3 feite oor die gebruik van lag in gespanne (hede, verlede en toekoms)


Afhangende van die werkwoordtyd, kan ons sê of 'n daad nou, in die toekoms of die verlede plaasvind. Hierdie artikel sal al drie tye van die werkwoord "lag" in al sy vorme dek.

Die werkwoord “lag” beteken om 'n geluid in die mond te maak (om te lag) wanneer iets snaaks, smalend of dom is en wanneer iemand gelukkig, blymoedig of geamuseerd is. Volgende verbuigings wat verlede, hede en toekoms aandui tye, die werkwoord "lag" neem eenvoudig aan, deurlopende, volmaak deurlopend, en perfekte vorms.

Hierdie artikel verskaf gedetailleerde beskrywings van wanneer, hoekom en hoe die werkwoord "lag" gebruik word om die tydsberekening oor te dra waarop 'n aksie plaasgevind het, plaasvind of sal plaasvind.

"Lag" in die teenwoordige tyd

'n Huidige of deurlopende aktiwiteit, aksie of toestand word deur die huidige tyd geïmpliseer. Hier sal ons bestudeer hoe om die werkwoord "lag" in al sy huidige tydvorme te gebruik.

In die teenwoordige tyd, kan die werkwoord "lag" op 'n verskeidenheid maniere voorgestel word, naamlik "lag", "lag," "is/lag/lag," "het/het gelag," en "het/het gelag," onderskeidelik , in die eenvoudige hede, huidige kontinue, huidige volmaakte en huidige volmaakte kontinue vorms.

Wanneer word “lag” in die huidige tyd gebruik?

Die werkwoord "lag" word in die teenwoordige tyd gebruik wanneer daar verwys word na handelinge wat tans of gereeld voorkom, soos om 'n geluid in die mond te maak (lag voortbring) wanneer iets smalend, dom of snaaks is en wanneer iemand vreugdevol, geamuseerd of gelukkig is . 

Voorbeelde van "lag" in die huidige tyd

voorbeeldeverduidelikings
a. Ek/ons altyd lag hardop by Suman se simpel grappies.  
 
b. Jy altyd lag hardop by Suman se simpel grappies.  
 
c. Kannika altyd lag hardop by Suman se simpel grappies.  
 
d. Die studente altyd lag hardop by Suman se simpel grappies.
Hierdie gegewe voorbeelde gebruik die werkwoord "lag" en sy verbuigde vorm, 'lag' (wat 'n 's' by die basiswerkwoord voeg), in die eenvoudige teenwoordige tyd. Die gebruik van "lag" en 'lag' dui aan dat die onderwerp maak gereeld of konsekwent die geluid in die keel of mond (maak lag) by Suman se simpel grappies.
a. ek ek lag by Kriti, wat net van die stoel afgeval het terwyl hy slaap.
 
b. Ons lag by Kriti, wat net van die stoel afgeval het terwyl hy slaap.
 
c. Jy lag by Kriti, wat net van die stoel afgeval het terwyl hy slaap.
 
d. Lekha lag by Kriti, wat net van die stoel afgeval het terwyl hy slaap.
 
e. Hulle lag by Kriti, wat net van die stoel afgeval het terwyl hy slaap.
Die werkwoord "lag" word in hierdie voorbeeldsinne in die huidige kontinue tyd gebruik, soos in 'is/is/lag.' Die woord "lag" word die agtervoegsel gegee '-ing' om die huidige kontinue vorm, wat aandui dat die onderwerp nog steeds (gaan tans voort) produseer lag – 'n geluid uit die keel wat na Kriti kyk wat net van die stoel afgeval het terwyl hy slaap (gebeur selfs nou).
a. Elke keer as Rajesh vir my/ons 'n nuwe idee vertel het, het ek/ons gelag het na hom. 
 
b. Elke keer as Rajesh vir jou 'n nuwe idee vertel het, jy gelag het na hom.
 
c. Elke keer as Rajesh vir Neha 'n nuwe idee vertel het, het sy het gelag na hom.
 
d. Elke keer as Rajesh vir hulle 'n nuwe idee vertel het, het hulle gelag het na hom.
Die teenwoordig perfek werkwoordvorme van die aksiewoord "lag" - 'het gelag' en 'het gelag' word in hierdie voorbeelde gebruik om aan te dui dat die onderwerp het gelag voortgebring – 'n geluid met die mond gemaak elke keer (het voorheen gebeur in die verlede en is steeds gebeur tot vandag toe) Rajesh het vir haar/haar/hulle ’n nuwe idee vertel.
a. Sedert Varsha daardie simpel grappie gekraak het, het ek/ons het gelag hardop onophoudelik.  
 
b. Vandat Varsha daardie simpel grappie gekraak het, jy het gelag hardop onophoudelik.  
 
c. Sedert Varsha daardie simpel grap gekraak het, het sy het gelag hardop onophoudelik.   
 
d. Sedert Varsha daardie simpel grap gekraak het, het hulle het gelag hardop onophoudelik.   
Die aksiewoord "lag" word in hierdie voorbeeldsinne gebruik as 'het/het gelag' in die huidige volmaakte aaneenlopende vorm. Die gebruik van die teenwoordig perfek deurlopend vorm verteenwoordig dat die onderwerp het nie opgehou om lag te produseer nie (maak 'n geraas uit die mond) sedert (die tyd toe) Varsha daardie simpel grappie gekraak het. Die daad van lag te produseer deur die onderwerp begin by die oomblik toe Varsha die grap gemaak het (verlede) en is gebeur steeds in die oomblik (teenwoordig).
Gebruik van "lag" in die huidige tydvorme

"Lag" in verlede tyd

'n Vorige gebeurtenis, toestand of handeling word uitgedruk in die verlede tyd (het voor nou gebeur). Ons sal alle verledetydvorme van die werkwoord "lag" in hierdie afdeling aanspreek.

Die werkwoord "lag" in die verlede tyd, nadat hy 'n paar grammatikale verbuigings ondergaan het, kan 'n verskeidenheid vorme aanneem, insluitend 'gelag', 'het gelag', 'het/het gelag' en 'het gelag' in die eenvoudige verlede, verby perfek, verby aaneenlopend , en verlede perfekte kontinue vorm onderskeidelik. 

Wanneer word “lag” in die verlede tyd gebruik?

Die werkwoord "lag" in die verlede tyd word gebruik om te verwys na voltooide of reeds oor aktiwiteite (aksies wat voor die huidige tyd – hede plaasgevind het of plaasgevind het), soos om 'n geluid in die mond te maak (lag voortbring) wanneer iemand geamuseerd, blymoedig of gelukkig en wanneer iets smalend, snaaks of simpel is.

Voorbeelde van "lag" in die verlede tyd

voorbeeldeverduidelikings
a. Ek/ons is/is kwaad vir Mihika soos sy gelag by my/ons toe ek/ons die wedstryd gister verloor het.
 
b. Jy is kwaad vir Mihika soos sy gelag na jou toe jy gister die wedstryd verloor het.
 
c. Hulle is kwaad vir Mihika soos sy gelag by hulle toe hulle gister die wedstryd verloor het.
Deur die agtervoegsel '-ed' in te sluit, word die werkwoord "lag" gebruik as 'gelag' in hierdie gevalle. Soos die onderwerp die wedstryd verloor het gister, word die aksiewerkwoord "lag" hier gebruik as 'gelag'in die verlede tyd om daardie Mihika aan te dui gelag het – het 'n geluid gemaak by die onderwerp in a smalende manier gister (die dag voor vandag of vorige dag)
a. Toe Tarun in die vorige periode sy seminaar voor die klas aangebied het, het ek het gelag na hom.
 
b. Toe Tarun in die vorige periode sy seminaar voor die klas aangebied het, het ons ons het gelag na hom.
 
c. Toe Tarun in die vorige periode sy seminaar voor die klas aangebied het, het jy ons het gelag na hom.
 
d. Toe Tarun in die vorige periode sy seminaar voor die klas aangebied het, het Keerthi het gelag na hom.
 
e. Toe Tarun in die vorige periode sy seminaar voor die klas aangebied het, het al die studente ons het gelag na hom.
In hierdie stellings word die aksiewoord “lag” met die agtervoegsel verbuig '-ing.'Die werkwoord "lag" word 'was/het gelag' in die verlede aaneenlopende tyd. Die verlede aaneenlopende tyd word hier gebruik om die onderwerp uit te lig het gelag voortgebring (het aangehou om die geluid uit die mond te maak) toe Tarun sy seminaar voor die klas aangebied het in die vorige periode (die tydperk voor).
a. Ek/Ons/Jy/Sy/ Hulle gelag het vir Viraj se gedagtes en idees nog voordat hy dit begin verduidelik het.Die verlede volmaakte tyd, 'het gelag,' moet gevorm word deur die werkwoord aan te sluit 'het' en die verlede deelwoord 'gelag' van die bronwerkwoord "lag." Hier, die verlede volmaakte tyd 'het gelag' stel voor dat die onderwerp het smalend gelag voortgebring by Viraj se gedagtes en idees selfs voordat hy dit verduidelik het.
a. Ek/Ons/Jy/Sy/Hulle het gelag op Suraj se voorstel toe Suraj twee jaar gelede sy idees aan my/ons/julle/haar/hulle voorgelê het. In hierdie sin word die werkwoordvorm 'het gelag' is in die verby volmaakte aaneenlopende tyd. Die gebruik daarvan dui daarop dat die onderwerp het gelag voortgebring (pret gemaak) op Suraj se voorstel toe hy twee jaar gelede sy idees aan haar/hom/hulle voorgehou het (dus die daad van lag 2 jaar gelede in die verlede begin en geëindig het).
Gebruik van "lag" in die verlede tyd vorms

"Lag" in toekomende tyd

'n Gebeurtenis wat op enige spesifieke tydstip in die toekoms sal plaasvind - na nou word in die toekomende tyd aangebied. Hier gaan ons in groot besonderhede oor die verskeie toekomstige tye van "lag."

Die toekomstige tyd van die werkwoord “lag” kan 'n verskeidenheid van verbuigingsvorme aanneem, soos 'sal/sal lag', 'sal/sal gelag het', 'sal/sal lag' en 'sal/sal gelag het'.

Wanneer word "lag" in die toekomende tyd gebruik?

Die werkwoord "lag" in die toekomende tyd word gebruik om gebeurtenisse aan te dui wat nog nie plaasgevind het nie, maar wel in die komende dae, soos om 'n geluid in die mond te maak (lag voortbring) wanneer iemand geamuseerd, gelukkig of bly is en wanneer iets snaaks, dom of smalend is.

Voorbeelde van "lag" in die toekomende tyd

voorbeeldeverduidelikings
a. Ek/Ons/Jy/Sy/Hulle sal lag wanneer Suha hierdie snaakse insident vir my/ons/jy/haar/hulle sê.Die basiswerkwoord "lag" word gebruik as 'sal lag' in hierdie sin. Die onderwerp in hierdie voorbeeld het nog nie gelag nie (gelag geproduseer) maar sal so maak wanneer Suha hierdie snaakse voorval vir hom/haar/hulle sê (wat enige tyd ná hierdie oomblik sal gebeur).. Dit word aangedui deur die gebruik van die werkwoord "lag" in die eenvoudige toekomende tyd as "sal lag."
a. Tensy ek/ons/jy/hulle goed presteer in die jaarlikse dagdans, almal sal lag by my/ons/jou/hul optrede.  

b. Tensy Priyanka goed presteer in die jaarlikse dagdans, almal sal lag by haar optrede.
In hierdie geval, die aksiewoord (werkwoord) "lag" word gebruik in die toekomstige aaneenlopende tydvorm 'sal lag' om duidelik te demonstreer hoe almal sal pret maak met die onderwerp deur gelag te produseer in die toekoms as die vak nie goed presteer in die jaarlikse dagdans nie (wat nog moet gebeur).
a. Ek/Ons/Jy//hy/Hulle sal gelag het onophoudelik nadat ek geweet het dat dit alles 'n grap was teen môre.  In die toekomstige volmaakte tyd, die aksiewerkwoord "lag" word "sal gelag het." Die gebruik daarvan in hierdie konteks dui daarop dat die subjek se daad om lag te produseer as gevolg van vermaaklikheid sal nie gebeur tot hierdie tyd môre of dat die onderwerp sal môre nou al gelag het (die volgende dag – toekoms) nadat hy geweet het dat dit alles 'n slenter was.
a. Ek/Ons/Jy/Hy/Hulle sal gelag het heelhartig wanneer hulle verneem dat Sudha 'n poets met my/ons/jou/hom/hulle maak.  Die toekoms volmaak deurlopend vorm van die werkwoord "lag," "sal gelag het," sê dat die onderwerp sal gelag veroorsaak het wanneer ('n punt in die toekoms) die onderwerp kry om te weet dat Sudha 'n poets met hulle speel.
Gebruik van "lag" in die toekomstige tydvorme

Gevolgtrekking

Dus, ten einde verskillende betekenisse in 'n aantal situasies oor te dra, ontleed hierdie artikel hoe om die aksiewoord (werkwoord) "lag" oor alle vorme van die drie tye uit te beeld - verlede, hede en toekoms.

Sowndharya Jagadeeswaran

Hallo... ek is Sowndharya Jagadeeswaran, 'n universiteitsranghouer in MA Engelse letterkunde. Ek het ook my meestersgraad in Besigheidsadministrasie gedoen. Nuuskierig soos ek is, het my belangstelling in aksie-georiënteerde navorsing my gehelp om navorsingsartikels in gerekende joernale te publiseer. Nou, as 'n loopbaan, is ek 'n instrukteur waar ek jong en pragtige studente die ingewikkelde tegniese aspekte van Openbare Rede en Kreatiewe Skryfkuns leer. Ek geniet dit ook om artikels te skryf oor onderwerpe waarin ek spesialiseer en waarin ek navorsing doen. Jy kan met my kontak maak deur LinkedIn.-https://www.linkedin.com/in/sowndharya-j-972378233

Onlangse plasings