy belangrike tye, reën of sonskyn; hulle sal altyd daar wees vir hom.
 
d. Hierdie seuns aan leun hul ouers in al hul belangrike tye, reën of sonskyn; hulle sal altyd daar wees vir hulle.
Hierdie reëls gebruik die eenvoudige teenwoordige tyd van die werkwoord "maer" en sy verbuigde vorm, 'leun' (wat gegenereer word deur 'n 's' na die basiswerkwoord). Die werkwoordvorme “leun” en “leun” dui hier daarop dat die onderwerp voortdurend (gebeur gereeld) hang af van sy/haar/hul ouers vir ondersteuning in al sy/haar/hul belangrike tye aangesien hulle altyd daar sal wees vir hom/haar/hulle.
a. ek ek leun by die deur uit om te kyk wie die klok net nou gelui het.
 
b. Ons leun by die deur uit om te kyk wie die klok net nou gelui het.
 
c. Jy is leun by die deur uit om te kyk wie die klok net nou gelui het.
 
d. Kiran is leun by die deur uit om te kyk wie die klok net nou gelui het.
 
e. Hulle is leun by die deur uit om te kyk wie die klok net nou gelui het.
Die werkwoord "maer" word in hierdie gevalle gebruik in die huidige aaneenlopende tyd soos in 'is/is/leun.' Die agtervoegsel '-ing' word by die werkwoord “leun” gevoeg om die huidige kontinue vorm (leun) te produseer, wat aandui dat die onderwerp is tans skuins of buig (gaan aan om op hierdie huidige oomblik te gebeur) in 'n slordige posisie by die deur uit om te kyk, lui die klok netnou.
a. Ek ons het altyd leun/geleun op my/ons beste vriende vir morele ondersteuning wanneer ek/ons ook al 'n probleem ondervind het.    
 
b. Jy het altyd leun/geleun op jou beste vriende vir morele ondersteuning wanneer jy ook al 'n probleem in die gesig gestaar het.    
 
c. Veronica het altyd leun/geleun op haar beste vriende vir morele ondersteuning wanneer sy ook al 'n probleem ondervind het.  
 
d. Hulle het altyd leun/geleun op hul beste vriende vir morele ondersteuning wanneer hulle ook al 'n probleem in die gesig gestaar het.    
Beide 'leun' en 'leun' is aanvaarbare verlede deelwoordvorme van die werkwoord "leun". In hierdie voorbeelde, die vorms 'het/het geleun' or 'het/het geleun' aandui dat die onderwerp afgehang het op sy/haar/hul beste vriende vir morele ondersteuning wanneer sy/hy/hulle ook al 'n probleem ondervind het. Die volmaakte tyd aanwesig word gebruik om aan te toon dat die aksie van afhanklik op die beste vriende in die verlede begin het nog bly in die hede gebeur.
a. Sedert die begin van die bespreking het ek/ons het geleun teenoor Sarath se idees.  
 
b. Sedert die begin van die bespreking, jy het geleun teenoor Sarath se idees.  
 
c. Sedert die begin van die bespreking het die bestuurder het geleun teenoor Sarath se idees.  
 
d. Sedert die begin van die bespreking het die raadslede het geleun teenoor Sarath se idees.  
Die aksiewerkwoord "maer" word in hierdie voorbeeldsinne in die huidige volmaakte aaneenlopende vorm gebruik, 'het/het geleun.' Hier word getoon dat die onderwerp begin het neig tot of guns Sarath se idees sedert die begin van die bespreking met behulp van die huidige volmaakte kontinue vorm. Om Sarath se idees bo ander te bevoordeel of te kies het aan die begin van die vergadering begin en gaan nou nog aan.
Gebruik van "Lean" in die huidige tydvorme

"Leun" in verlede tyd

Wanneer 'n werkwoord in die verlede tyd is, beteken dit dat die handeling verby is (het gebeur/het iewers in die verlede gebeur). Hier sal ons ontleed hoe “lean” in alle verledetydsvorme gebruik word.

Die werkwoord "leun" in die verlede tyd bestaan ​​uit vorme soos 'geleun/geleun', 'het geleun', 'was/was geleun' en 'het geleun/geleun' onderskeidelik in die eenvoudige verlede, verlede volmaakte kontinu, verlede kontinue en verlede volmaakte tye.

Wanneer word "lean" in die verlede tyd gebruik?

Die werkwoord "leun" word in die verlede tyd gebruik om die aksies aan te dui van buig, skuins of beweeg na 'n skuins posisie, om iemand of iets bo die res te bevoordeel of te kies, afhangende van, en teen 'n persoon of ding te rus vir ondersteuning, wat het voor die huidige tyd begin en voltooi.

Voorbeelde van "lean" in die verlede tyd

voorbeeldeverduidelikings
a. Ek ons leun/leun op die klaskamermuur vir 'n laaste keer aangesien dit my/ons laaste dag van kollege was.
 
b. Jy leun/leun op die klaskamermuur vir 'n laaste keer aangesien dit jou laaste dag van kollege was.
 
c. Sy/Hulle leun/leun op die klaskamermuur vir 'n laaste keer aangesien dit haar/hul laaste dag van kollege was.
In die gegewe kontekste is die werkwoord "maer" in diens is as 'geleun' of 'leun' deur die '-ed' or '-t' agtervoegsel. Die eenvoudige verlede tyd van die aksiewerkwoord "leun" kan gebruik word as óf 'leun' óf 'leun'. Die gebruik van die eenvoudige verlede tyd in hierdie sin dui aan dat die onderwerp se aksie van rus teen die klaskamermuur vir 'n laaste keer plaasgevind het op die laaste dag van die kollege, wat aandui dat die aksie is voor nou voltooi.
a. ek het geleun op my ma se skouer toe hy met my praat.
 
b. Ons het geleun op ons ma se skouer toe hy met ons gepraat het.
 
c. Jy het geleun op jou ma se skouer toe hy met jou gepraat het.
 
d. Shrishti het geleun op haar ma se skouer toe hy met haar praat.
 
e. Die kinders het geleun op hul ma se skouer toe hy met hulle praat.
In hierdie reëls is die aksiewerkwoord "maer" word gewysig met die agtervoegsel '-ing.' Die woord "lean" verander na 'was/het geleun' in die verlede deurlopend. Die gebruik van die verlede aaneenlopende tyd hier beklemtoon die feit dat die onderwerp het gerus (het in die verlede plaasgevind) op sy/hulle/haar ma se skouer toe hy met hom/haar/hulle gepraat het (wat ook in die verlede plaasgevind het).
a. Ek/Ons/Jy/Hy/ Hulle het geleun/geleun ter ondersteuning van die bevoordeel van die werknemers in hierdie kwessie.   Die verlede volmaakte tyd, 'het geleun' or "het geleun," word gevorm deur die werkwoord saam te voeg 'het' met die verlede deelwoord 'geleun' or 'leun' van die stamwerkwoord "leun." Hierdie sin se gebruik van die verlede perfekte tyd, 'het geleun/geleun' impliseer dat die onderwerp reeds bevoordeel of gekies het (aksie is reeds voltooi) om die werknemers in hierdie kwessie te ondersteun.
a. Ek/Ons/Jy/Sy/Hulle geleun het op hierdie hek toe Divya my/ons/jy/haar/hulle verlede maand besoek het.In hierdie voorbeeldsin, die werkwoordvorm 'het geleun' is in die verby volmaakte aaneenlopende tyd. Toe Divya hom, haar of hulle besoek het verlede maand (die vorige maand), beteken dit dat die onderwerp het gerus (het gebeur op dieselfde tyd toe Divya die onderwerp besoek het) haarself, homself of, hulself op hierdie hek.
Gebruik van "Lean" in die verlede tyd vorms

"Leun" in toekomende tyd

Wanneer 'n werkwoord in die toekomende tyd is, beteken dit dat die handeling nog nie plaasgevind het nie en daarna sal plaasvind. Hier sal ons die gebruik van "lean" in al sy toekomstige tydvorme leer.

Die werkwoord "leun" in die toekomstige tyd bestaan ​​uit verskillende vorme soos 'sal leun', 'sal geleun het', 'sal leun' en 'sal geleun/geleun het' in die eenvoudige toekoms, onderskeidelik toekomstige volmaakte kontinue, toekomstige kontinue en toekomstige volmaakte tye.

Wanneer word "lean" in die toekomende tyd gebruik?

Die werkwoord "leun" in die toekomende tyd word gebruik om die aktiwiteite voor te stel om iemand of iets bo die res te bevoordeel of te kies, afhangende van, en teen 'n persoon of ding te rus vir ondersteuning, en om te buig, skuins of beweeg na 'n skuins posisie, wat nog nie plaasgevind het nie, maar wel in die toekoms.

Voorbeelde van "lean" in die toekomende tyd

voorbeeldeverduidelikings
a. Ek/Ons/Jy/Sy/Hulle sal leun stuur die antwoorde aan en fluister die antwoorde aan my/ons/jou/haar/hul vriende wanneer die toets plaasvind.   Die stamwerkwoord "maer" word gebruik as 'sal leun' in hierdie sin. Die optrede van beweeg of buig aanstuur en die antwoorde aan sy/haar/hul vriende fluister het nog nie gebeur nie, maar dit sal wanneer die toets plaasvind en dit word gemerk deur die gebruik van die eenvoudige toekomstige tydvorm "sal leun."
a. Ek/ons/jy/hy/hulle sal leun op Suresh vir finansiële hulp.Die aksiewoord (werkwoord) "maer," wat in die toekomstige aaneenlopende tyd vorm 'sal leun,' dui aan dat die onderwerp sal afhang op Suresh vir finansiële hulp. Die gebruik van toekomstige aaneenlopende tyd hier toon dat die aksie van afhanklik op Suresh sal gebeur in die toekoms.  
a. Ek/Ons/Jy//hy/Hulle sal geleun/geleun het om hierdie besluit teen hierdie dag volgende maand te ondersteun.In die toekomstige volmaakte tyd, die aksiewoord (werkwoord) "maer" word 'sal geleun/geleun het.' Die gebruik daarvan in hierdie voorbeeld impliseer dat die onderwerp óf nie ten gunste van hierdie besluit sal wees tot vandag volgende maand nie, óf dat die onderwerp sal bevoordeel het hierdie besluit deur hierdie dag (vandag – hede) volgende maand (volgende maand – toekoms).
a. Sodra ek/ons/jy/hy/hulle die volle waarheid leer ken, ek/ons/jy/hy/hulle sal geleun het teenoor die bestuur se besluite.Wanneer die subjek die volledige waarheid leer ken (op 'n punt in die toekoms), die toekomstige volmaakte deurlopende vorm van die aksiewerkwoord "leun"—'sal geleun het'— dra aan ons oor dat die onderwerp sal bevoordeel en ondersteun het die bestuur se besluit.
Gebruik van "Lean" in die toekomstige tydvorme

Gevolgtrekking

Ten einde verskeie betekenisse in 'n reeks omstandighede oor te dra, bespreek hierdie artikel hoe om die aksiewoord (werkwoord) "leun" voor te stel in alle variasies (vorme) van die drie tye - toekoms, hede en verlede.

Sowndharya Jagadeeswaran

Hallo... ek is Sowndharya Jagadeeswaran, 'n universiteitsranghouer in MA Engelse letterkunde. Ek het ook my meestersgraad in Besigheidsadministrasie gedoen. Nuuskierig soos ek is, het my belangstelling in aksie-georiënteerde navorsing my gehelp om navorsingsartikels in gerekende joernale te publiseer. Nou, as 'n loopbaan, is ek 'n instrukteur waar ek jong en pragtige studente die ingewikkelde tegniese aspekte van Openbare Rede en Kreatiewe Skryfkuns leer. Ek geniet dit ook om artikels te skryf oor onderwerpe waarin ek spesialiseer en waarin ek navorsing doen. Jy kan met my kontak maak deur LinkedIn.-https://www.linkedin.com/in/sowndharya-j-972378233

Onlangse plasings