3 feite oor die gebruik van lood in gespanne (hede, verlede en toekoms)


Daar is veral drie verskillende tye wat onder werkwoorde funksioneer: hede, verlede en toekoms. Kom ons ondersoek hoe 'n werkwoord soos "lead" in hierdie tye pas en vorm verander.

"Lei”As 'n werkwoord kenmerk die aksie om iets óf letterlik óf figuurlik vorentoe te beweeg deur 'n fisiese aspek of inspirerende aspek. Hierdie werkwoord se verlede tydsvariasie is “gelei” en toekomstige tydsvariasie is “sal lei”.

Soos die werkwoord verder kan wees gekonjugeerde afhangende van die soort subtyd waarin dit gebruik word, is die tye wat hierbo gegee word slegs hul basiese vorme. Kom ons bestudeer dit net nog verder.

Lood in huidige tyd

Elke werkwoord het 'n vervoegingsvorm vir elk van die drie tye. Kom ons fokus vir eers meer op die huidige weergawe van "lood".

"Lead" in die teenwoordige tyd word gebruik soos dit is omdat dit in hierdie geval die basis- en teenwoordige deelwoord vorm. Wanneer die aksie om iets vorentoe te beweeg, hetsy letterlik of figuurlik deur 'n fisiese of inspirerende aspek, in die huidige tyd plaasvind, beteken dit dat die aksie in die huidige tyd plaasvind.

Hulpwerkwoorde soos 'is', 'het', 'het', 'is', 'is', ens. sou nog 'n leidraad wees dat "lead" in die teenwoordige tyd gebruik is.

Wanneer kan “lood” in die teenwoordige tyd gebruik word?

Verskillende vorme van huidige tydWanneer kan “lood” in onderskeie huidige tydvorme gebruik word?
1. Eenvoudige teenwoordige tydDie eenvoudige teenwoordige tyd weergawe van "lead" as 'n werkwoord word gebruik wanneer 'n mens die aksie wil aandui om iets vorentoe te beweeg hetsy letterlik of figuurlik deur 'n fisiese aspek of inspirerende aspek in 'n tyd wat bloot in die nou plaasvind.
2. Huidige Deurlopende TydDie huidige aaneenlopende tyd weergawe van "lead" as 'n werkwoord word gebruik wanneer 'n mens die aksie wil aandui om iets vorentoe te beweeg hetsy letterlik of figuurlik deur 'n fisiese aspek of inspirerende aspek in 'n tyd wat progressief en voortdurend in die nou plaasvind.
3. Present Perfect TenseDie volmaakte tyd aanwesig weergawe van "lead" as 'n werkwoord word gebruik wanneer 'n mens die aksie wil aandui om iets vorentoe te beweeg hetsy letterlik of figuurlik deur 'n fisiese aspek of inspirerende aspek in 'n tydraamwerk wat die voltooiing van genoemde aksie in die nou aandui.
4. Present Perfect Continuous TenseDie perfekte volmaakte tyd aanwesig weergawe van "lead" as 'n werkwoord word gebruik wanneer 'n mens die aksie wil aandui om iets vorentoe te beweeg hetsy letterlik of figuurlik deur 'n fisiese aspek of inspirerende aspek in 'n tydperk waarin die genoemde aksie in die verlede begin het, maar voortgaan en voltooi in die nou.
Die werkwoord "lei" word in verskillende vorme in die teenwoordige tyd gebruik.

Voorbeelde van "lood" word in verskillende teenwoordige tydsvorme gebruik.

Tipes huidige tydVoorbeeld sinneverduidelikings
1. Eenvoudige teenwoordige tydDie president lei sy maatskappy op 'n uiters doeltreffende wyse.Hier is die woord "leads" in sy gebruik eenvoudige teenwoordige tyd, wat ook sy basisvorm is. Die handeling dat die onderwerp van die sin die sin se voorwerp oorneem, word deur die werkwoord aangetoon, soos duidelik uit die voorbeeld hier blyk.
2. Huidige Deurlopende TydDie president lei sy maatskappy op 'n uiters doeltreffende wyse.In die voorbeeldsituasie wat verskaf word, dui die hulpwerkwoord 'is' die voortdurende aksie aan wat tans plaasvind. Dit, saam met die primêre werkwoord se byvoeging van die '-ing'-agtervoegsel, plaas "lei" onder die huidige aaneenlopende tyd vorm.
3. Present Perfect TenseDie president het gelei sy maatskappy op 'n uiters doeltreffende wyse.Die hulpwerkwoord 'het' beklemtoon nou die teenwoordige tyd in hierdie voorbeeldsin, en die gebruik van "gelei" in plaas van "lei" verteenwoordig die werkwoord in sy verlede deelwoordvorm, wat die voltooiing van die handeling verder beklemtoon. Gevolglik is "het gelei" nou 'n werkwoord in die volmaakte tyd aanwesig.
4. Present Perfect Continuous TenseDie president gelei het sy maatskappy op 'n uiters doeltreffende wyse.Die '-ing' aan die einde van die hoofwerkwoord, wat die deurlopende funksie daarvan beklemtoon, en die hulp- en modale werkwoorde 'het' en 'was', onderskeidelik, wat voor dit geposisioneer is en die einde van die handeling aandui, onderskei die perfekte volmaakte tyd aanwesig vorm van "het gelei" van die twee voorheen beskryfde tydsvorme.
Voorbeelde van "lood" in verskillende teenwoordige tydvorme.

Lei in verlede tyd

Selfs 'n woord soos "lood" het 'n ander vervoegingstruktuur in die verlede tyd, soos die geval is met alle werkwoorde. Kom ons kyk eers hoe dit gaan.

"Lood" in sy verlede tyd vorm word na verwys as "gelei". Afhangende van die situasie, kan die verlede tyd in sommige gevalle selfs in sy basisvorm gelaat word. Wanneer die aksie om iemand of iets fisies of inspirerend vorentoe te neem gedurende 'n tyd wat reeds verby is, word dit as verlede tyd beskou.

Hulpwerkwoorde soos 'het', 'was' en 'was' is ander elemente wat die verledetydse eienskappe van werkwoorde beklemtoon.

Wanneer kan "lood" in die verlede tyd gebruik word?

Verskillende vorme van verlede tydWanneer kan "lood" in onderskeie verledetydsvorme gebruik word?
1. Eenvoudige Verlede TydDie eenvoudige verlede tyd weergawe van "lead" as 'n werkwoord word gebruik wanneer 'n mens die aksie wil aandui om iets vorentoe te beweeg hetsy letterlik of figuurlik deur 'n fisiese aspek of inspirerende aspek in 'n tyd wat eenvoudig reeds voorheen plaasgevind het.
2. Verlede Deurlopende TydDie verlede aaneenlopende tyd weergawe van "lead" as 'n werkwoord word gebruik wanneer 'n mens die aksie wil aandui om iets vorentoe te beweeg hetsy letterlik of figuurlik deur 'n fisiese aspek of inspirerende aspek in 'n tyd wat reeds progressief en voortdurend plaasgevind het in voorheen.
3. Verlede Volmaakte TydDie verby perfekte tyd weergawe van "lead" as 'n werkwoord word gebruik wanneer 'n mens die aksie wil aandui om iets vorentoe te beweeg hetsy letterlik of figuurlik deur 'n fisiese aspek of inspirerende aspek in 'n tydraamwerk wat die voltooiing van genoemde aksie in 'n tydperk wat reeds verby is, aandui.
4. Past Perfect Continue TydDie verby volmaakte aaneenlopende tyd weergawe van "lead" as 'n werkwoord word gebruik wanneer 'n mens die aksie wil aandui om iets vorentoe te beweeg hetsy letterlik of figuurlik deur 'n fisiese aspek of inspirerende aspek in 'n tydperk waarin die genoemde aksie in die verlede begin het en in die verlede self voortgesit en voltooi is.
Die werkwoord "lei" word in verskillende vorme in die verlede tyd gebruik.

Voorbeelde van "lood" word in verskillende verledetydsvorme gebruik.

Tipes Verlede TydVoorbeeld sinneverduidelikings
1. Eenvoudige Verlede TydDie dansinstrukteur gelei sy bemanning verlede week uit 'n groef.Hier is die woord "gelei" gebruik, wat die verlede deelwoord is wat duidelik die aandui eenvoudige verlede tyd vorm. Dit is duidelik uit die voorbeeld hier dat die werkwoord as voertuig dien om die handeling wat die subjek uitvoer met betrekking tot die sin se voorwerp uit te lig.
2. Verlede Deurlopende TydDie dansinstrukteur voor was sy bemanning verlede week uit 'n groef.In die voorbeeld wat aangebied word, dien die hulpwerkwoord "was" as 'n merker vir die voortgesette handeling wat in die verlede plaasgevind het. Dit, tesame met die primêre werkwoord se byvoeging van die uitgang '-ing' plaas die term "was leidend" onder die verlede aaneenlopende tyd vorm.
3. Verlede Volmaakte TydDie dansinstrukteur gelei het sy bemanning verlede week uit 'n groef.Noudat die verlede tyd uitgelig word deur die hulpwerkwoord 'gehad' in hierdie voorbeeldsin, blyk die werkwoord se vervoeging in sy verlede deelwoordvorm te wees, wat die voltooiing van die handeling verder beklemtoon, en "het gelei" 'n werkwoord in die verby perfekte tyd.
4. Past Perfect Continue TydDie dansinstrukteur gelei het sy bemanning verlede week uit 'n groef.Die '-ing' aan die einde van die primêre werkwoord, wat die deurlopende funksie daarvan beklemtoon, en die modale werkwoord 'been', wat voor dit geposisioneer is en die slot van die handeling aandui, onderskei die verby volmaakte aaneenlopende tyd vorm van "het gelei" van die twee voorheen beskryfde tydvorme.
Voorbeelde van “lood” in verskillende verledetydvorme.

Lei in toekomende tyd

Daar is baie verskillende maniere om "lood" in die toekomende tyd te gebruik, veral wanneer modale werkwoorde ingesluit word. Kom ons probeer om meer hieroor te leer.

“Lead” gebruik modale werkwoorde soos 'wil' en 'sal' om die vorm en kwaliteit daarvan in die toekomstige tyd. Wanneer 'n mens verwys na die aksie om 'n entiteit óf in werklikheid óf metafories vooruit te neem in 'n tyd wat nog moet plaasvind en nog nie aangebreek het nie, word dit as toekomstige tyd beskou.

Wanneer kan "lood" in die toekomende tyd gebruik word?

Verskillende vorme van toekomstige tydWanneer kan "lood" in onderskeie toekomstige tydvorme gebruik word?
1. Eenvoudige Toekomstige TydDie eenvoudige toekomstige tyd weergawe van "lead" as 'n werkwoord word gebruik wanneer 'n mens die aksie wil aandui om iets vorentoe te beweeg hetsy letterlik of figuurlik deur 'n fisiese aspek of inspirerende aspek in 'n tyd wat bloot na 'n kort of lang rukkie gaan plaasvind.
2. Toekomstige Deurlopende TydDie toekomstige aaneenlopende tyd weergawe van "lead" as 'n werkwoord word gebruik wanneer 'n mens die aksie wil aandui om iets vorentoe te beweeg hetsy letterlik of figuurlik deur 'n fisiese aspek of inspirerende aspek in 'n tyd wat progressief en voortdurend na 'n kort of lang rukkie gaan plaasvind.
3. Toekomstige volmaakte tydDie toekoms volmaakte tyd weergawe van "lead" as 'n werkwoord word gebruik wanneer 'n mens die aksie wil aandui om iets vorentoe te beweeg hetsy letterlik of figuurlik deur 'n fisiese aspek of inspirerende aspek in 'n tydraamwerk wat die voltooiing van genoemde aksie in 'n tydperk aandui wat oor 'n kort of lang tyd gaan plaasvind.
4. Toekomstige Volmaakte Deurlopende TydDie toekomstige volmaakte aaneenlopende tyd weergawe van "lead" as 'n werkwoord word gebruik wanneer 'n mens die aksie wil aandui om iets vorentoe te beweeg hetsy letterlik of figuurlik deur 'n fisiese aspek of inspirerende aspek in 'n tydperk waarin die genoemde aksie iewers in die toekoms begin en in die toekoms self voortgaan en voltooi.
Die werkwoord "lei" word in verskillende vorme in die toekomende tyd gebruik.

Voorbeelde van "lood" word in verskillende toekomende tydvorme gebruik.

Tipes Toekomstige TydVoorbeeld sinneverduidelikings
1. Eenvoudige Toekomstige Tyd'n Goeie politikus sal lei sy land na 'n goed ontwikkelde toekoms.Hier is die term "sal lei" in sy gebruik eenvoudige toekomstige tyd, wat in hierdie geval die teenwoordige deelwoord van die werkwoord gebruik. Die handeling dat die onderwerp van die sin die sin se voorwerp oorneem, word deur die werkwoord aangetoon, soos duidelik uit die voorbeeld hier blyk. Enige werkwoord kan in sy toekomstige tyd omskep word deur die modale werkwoord 'sal' te gebruik.
2. Toekomstige Deurlopende Tyd'n Goeie politikus sal lei sy land na 'n goed ontwikkelde toekoms.In die voorbeeld wat aangebied word, dien die modale en hulpwerkwoorde "sal wees" as 'n merker vir die deurlopende aktiwiteit wat in die toekoms sal plaasvind. Dit, saam met die primêre werkwoord se byvoeging van die '-ing'-agtervoegsel, plekke "sal lei" onder die toekomstige aaneenlopende tyd vorm.
3. Toekomstige volmaakte tyd'n Goeie politikus sal gelei het sy land na 'n goed ontwikkelde toekoms.In hierdie voorbeeld dui die hulpwerkwoord 'hê' 'n toekomstige tyd aan, en die verlede deelwoordvorm, "gelei" dui verder die einde van die handeling aan. As gevolg hiervan is "sal gelei het" 'n werkwoord in die toekoms volmaakte tyd.
4. Toekomstige Volmaakte Deurlopende Tyd'n Goeie politikus sal gelei het sy land na 'n goed ontwikkelde toekoms.Die '-ing' aan die einde van die primêre werkwoord, wat die deurlopende funksie daarvan beklemtoon, en die modale werkwoord 'was', wat voor dit geposisioneer is en die afsluiting van die handeling aandui, wat die toekomstige volmaakte aaneenlopende tyd vorm van "sou gelei het" uit die twee voorheen beskryfde tydsvorme.
Voorbeelde van "lood" in verskillende toekomende tydvorme.

Gevolgtrekking

Daar kan dus tot die gevolgtrekking gekom word dat die werkwoord "lei" goed werk in alle tye en sub-tye en beskik oor besondere vervoegingseienskappe wat saam met elkeen van daardie tye en sub-tye saamgaan.

Vriddhi Kapoor

Hi.....ek is 'n gegradueerde met 'n Baccalaureusgraad in Engelse Letterkunde. Ek wil eendag 'n Meestersgraad in dieselfde rigting doen en my loopbaan in Akademie voortsit. Kom ons koppel deur LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vriddhi-kapoor-513bb4202

Onlangse plasings