3 feite oor die gebruik van haas in gespanne (hede, verlede en toekoms)


“Haas'' bied ons die uitvoering van iets baie vinnig. Hier sal ons nou leer weet hoe “haas” sy rolle in die drie tye kan vertoon.

Ons moet die "s" byvoeg terwyl ons die woord "haas" in die teenwoordige tyd gebruik by enige derdepersoon enkelvoud getal. Die deurlopende vorm van die werkwoord "haas" is "haas". Die werkwoord in sy verlede deelwoordvorm is "haastig". Ons gebruik die werkwoord "haastig” in die huidige, verlede en toekomstige tyd om 'n handeling aan te dui wat oorhaastig gedoen is.

Kom ons bespreek meer interessante feite oor die rolle van "haas" in die huidige tyd, verlede tyd en toekomstige tyd.

 "haas'' in die huidige tyd.

Teenwoordige tyd wys ons die aksies van wees, hê of doen in 'n algemene sin. Kom ons kyk hoe die woord "haas" gebruik word in die teenwoordige tyd.

Die werkwoord “haas” kan gebruik word om na iets te verwys of om baie vinnig iewers heen te beweeg.

Wanneer kan ons gebruik "haastig'' in die huidige tyd?

Ons gebruik ongetwyfeld die term “haastig” in die huidige tyd wanneer ons iets vinniger moet laat gebeur as wat dit sou gedoen het.

Sinstruktuur van “haas” in die huidige tyd-

Tipe huidige tydReël om 'n sin te vorm met "haas" in die teenwoordige tyd
1. Present indefinite tense/ Simple present tensea. (i) Onderwerp van die eerste persoon enkelvoud getal/meervoud getal, tweede persoon enkelvoud getal/meervoud getal, derde persoon meervoud getal + haastig + voorwerp + oorblywende deel (assertiewe sin)
(ii) Doen + Onderwerp van die eerste persoon enkelvoud getal/meervoud getal, tweede persoon enkelvoud getal/meervoud getal, derde persoon meervoud getal + haastig + voorwerp +? (ondervragende sin)
b. (i) Onderwerp van die derde persoon enkelvoud + haas + voorwerp + rus (selfgeldende sin)
(ii) Is + Onderwerp van die derdepersoon enkelvoud getal + haastig + voorwerp +? +rus (ondervragende sin)       
2. Present continuous tense/ Present progressive tensea. Die onderwerp van die eerste persoon enkelvoud getal + is haastig + voorwerp + res van die sin (selfgeldende sin)
b. Onderwerp van die eerste persoon meervoud getal, tweede persoon enkelvoud/meervoud getal, derde persoon meervoud getal + is haastig + voorwerp + res van die sin (selfgeldende sin)
c. Die onderwerp van die derde persoon enkelvoud getal + is haastig + voorwerp + rus (selfgeldende sin)
3. Hedendaagse volmaakte tyda. Die onderwerp van die eerste persoon enkelvoud getal/meervoud getal, tweede persoon enkelvoud/meervoud getal, derde persoon meervoud getal + het haastig (verlede deelwoordvorm) + voorwerp + rus (selfgeldende sin)
b. Onderwerp van die derde persoon enkelvoud getal + het haastig + voorwerp + rus (selfgeldende sin)
4. Present perfect continuous tense/ Present perfect progressive tensea. Die onderwerp van die eerste persoon enkelvoud getal/meervoud getal, tweede persoon enkelvoud getal/meervoud getal, derde persoon meervoud getal + is haastig + voorwerp + rus 
b. Onderwerp van die derde persoon enkelvoud getal + is haastig + voorwerp + rus    
Sinstruktuur van “haastig” in die teenwoordige tyd

Voorbeelde en verduidelikings met die gebruik van “haas” in die huidige tyd-

Tipe huidige tydvoorbeeldVerduideliking
1. Present indefinite tense/ Simple present tenseMy ma luister na die nuus van my aankoms en sy haas haar huis toe.Die werkwoord "haastig" is in die gebruik om ons 'n idee te gee dat die handeling in 'n algemene sin gehaas kan word. Ons vind dat my ma vinnig by die huis kom as sy my aankoms by die huis hoor.
2. Present continuous tense/ Present progressive tenseSourabh is haastig om die somme op te los omdat hy die taak betyds wil voltooi.Hier het die werkwoord “haas” 'n sin in die progressiewe vorm op die oomblik gekonstrueer. Ons verneem dat die seun baie vinnig sy somme maak aangesien hy sy werk betyds wil voltooi.
3. Hedendaagse volmaakte tydDie seuns het haastig gestap om die skool betyds te bereik.Die werkwoord “haastig” saam met die werkwoord “om te hê” word gebruik om 'n aksie aan te dui wat inderhaas deur die seuns gedoen is om hul skool betyds te bereik.
4. Present perfect continuous tense/ Present perfect progressive tenseDie spelers is al geruime tyd haastig om hul oefensessie te voltooi.Hier is 'be gewees'' in die gebruik om te verwys na 'n voortgaande aksie van die huidige tyd vir 'n tydperk.
Voorbeelde en verduidelikings met die gebruik van “haas” in die teenwoordige tyd

"Maak gou in die verlede tyd.

'n Verlede tyd word gebruik om die uitgevoerde funksies van die werkwoorde in die verlede te wys. Nou sal ons die funksie van "haas" in die verlede tyd.

Die werkwoord “haastig” kan in die verlede tyd toegepas word wanneer om die aksie voor te stel om iets baie vinnig vir een of ander doel te doen.

Wanneer kan ons "haas" in die verlede tyd gebruik?

Ons pas in die verlede “haas” toe wanneer ons ons begeerte wil wys om baie vinnig iewers heen te gaan omdat ons nie baie tyd gehad het nie.

Sinstruktuur van “haastig” in die verlede tyd-

Tipe verlede tydReëls wat gevolg moet word om 'n sin te vorm met "haas" in die verlede tyd
1. Verlede onbepaalde tyd/ Eenvoudige verlede tyda. Onderwerp van alle persone en getalle + haastig (verlede vorm) + voorwerp + res van die sin (selfgeldende sin)
2. Verlede kontinue tyd/ Verlede progressiewe tyda. Die onderwerp van die eerste persoon enkelvoud getal/ derde persoon enkelvoud getal + was haastig + voorwerp + oorblywende deel van die sin (selfgeldende sin)b. Die onderwerp van die eerste persoon meervoud getal, tweede persoon enkelvoud getal/meervoud getal, derde persoon meervoud getal + was haastig + voorwerp + oorblywende deel van die sin (selfgeldende sin)
3. Verlede volmaakte tyda. Die onderwerp van alle persone en getalle + het haastig (verlede vorm) + voorwerp + res van die sin (selfgeldende sin)
4. Verlede volmaakte aaneenlopende tyd/ verlede progressiewe tyda. Die onderwerp van alle persone en getalle + was haastig (verlede vorm) + voorwerp + res van die sin (selfgeldende sin)
Sinstruktuur van “haas” in die verlede tyd

Voorbeelde en verduidelikings van “haas” in die verlede tyd-

Tipe verlede tydvoorbeeldVerduideliking
1. Verlede onbepaalde tyd/ Eenvoudige verlede tydSkielik lui die telefoon en my ma het gou die oproep beantwoord.Die werkwoord “haastig” word gebruik om die voltooide aksie in die verlede te wys waarin ons verneem dat sodra die telefoon lui, het my ma dit vinnig gaan ontvang en die oproep beantwoord.
2. Verlede kontinue tyd/ Verlede progressiewe tydHulle was haastig om gereed te maak om die funksie by te woon wat deur die plaaslike klub gereël is.Die vorm van die werkwoord “was haastig” toon die voortdurende aksie van die verlede wat gevind word in hul vinnige aksie om gereed te maak om die funksie by te woon.
3. Verlede volmaakte tydDie lede van die klub het inderhaas die verhoog versier voordat die gaste opgedaag het.Die sin gee vir ons die handeling wat inderhaas gedoen is voor 'n ander handeling met die gebruik van die werkwoord “had haastig”.
4. Past perfect continuous tense/ Past perfect progressive tenseSumana het 'n uur lank gehaas om die opdragte te voltooi.Hier is 'haastig'' in die gebruik om die voortdurende optrede van die verlede te noem waar dit duidelik is dat die meisie die opdragte baie vinnig gedoen het, aangesien sy baie min tyd gehad het om dit te doen.
Voorbeelde en verduidelikings van “haastig” in die verlede tyd

"Maak gou in die toekomstige tyd.

'n Toekomstige tyd is die vorm van die werkwoord wat sy vorm in die toekomende tyd wys. Kom ons gaan deur die aspekte van hoe “get” wel funksioneer in die toekomstige tyd.

Die gebruik van “haas” in die toekomende tyd noem die aanduiding van die aksie om teen hoë spoed te doen of die tempo van iets in die toekoms te versnel.

Wanneer gebruik ons ​​"haas" in die toekomende tyd?

Ons gebruik die werkwoord “haastig” saam met sal/sal, sal/sal hê wanneer ons die voorneme het om die spoed van die uitvoering van enige aksie te verhoog.

Sinstruktuur van “haas” in die toekomende tyd-

Tipe toekomstige tydHoe om 'n sin te vorm met "haas" in die toekomende tyd
1. Toekomstige onbepaalde tyd/ Eenvoudige toekomstige tyda. Die onderwerp van die eerste persoon enkelvoud getal of meervoud getal + sal haastig + voorwerp + oorblywende deel (selfgeldende sin)
b. Onderwerp van die tweede persoon enkelvoud getal of meervoud getal/ derde persoon enkelvoud of meervoud getal + sal haastig + voorwerp + oorblywende deel (selfgeldende sin)
2. Future continuous tense/ Toekomstige progressiewe tyda. Die onderwerp van die eerste persoon enkelvoud getal of meervoud getal + sal haastig wees + voorwerp + oorblywende deel
b. Die onderwerp van die tweede persoon enkelvoud getal of meervoud getal/ derde persoon enkelvoud of meervoud getal + sal haastig wees + voorwerp + oorblywende deel (selfgeldende sin)
3. Toekomstige volmaakte tyda. Die onderwerp van die eerste persoon enkelvoud getal of meervoud getal + moet haastig + voorwerp + oorblywende deel (selfgeldende sin) hê b. Onderwerp van die tweede persoon enkelvoud getal of meervoud getal/ derde persoon enkelvoud of meervoud getal + sal haastig + voorwerp + oorblywende deel (selfgeldende sin)
4. Future perfect continuous tense/ Future perfect progressive tensea. Die onderwerp van die eerste persoon enkelvoud getal of meervoud getal + sal haastig gewees het + voorwerp + oorblywende deel (selfgeldende sin)
b. Die onderwerp van die tweede persoon enkelvoud getal of meervoud getal/ derde enkelvoud of meervoud getal + sal haastig gewees het + voorwerp + oorblywende deel (selfgeldende sin)
Sinstruktuur van “haas” in die toekomende tyd

Voorbeelde en verduidelikings van “haas” in die toekomende tyd-

Tipe toekomstige tydvoorbeeldVerduideliking
1. Toekomstige onbepaalde tyd/ Eenvoudige toekomstige tydDie kinders sal haastig die vlieër in die lug stuur voor die meevallers.Die werkwoord “sal haastig” word gebruik om 'n sin te vorm om ons die optrede van die kinders voor te stel om die vlieër baie haastig reg te maak om dit voor die meevallers in die toekoms te stuur.
2. Future continuous tense/ Toekomstige progressiewe tydDie sanger sal haastig wees om die liedjie te beëindig.Die werkwoord “haastig” word toegepas om die voortdurende aksie aan te toon om die liedjie inderhaas te voltooi. Ons sien dat die sanger gaan probeer om die liedjie klaar te maak.
3. Toekomstige volmaakte tydGorachand sal gehaas het om klaar te maak met foto vir die uitstalling.Die werkwoord “sal haastig wees” het 'n voorbeeld gevorm waarin ons die handeling sien wat inderhaas afgehandel sal word.
4. Future perfect continuous tense/ Future perfect progressive tenseMy dogter sal al geruime tyd haastig wees om haar taak klaar te maak.Die werkwoord “sal gehaas het” word gebruik om die voortgaande optrede van die toekoms vir 'n sekere tydperk aan te dui. Hier sien ons dat my dogter inderhaas haar taak sal voltooi het.
Voorbeelde en verduidelikings van “haas” in die toekomende tyd

Gevolgtrekking

Ons het grondige kennis van die gebruik van "haas" in alle kategorieë van tye verkry. Ons kan die term as 'n selfstandige naamwoord in dieselfde vorm gebruik en dit as 'n bywoord in die vorm "haastig" gebruik. Ons raam ook frasewerkwoorde soos "maak gou'' wat ons help om enige sin te raam.

Goutam Datta

Hi.... ek is Goutam Datta. Ek het 'n dubbele MA in Engels en B. Ed. Ek is 'n kreatiewe skrywer. Tans is ek deel van die LambdaGeeks. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/goutam-datta-9824b5249

Onlangse plasings