3 feite oor die gebruik van regverdig in tyd (hede, verlede en toekoms)


Al die werkwoorde word in al die tydvorme toegepas. Sommige word in dieselfde spellings gebruik, sommige word verander. Nou sal ons die gebruik van "regverdig" in drie tye teëkom.

Die werkwoord “regverdig'' moet bygevoeg word met die "s'' om "regverdig" te raam terwyl die onderwerp in die derde persoon en enkelvoud getal gebruik word. Die vorm “geregverdig” word in die ander 2de en 3 gemaakrd vorms. Ons gebruik hierdie vorme in die bou van sinne in die drie tye, insluitend alle vorme.

Kom ons bespreek nou meer interessante feite rakende die gebruik van "regverdig" in die huidige, verlede en toekomstige tyd saam met relevante voorbeelde en hul gedetailleerde verduidelikings.

 "regverdig'' in die huidige tyd.

Ons pas die werkwoord “regverdig” toe in die vorms “regverdig”, “regverdig” of “regverdig” in die teenwoordige tyd. Ons sal kyk na die rol daarvan en hoe dit funksioneer in die teenwoordige tyd.

Die werkwoord “regverdig'' word in die huidige tyd gebruik om te verwys om iets of iemand te wys om regverdig te wees. Dit word ook gebruik om goeie of wettige gronde vir enigiets te verskaf.

Wanneer om te gebruik "regverdig'' in die present gespanne?

Die werkwoord "regverdig" word sekerlik in die teenwoordige tyd toegepas wanneer ons die bedoeling het om 'n ding te beoordeel of enigiemand wat ander uitdaag wat anders dink.

Struktuur en vorming van 'n sin met "regverdig'' in die huidige tyd-

Tipe huidige tydReël om 'n sin te vorm met "regverdig'' in die huidige tyd
1. Present indefinite tense/ Simple present tensea. Onderwerp + regverdig/ regverdig + voorwerp + ander dele van die stelling (stelling)
b. Doen + onderwerp + regverdig + voorwerp + 'n ander deel van die stelling? (vraag)
2. Present continuous tense/ Present progressive tensea. Onderwerp + is/is/is+ regverdigend + voorwerp + res van die sin (verstrek feite)
b. Am/is/is + onderwerp + regverdigend + voorwerp + nog 'n deel van die sin (maak vraag)  
3. Hedendaagse volmaakte tyda. Onderwerp + het/het + geregverdig (verlede deelwoordvorm) + voorwerp + ander gedeelte van die sin (selfgeldende sin)
b. Het/het+ onderwerp +geregverdig + voorwerp + res van die sin +?(maak vraag)
4. Present perfect continuous tense/ Present perfect progressive tensea. Eerstepersoon enkelvoud/meervoud, tweedepersoon enkelvoud/meervoud, derdepersoon meervoud onderwerp + was + regverdigend + voorwerp + res van die sin (selfgeldende sin)
b. Derde persoon enkelvoud onderwerp + was + regverdig + voorwerp + res van die sin (selfgeldende sin)  
Struktuur en vorming van 'n sin met “regverdig” in die teenwoordige tyd

Voorbeelde en verduidelikings met die gebruik van "regverdig'' in die huidige tyd-

Tipe huidige tydvoorbeeldVerduideliking
1. Present indefinite tense/ Simple present tenseOns regverdig altyd die voorstel wat ons vriende aan ons gegee het.Hier is die werkwoord “regverdig” in die gebruik om die algemene gebeure aan te toon van om iets reg te beskou. Daar word gevind dat ons altyd die voorstel wat ons deur ons vriende gegee word op die regte manier oorweeg.
2. Present continuous tense/ Present progressive tenseJenova regverdig die koste van die nuwe fiets.In hierdie voorbeeld word die werkwoord “regverdig” toegepas om aan te dui dat Jenova tans heeltemal reg dink oor die waarde van die nuwe motor.
3. Hedendaagse volmaakte tydDie werknemers het die baas se gedrag teenoor hulle geregverdig.Ons sien dat die verlede deelwoordvorm “geregverdig” gebruik is om die werknemers se regverdiging van die baas se gedrag op die regte manier te vorm.
4. Present perfect continuous tense/ Present perfect progressive tenseMy pa regverdig al 'n uur lank my optrede.Daar word in die sin gevind dat die werkwoord “regverdig” gebruik word in die manier om die deurlopende aksie te vorm om die handeling vir 'n geruime tyd as reg beskou te beskou.
Voorbeelde en verduidelikings met die gebruik van “regverdig” in die teenwoordige tyd

"regverdig'' in die verlede tyd.

'n Verlede tyd is die toepassing van werkwoorde wat ons verlede of geslote handelinge van die vroeëre tyd wys. Nou sal ons leer weet hoe die woord “regverdig” optree in die verlede tyd.

Die oorganklike werkwoord "regverdig" word in die verlede tyd gebruik in die vorm "geregverdigde” om die goedkeuring van iets of iemand in die verlede op ’n positiewe manier te toon.

Wanneer kan iemand "regverdig'' in die verlede tyd?

Ons pas “regverdig” toe in 'n sin wanneer ons die een of ander begeerte het om die aanvaarding van een of ander saak of iemand in 'n regstellende sin te toon. Ons moet was/was, had/was met die woord soos van toepassing in die verlede tyd gebruik om op 'n redelike wyse na die aanvaarding van iets te verwys.

Sinstruktuur of patroon van "regverdig'' in die verlede tyd-

Tipe verlede tydReëls om 'n sin te vorm met "regverdig'' in die verlede tyd
1. Verlede onbepaalde tyd/ Eenvoudige verlede tyda. Onderwerp + geregverdig + voorwerp + res van die sin (maak verklarende sin)
b. Het + onderwerp + regverdig + ander gedeelte van sin +? (vraag)
2. Verlede kontinue tyd/ Verlede progressiewe tyda. Eerste enkelvoud/ derde persoon enkelvoud onderwerp + was + regverdigend + voorwerp + oorblywende deel van die sin (maak verklarende sin)
b. Eerste persoon meervoud/tweede persoon enkelvoud / meervoud, derde persoon meervoud onderwerp + was + regverdigend + voorwerp + oorblywende deel van die sin (maak verklarende sin)
3. Verlede volmaakte tyda. Onderwerp + het + geregverdig + voorwerp + res van die sin (selfgeldende sin)
b. Het + enige persoon en getal onderwerp + geregverdig + voorwerp + oorblywende deel van die sin+ gehad? (vraag)
4. Verlede volmaakte aaneenlopende tyd/ verlede progressiewe tyda. Alle persone en getal onderwerp + was + regverdigend (verlede vorm) + voorwerp + res van die sin (maak verklarende sin)
b. Was + onderwerp + regverdigend (teenwoordige deelwoordvorm) + voorwerp + res van die sin +? (ondervragende sin)
Sinstruktuur of patroon van “regverdig” in die verlede tyd

Voorbeelde en verduidelikings van “regverdig” in die verlede tyd-

Tipe verlede tydvoorbeeldVerduideliking
1. Verlede onbepaalde tyd/ Eenvoudige verlede tydDie arm mense het die woorde van die leier geregverdig.Hier toon die werkwoord “geregverdig” in die verlede vorm die regverdiging van die mense oor die woorde van die leier tevore. Die voltooide aksie van oorweging van die feite word hier aangedui.
2. Verlede kontinue tyd/ Verlede progressiewe tydWriddhi het sy vriend se opmerking oor hom regverdig.Die “regverdiging” in die huidige deelwoordvorm toon die regverdiging van Wriddhi oor die opmerking van haar vriendin op die regte manier in die verlede.
3. Verlede volmaakte tydHashem het die gerug geregverdig voordat hy dit aanvaar het.Hier word die werkwoord “geregverdig” gebruik op die manier om die denke van iets reg in die verlede te wys voordat hy dit aanvaar het.
4. Past perfect continuous tense/ Past perfect progressive tenseDie skoolhoof het reeds 'n uur lank die student se eis regverdig.Die deurlopende denke van die skoolhoof oor die studente se eis het in die verlede vir 'n sekere vorm van tyd aangegaan.
Voorbeelde en verduidelikings van “regverdig” in die verlede tyd

"Regverdig" in die toekomstige tyd.

Ons gebruik die werkwoord “regverdig” met sal/wil daarna om aanvaarding te raam van iets wat in die toekoms gedoen sal word. Kom ons kyk na hoe “regverdig” in die toekomstige tyd.

Die werkwoord “regverdig” kan sekerlik in die toekomende tyd toegepas word om die regte of redelike ding om iets of iemand te glo of te neem, te vertoon of te bewys.

Wanneer gebruik ons ​​"regverdig'' in die toekomende tyd?

Die werkwoord “regverdig” kan in die toekomende tyd gebruik word wanneer ons enige behoefte het om aan te bied om enigiets met denke en rede in die toekoms te beoordeel. Ons moet gebruik sal/sal, sal/sal hê, en sal/sal gewees het om sinne in die toekomende tyd te konstrueer om die redelike saak aan te dui.

Sinsvorming of struktuur van "regverdig'' in die toekomende tyd-

Tipe toekomstige tydReëls vir die omraam van sin met "regverdig'' in die toekomende tyd
1. Toekomstige onbepaalde tyd/ Eenvoudige toekomstige tyda. Onderwerp + sal/sal + regverdig + voorwerp + oorblywende deel van die sin (selfgeldende sin)
B. Sal/sal + onderwerp + regverdig + voorwerp + oorblywende deel van die sin+?(ondervragende sin)
2. Future continuous tense/ Toekomstige progressiewe tydA. Onderwerp + sal/sal + regverdigend wees + voorwerp + oorblywende deel van die sin (verklarende sin)
B. Sal/sal + wees + onderwerp + regverdigend + voorwerp + oorblywende deel van die sin (ondervragingsin)
3. Toekomstige volmaakte tydA. Onderwerp + sal/sal + hê + geregverdig + voorwerp + oorblywende deel van die sin (stelling)
B. Sal/sal + onderwerp + geregverdig + voorwerp + oorblywende deel van die sin+ hê?(vraag)  
4. Future perfect continuous tense/ Future perfect progressive tensea. Onderwerp + sal /sal+ + wees + regverdigend + voorwerp + oorblywende deel van die sin (selfgeldende sin)
b. Sal/sal + onderwerp + gewees + regverdigend + voorwerp + oorblywende deel van die sin+ gewees het?(vraag)
Sinsvorming of struktuur van “regverdig” in die toekomende tyd

Voorbeelde en verduidelikings van “seerkry” in die toekomende tyd-

Tipe toekomstige tydvoorbeeldVerduideliking
1. Toekomstige onbepaalde tyd/ Eenvoudige toekomstige tydBurke sal hul verblyf in isolasie regverdig.Hier noem die werkwoord “regverdig” die aksie om die belangrikheid van Burke se denke oor hul verblyf in isolasie te oorweeg, sal heeltemal reg wees.
2. Future continuous tense/ Toekomstige progressiewe tydRiya sal haar aandag aan die diens van die ou mense regverdig.Die voortdurende optrede om haar aandag te oorweeg om die armes te dien, sal korrek wees en 'n toekomstige vorm van kontinuïteit word aan ons voorgehou.
3. Toekomstige volmaakte tydDie regter sal die eis geregverdig het op grond van 'n uitsonderlike aangeleentheid.Die werkwoord “geregverdig” is in die gebruik van die aksie wat later voltooi sal word. Dit is vir ons duidelik dat die regter die eis tereg sal oorweeg op grond van 'n uitsonderlike saak.
4. Future perfect continuous tense/ Future perfect progressive tenseDie skeidsregters sal reeds geruime tyd die afdanking van die kolwer regverdig.Hier laat die gebruik van die werkwoord “sal regverdig gewees het” ons verstaan ​​dat hulle die kolwer se afdanking vir 'n geruime tyd sal oorweeg.
Voorbeelde en verduidelikings van “seerkry” in die toekomende tyd

Gevolgtrekking

Die artikel sal duidelik vir ons inligting gee oor die gebruik van “regverdig” in alle tydvorme. Ons kan sê dat ons frases kan maak met die werkwoord “regverdig” soos “wees regverdig jouself (vir iemand)''. Ons sal seker die frase toepas terwyl ons sinne omraam.

Goutam Datta

Hi.... ek is Goutam Datta. Ek het 'n dubbele MA in Engels en B. Ed. Ek is 'n kreatiewe skrywer. Tans is ek deel van die LambdaGeeks. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/goutam-datta-9824b5249

Onlangse plasings