3 feite oor die gebruik van gebrek in gespanne (hede, verlede en toekoms)


Die werkwoordtyd dui aan of 'n gebeurtenis of aksie nou, in die toekoms of die verlede plaasvind. Elke vorm van die drie tye van "gebrek" sal in hierdie artikel bespreek word.

Die werkwoord “gebrek” beteken om onvoldoende te wees, kort te wees, te wil hê, te vereis, nodig te hê, of om niks of genoeg van iets te hê nie. Die werkwoord "gebrek" neem die op eenvoudige, deurlopende, volmaak deurlopend, en perfekte vorms na verbuigings wat verlede, huidige en toekomstige tye kan verteenwoordig.

In-diepte verduidelikings van die wanneer, hoekom en hoe die werkwoord "gebrek" gebruik word om die punt aan te dui waarop 'n handeling plaasgevind het, gebeur of gaan gebeur, word in hierdie artikel gegee.

"Gebrek" in huidige tyd

Die huidige tyd impliseer 'n huidige of herhalende aktiwiteit, aksie of toestand van bestaan. Hier sal ons kyk hoe om die werkwoord "gebrek" in alle teenwoordige tydvorme te gebruik.

Die werkwoord "gebrek" in die teenwoordige tyd word op verskillende maniere uitgedruk, naamlik "gebrek", 'gebrek', 'ontbreek/ontbreek', 'het/het ontbreek' en 'het/het ontbreek' in die eenvoudige hede, teenwoordig kontinu, teenwoordig volmaak en die huidige volmaakte kontinue vorms onderskeidelik.

Wanneer word "gebrek" in die huidige tyd gebruik?

Die werkwoord "gebrek" word in die teenwoordige tyd gebruik om te verwys na handelinge wat tans plaasvind of wat gereeld gebeur, soos om onvoldoende te wees, te wil hê, nodig te hê, te vereis of nie enige of genoeg van iets te hê nie. 

Voorbeelde van "gebrek" in die huidige tyd

voorbeeldeverduidelikings
a. Ek ons gebrek ondersteuning en aanmoediging van my/ons eie familielede en vriende.
 
b. Jy gebrek ondersteuning en aanmoediging van jou eie familielede en vriende.
 
c. Sandhana gebrek ondersteuning en aanmoediging van haar eie familielede en vriende.
 
d. Hierdie kinders gebrek ondersteuning en aanmoediging van hul eie familielede en vriende.
Hierdie voorbeelde gebruik die eenvoudige teenwoordige tyd met die werkwoord "gebrek" en sy verbuigde vorm, "tekort" (die byvoeging van 'n 's' by die stamwerkwoord). Die subjek se toestand van bestaan om geen te hê nie ondersteuning van sy/haar/hul eie familielede en vriende vind plaas gereeld of gereeld (vind tans ook plaas).
a. Alhoewel ek al die kwalifikasies het, het ek ontbreek die ondervinding wat nodig is vir hierdie werk.
 
b. Alhoewel ons al die kwalifikasies het, het ons ontbreek die ondervinding wat nodig is vir hierdie werk.
 
c. Al het jy al die kwalifikasies, jy ontbreek die ondervinding wat nodig is vir hierdie werk.
 
d. Alhoewel Santhosh al die kwalifikasies het, het hy ontbreek die ondervinding wat nodig is vir hierdie werk.
 
e. Alhoewel al die ondervraers al die kwalifikasies het, het hulle ontbreek die ondervinding wat nodig is vir hierdie werk.
Hier, die werkwoord "gebrek" word in sy huidige deurlopende vorm gebruik, 'is/is/ontbreek.' Ten einde aan te dui dat die onderwerp is steeds in nood van die ondervinding wat vir die werk vereis word, al het hy/sy/hulle al die kwalifikasies, die werkwoord "gebrek" word die agtervoegsel gegee '-ing' om die huidige kontinue vorm (wat nou plaasvind).
a. Van jongs af het ek/ons ontbreek het die vermoë om die gevoelens van ander te verstaan.
 
b. Van jongs af, jy ontbreek het die vermoë om die gevoelens van ander te verstaan.
 
c. Sedert 'n jong ouderdom, Roshan ontbreek het die vermoë om die gevoelens van ander te verstaan.
 
d. Sedert 'n jong ouderdom, hierdie mense ontbreek het die vermoë om die gevoelens van ander te verstaan.
Die werkwoord vorm 'het ontbreek' en 'het ontbreek' van die wortelaksiewoord "gebrek" hier dui aan dat die onderwerp onvoldoende of onbekwaam was om ander se gevoelens te verstaan sedert 'n jong ouderdom (verlede) en is besig om uit te brei om dit vandag te doen ook (gebeur selfs nou in die hede).
a. Sedert daardie ongelukkige voorval wat ses maande gelede plaasgevind het, het ek/ons ontbreek het behoorlike diep slaap.
 
b. Sedert daardie ongelukkige voorval wat ses maande gelede plaasgevind het, het jy ontbreek het behoorlike diep slaap.
 
c. Sedert daardie ongelukkige voorval wat ses maande gelede plaasgevind het, Rama het ontbreek behoorlike diep slaap.
 
d. Sedert daardie ongelukkige voorval wat ses maande gelede plaasgevind het, het die kinders ontbreek het behoorlike diep slaap.                                      
In hierdie gegewe voorbeeldsinne, die aksiewoord "gebrek" word gebruik as 'het/het ontbreek'in die teenwoordig perfek deurlopend vorm. Sedert daardie ongelukkige voorval wat ses maande gelede plaasgevind het, (in die verlede gebeur het) die onderwerp onvoldoende slaap gehad of ervaar het (van daardie dag tot nou).
Gebruik van "gebrek" in die huidige tydvorme

"Gebrek" in verlede tyd

Die verlede tyd dui op 'n gebeurtenis, toestand van bestaan ​​of aktiwiteit wat in die verlede (voor tot nou) plaasgevind het. Hierdie afdeling sal dek hoe om "gebrek" in alle verledetydvariasies te gebruik.

Die werkwoord "gebrek" in die verlede tyd kan 'n verskeidenheid variante aanneem, soos 'gebrek', 'was/was ontbreek', 'het ontbreek' en 'was ontbreek' nadat hy 'n aantal grammatikale verbuigings ervaar het.

Wanneer word "gebrek" in die verlede tyd gebruik?

Die verlede tyd van die werkwoord "gebrek" word gebruik om aksies uit die verlede voor te stel (handelinge wat plaasgevind het of plaasgevind het voor die huidige oomblik), soos wil hê, onvoldoende wees, vereis, nodig hê, of nie enige of genoeg van iets hê nie. 

Voorbeelde van "gebrek" in die verlede tyd

voorbeeldeverduidelikings
a. Aangesien ek/ons my/ons ouers op 'n baie jong ouderdom verloor het, het ek/ons gebrek die ouerlike geneentheid en liefde wat al my/ons vriende gekry het.
 
b. Soos jy jou ouers op 'n baie jong ouderdom verloor het, het jy gebrek die ouerlike geneentheid en liefde wat al jou vriende gekry het.
 
c. Aangesien hy/hulle sy/hulle ouers op 'n baie jong ouderdom verloor het, het hy/hulle gebrek die ouerlike toegeneentheid en liefde wat al sy/hul vriende gekry het.
Die werkwoord "gebrek" word in die voorbeelde gebruik as 'gebrek' in die eenvoudige verlede tyd deur die agtervoegsel by te voeg '-ed.' Die aksiewerkwoord 'gebrek' in die verlede impliseer eenvoudige tyd dat die onderwerp nie gehad of gekry het nie die ouerlike liefde en toegeneentheid wat sy/haar/hul vriende gekry het toe hy/sy/hulle sy/haar/hulle ouers op 'n baie jong ouderdom verloor het (toe hulle klein was – iewers in die verlede).
a. Toe sy gister na my wedstryd kom kyk het, het ek ontbreek het my gewone sjarme, kalmte en selfvertroue. 
 
b. Toe sy gister ons wedstryd kom kyk het, het ons ontbreek het ons gewone sjarme, kalmte en selfvertroue. 
 
c. Toe sy gister na jou wedstryd kom kyk het, jy ontbreek het my gewone sjarme, kalmte en selfvertroue. 
 
d. Toe sy gister na sy wedstryd kom kyk het, het hy ontbreek het sy gewone sjarme, kalmte en selfvertroue. 
 
e. Toe sy gister na hul wedstryd kom kyk het, het hulle ontbreek het hul gewone sjarme, kalmte en selfvertroue. 
Die agtervoegsel '-ing' word gebruik om die aksiewoord te verbuig "gebrek" in hierdie sinne. Die werkwoord "gebrek" veranderinge aan die verlede aaneenlopende tyd werkwoord 'was/was ontbreek.' Die verlede aaneenlopende tyd word hier gebruik om die onderwerp te beklemtoon het nie gehad of besit nie (die aksie het voortgegaan om te gebeur) haar/sy/hul gewone sjarme, kalmte en selfvertroue toe sy na sy/haar/hulle pasmaat kom kyk het gister (eergister – verby).
a. Ek/Ons/Jy/Sy/ Hulle ontbreek het innoverende en interessante idees nog voordat Sahana my/ons/haar/hulle tydens die beplanningsessie gedemotiveer het.  Die werkwoord 'het' en die verlede deelwoord 'gebrek' van die basiswerkwoord "gebrek" moet gekombineer word om die te vorm verlede volmaakte tyd, 'het ontbreek.' Die verlede volmaakte tyd 'het ontbreek' dui aan dat die onderwerp geen of baie gehad min innoverende en interessante idees selfs voordat Sahana sy/haar/hulle tydens die beplanningsessie gedemotiveer het.
a. Ek/Ons/Jy/Sy/Hulle ontbreek het die basiese maniere toe Sanjana my/ons/jy/haar/hulle vyf jaar gelede ontmoet het.  Die werkwoord 'het ontbreek' in hierdie konteks is in die verby volmaakte aaneenlopende tyd. Die volmaakte verlede tyd in hierdie gegewe voorbeeldsin verteenwoordig die onderwerp besit was nie die basiese maniere ('n aksie wat in die verlede begin het) toe Sanjana haar/hom/hulle vyf jaar gelede ontmoet het (aksie wat 5 jaar gelede in die verlede geëindig het)
Gebruik van "gebrek" in die verlede tyd vorms

"Gebrek" in toekomende tyd

Toekomstige tyd verwys na 'n gebeurtenis wat op 'n sekere oomblik in die toekoms (na hierdie oomblik) sal plaasvind. Hier gaan ons die verskeie toekomstige tye van "gebrek" in groot diepte oor.

Die werkwoord "gebrek" in die toekomstige tyd kan op baie maniere verbuig word, insluitend 'sal/sal ontbreek', 'sal/sal ontbreek', 'sal/sal ontbreek' en 'sal/sal ontbreek het'.

Wanneer word "gebrek" in die toekomende tyd gebruik?

Die toekomende tyd van die werkwoord "gebrek" word gebruik om aksies voor te stel wat nog nie plaasgevind het nie, maar dit binnekort sal doen, soos, vereis, wil hê, onvoldoende wees, nodig hê, of nie enige of genoeg van iets hê nie. 

Voorbeelde van "gebrek" in die toekomende tyd

voorbeeldeverduidelikings
a. Ek/Ons/Jy/Sy/Hulle sal ontbreek goeie kommunikasievaardighede as die onderwysers my/ons/jy/haar/hulle nie goed oplei nie.Die onderwerp in hierdie voorbeeld nog nie onbekwaam geword het nie (nog moet aksie of toestand plaasvind) van goeie kommunikasievaardighede te hê, maar sal dit enige tyd in die toekoms as die onderwysers hom, sy of hulle nie goed oplei nie. Dit word aangedui deur die gebruik van die werkwoord "gebrek" in die eenvoudige toekomende tyd as "sal ontbreek."
b. Tensy behoorlike leiding en opleiding nou aan my/ons/jy/hom/hulle gegee word, Ek/ons/hy/hulle sal ontbreek die vaardighede en selfvertroue in die toekoms. Die aksiewoord (werkwoord) "gebrek" word in hierdie konteks in die toekomstige aaneenlopende tydvorm 'sal ontbreek' om duidelik te wys dat die onderwerp sal hê nie (het nog nie gebeur nie, maar sal aanhou gebeur) vaardighede en vertroue in die toekoms (na die huidige) indien behoorlike leiding en opleiding nie aan hulle/haar/hom gegee word nie.
c. Ek/Ons/Jy//hy/Hulle sal ontbreek het konsentrasie in die wedstryd teen hierdie tyd oormôre.  Die aksiewerkwoord "gebrek" word getransformeer as 'sal ontbreek het' in die toekoms volmaakte tyd. Die gebruik daarvan hier beteken dat die onderwerp se aksie van geen of minder konsentrasie nie in die spel sal nie plaasvind tot hierdie oomblik oormôre of dat die onderwerp sal geen konsentrasie hê nie in die spel teen hierdie oomblik (teenwoordig) oormore('n dag na môre – toekoms).
d. Ek/Ons/Jy/Hy/Hulle sal ontbreek het geld om selfs die basiese behoeftes van my/ons/jou/sy/hul lewe/lewens te vervul wanneer hierdie transaksie onsuksesvol is.Wanneer ('n punt in die toekoms) die onderwerp hierdie ooreenkoms verloor, is die toekomstige volmaakte aaneenlopende tyd van die werkwoord "gebrek," "sal ontbreek het,' dui daarop dat die onderwerp sal gehad het nie (sal plaasgevind het) enige of genoeg geld om selfs aan hul/haar/sy basiese behoeftes van die lewe of lewens te voldoen.
Gebruik van "gebrek" in die toekomstige tydvorme

Gevolgtrekking

Hierdie artikel ontleed dus hoe om die aksiewoord (werkwoord) "gebrek" oor verskeie tydsvorme voor te stel om verskeie betekenisse in 'n aantal omstandighede te kommunikeer.

Sowndharya Jagadeeswaran

Hallo... ek is Sowndharya Jagadeeswaran, 'n universiteitsranghouer in MA Engelse letterkunde. Ek het ook my meestersgraad in Besigheidsadministrasie gedoen. Nuuskierig soos ek is, het my belangstelling in aksie-georiënteerde navorsing my gehelp om navorsingsartikels in gerekende joernale te publiseer. Nou, as 'n loopbaan, is ek 'n instrukteur waar ek jong en pragtige studente die ingewikkelde tegniese aspekte van Openbare Rede en Kreatiewe Skryfkuns leer. Ek geniet dit ook om artikels te skryf oor onderwerpe waarin ek spesialiseer en waarin ek navorsing doen. Jy kan met my kontak maak deur LinkedIn.-https://www.linkedin.com/in/sowndharya-j-972378233

Onlangse plasings