3 feite oor die gebruik van vashou in gespanne (hede, verlede en toekoms)


Die werkwoordtyd bepaal die verlede, hede of toekomstige tyd van 'n gebeurtenis, aktiwiteit of aksie. Alle vorme van die drie tye van die werkwoord "hou" sal in hierdie artikel gedemonstreer word.

"Hou” beteken om iets vas te gryp, om te dra, om te keer om te beweeg, om te hou, om te reserveer, om te beperk of te beperk, om verantwoordelik te wees, te organiseer, om 'n mening te hê, of om te besit. Na 'n paar verbuigings kan "hou" die uitdrukking gee eenvoudige, volmaak deurlopend, deurlopende, en perfekte vorme van die verlede, hede en toekomstige tye.

Hierdie artikel sal in diepte verduidelik wanneer, hoe en waarom die werkwoord "hou" die oomblik aandui waarop 'n aksie plaasgevind het, plaasvind of gaan plaasvind.

"Hou" in die teenwoordige tyd

Die teenwoordige tyd sinspeel op 'n handeling wat gereeld voorkom of nou plaasvind. In hierdie afdeling sal ons kyk hoe "hou" in alle huidige tydvariasies gebruik word.

Die teenwoordige tyd van die werkwoord "vashou" kan op 'n verskeidenheid maniere uitgedruk word, insluitend "hou", 'hou', 'is/is/is vashou', 'het/het vasgehou' en 'het/het vasgehou'.

Wanneer word "hou" in die huidige tyd gebruik?

Die werkwoord "hou" in die teenwoordige tyd word gebruik wanneer die aksies van iets hê, dra, dra, ophou om te beweeg, bevat, behou, beperk, verantwoordelik wees, organiseer, 'n mening hê of besit huidige of gereelde handelinge is.

Sinsvorming van "hou" in die teenwoordige tyd

Vorme van huidige tydStrukture
1. Eenvoudige teenwoordige tyda. Eerste/tweede persoon meervoud/enkelvoud Onderwerp + hou + voorwerp + laaste deel van die sin
 
b. Derde persoon enkelvoud onderwerp + hou + voorwerp + einde van die sin
 
c. Meervoud derde persoon onderwerp + hou + voorwerp + laaste deel van sin
2. Huidige Deurlopende Tyda. Enkelvoud eerste persoon onderwerp + am + hou + voorwerp + oorblywende sin
 
b. Meervoud eerste persoon onderwerp + is + vashou + voorwerp + res van die sin
 
c. Enkelvoud/meervoud tweede persoon + is + vashou + voorwerp + oorblywende sin
 
d. Enkelvoud derde persoon + is + vashou + oorblywende+ voorwerp + laaste deel van die sin
 
e. Meervoud derde persoon + is+ vashou + voorwerp + sin einde
3. Present Perfect Tensea. Enkelvoud/meervoud eerste/tweede persoon onderwerp + het + gehou + voorwerp + sin einde
 
b. Enkelvoudig derde persoon onderwerp + het + gehou + voorwerp + laaste deel van die sin
 
c. Meervoud derde persoon onderwerp + het + gehou + voorwerp + oorblywende deel van die sin
4. Present Perfect Continuous Tensea. Enkelvoud/meervoud eerste/tweede persoon onderwerp + was + vasgehou + voorwerp + sin einde
 
b. Enkelvoudig derdepersoon onderwerp + was + vasgehou + voorwerp + oorblywende deel van die sin
 
c. Meervoud derde persoon onderwerp + was + vasgehou + voorwerp + sin einde
Sinstrukture van "hou" in huidige tydvorme

Voorbeelde van "hou" in die teenwoordige tyd

voorbeeldeverduidelikings
a. Ek/Ons/ Jy hou die pos van bestuurder in 'n welbekende en gerekende firma.    
 
b. Me Sneha hou die pos van bestuurder in 'n welbekende en gerekende firma.    
 
c. Die broers hou die posisies van bestuurder in welbekende en gerekende firmas.
Die gebruik van die huidige eenvoudige tyd in hierdie reëls met die werkwoord “Hou” en sy verbuigde vorm, 'hou,' dui aan dat die vak se aktiwiteite van het of beset die bestuurdersposisie kom tans in die hede voor.
a. Vir die eerste keer in my lewe het ek hou ek vas 'n pasgebore baba in my arms.
 
b. Vir die eerste keer in ons lewens is ons hou 'n pasgebore baba in ons arms.
 
c. Vir die eerste keer in jou lewe, jy hou 'n pasgebore baba in jou arms.
 
d. Vir die eerste keer in Tina se lewe het sy hou 'n pasgebore baba in my arms.
 
e. Hulle hou 'n pasgebore baba in hul hande vir die eerste keer in hul lewe.
Die werkwoord “Hou” word gebruik in die huidige kontinue vorm 'is/is/hou vas' hier. Die huidige deurlopende vorm word gevorm deur byvoeging '-ing' om “Hou” om aan te dui dat die proefpersoon se optrede van dra of hê 'n pasgebore baba vir die eerste keer in die hande tans aan die gang is (vind op hierdie oomblik plaas).
a. Vir 10 lang jare, ek/ons gehou het hierdie las van pyn in my of ons. 
 
b. Vir 10 lang jare, jy gehou het hierdie las van pyn binne jou. 
 
c. Vir 10 lang jare, Suja gehou het hierdie las van pyn in haar. 
  
d. Vir 10 lang jare, die slagoffers gehou het hierdie las van pyn in hulle. 
In die huidige volmaakte tyd, die primêre werkwoord “Hou” word gebruik soos in 'het/het gehou.' Die gebruik van 'het/het gehou' hier dui aan dat die onderwerp se aksie van bevat die las van pyn binne gaan al 10 jaar aan (verlede) en gaan nou nog aan.
a. Ek ons aangehou het myself/ons vir 'n lang tyd sterk en moedig.
 
b. Jy aangehou het jouself sterk en moedig vir 'n lang tyd.
 
c. Kriti aangehou het haarself vir 'n lang tyd sterk en moedig.
 
d. Die kinders aangehou het hulself sterk en moedig vir 'n lang tyd.                                                         
Die werkwoord “Hou” word in hierdie voorbeeldsinne in die teenwoordig perfek deurlopend vorm as 'het/het vasgehou.' Die gebruik daarvan dui aan dat die subjek se optrede van dra of bestuur om sterk en moedig te wees het iewers vroeër in die verlede begin en gaan voort tot vandag toe.
Gebruik van "Hou" in huidige tyd

"Hou" in verlede tyd

In die verlede tyd word 'n handeling of aktiwiteit wat voor nou plaasgevind het, aangedui. Ons sal in hierdie afdeling ontleed hoe om die werkwoord "hou" in al sy verledetydvariasies te gebruik.

In die verlede tyd, ondergaan die werkwoord "vashou" verskeie verbuigings, wat vorme oplewer soos 'vasgehou', 'was/was vasgehou', 'het vasgehou' en 'het vasgehou'.

Wanneer word "hou" in die verlede tyd gebruik?

Die verlede tyd van die werkwoord "hou" word gebruik om te verwys na handelinge wat reeds plaasgevind het, soos dra, dra, bestuur, iets in hande hê, verantwoordelik wees, beperk, besit, bevat, organiseer, reserveer of 'n mening hê .

Sinsvorming van "hou" in die verlede tyd

Vorme Van Verlede TydStrukture
1. Eenvoudige Verlede TydEerste/tweede/derde persoon meervoud/enkelvoud Onderwerp + vasgehou + voorwerp + res van die sin
2. Verlede Deurlopende Tyda. Eerste persoon enkelvoud onderwerp + was+ vashou + voorwerp + oorblywende sin
 
b. Eerste persoon meervoud onderwerp + was + vashou + voorwerp + laaste deel van die sin
 
c. Tweede persoon meervoud/enkelvoud onderwerp + was+ vashou + voorwerp + laaste deel van die sin
 
d. Derde persoon enkelvoud onderwerp + was + vashou + voorwerp + sin einde
 
e. Derde persoon meervoud onderwerp + was + vashou + voorwerp + einde van die sin
3. Verlede Volmaakte TydEerste/tweede/derde enkelvoud/meervoud onderwerp + het + gehou + voorwerp + sin einde
4. Past Perfect Continue TydEerste/tweede/derde meervoud/enkelvoud onderwerp + was + gewees + vasgehou + oorblywende sin
Sinstrukture van "hou" in verlede tydvorme

Voorbeelde van "hou" in die verlede tyd

voorbeeldeverduidelikings
 Ek/Ons/Jy/hy/Hulle gehou die sleutel tot hierdie geheime boks, 'n erfstuk wat deur generasies oorgedra is.  Die werkwoord “Hou” word in die voorbeeldreël in die gebruik eenvoudige verlede tyd as 'gehou.' Die onderwerp s'n aksie van besit die sleutel tot die raaiselboks in die verlede (voor hierdie oomblik 'nou') word geïmpliseer deur die gebruik van die aksiewerkwoord 'gehou' in die eenvoudige verlede tyd.
a. ek vasgehou het die boeke toe Aparna my gister gesien het.
 
b. Ons aangehou het die boeke toe Aparna ons gister gesien het.
 
c. Jy aangehou het die boeke toe Aparna jou gister gesien het.
 
d. Saraansh vasgehou het die boeke toe Aparna hom gister gesien het.
 
e. Hulle aangehou het die boeke toe Aparna dit gister gesien het.
Die agtervoegsel '-ing' transformeer die aksiewoord “Hou” in die verlede aaneenlopende vorm 'was/was aangehou.' Dit word in hierdie reëls gebruik om die onderwerp se verlede te merk deurlopende aksies dra of het die boeke in die tyd toe Aparna die onderwerp gesien het gister (die dag voor).
Ek/Ons/Jy/Sy/ Hulle gehou het hom verantwoordelik vir die chaos en ongeluk in die firma nog voor behoorlike ondersoek.  Die hulpwerkwoord 'het' en die verlede deelwoord 'gehou' word gekombineer om die verlede perfekte tyd te kry, "gehou het." Die vorm 'het gehou' word gebruik om aan te dui dat die onderwerp voorheen tot 'n mening of gevolgtrekking gekom het van 'hy' wat verantwoordelik is vir die chaos en ongeluk in die firma voordat 'n behoorlike ondersoek gedoen word.
Ek/Ons/Jy/Sy/ Hulle was vashou aan my/ons/haar/hul belofte en woord aan Suha tot op die laaste oomblik.  In hierdie geval, die verlede perfek deurlopend tyd van die werkwoord "hou” word gebruik soos in die frase ' aangehou het.' Die onderwerp was handhaaf om die belofte na te kom na Suha tot op die heel laaste oomblik, wat aangedui word deur die gebruik van die verlede volmaakte aaneenlopende tyd.
Gebruik van "hou" in verlede tyd

"Hou" in toekomende tyd

'n Aktiwiteit wat een of ander tyd in die toekoms sal plaasvind, word gekenmerk deur die toekomende tyd. Hier gaan ons die verskeie toekomstige tydvorme van die werkwoord "hou" in groot diepte oor.

Die toekomstige tyd van die werkwoord "hou" kan op 'n verskeidenheid maniere vervoeg word, insluitend 'sal/sal hou', 'sal/sal gehou het', 'sal/sal vashou' en 'sal/sal vashou'.

Wanneer word "hou" in die toekomende tyd gebruik?

Die toekomstige tyd van die werkwoord "hou" word gebruik om die handelinge wat nog moet plaasvind uit te druk van verantwoordelik wees, besit, beperk, in hande hê, dra, dra, bestuur, 'n mening hê, organiseer of bevat.

Sinsvorming van "hou" in die toekomende tyd

Vorme van Toekomstige TydStrukture
1. Eenvoudige Toekomstige TydEerste/tweede/derde meervoud/enkelvoud onderwerp + sal + hou + voorwerp + einde van die sin
2. Toekomstige Deurlopende TydEerste/tweede/derde meervoud/enkelvoud onderwerp + sal + wees+ vashou + voorwerp + oorblywende sin
3. Toekomstige volmaakte tydEerste/tweede/derde enkelvoud/meervoud onderwerp + sal + gehou word + voorwerp + sin einde
4. Toekomstige Volmaakte Deurlopende TydEerste/tweede/derde meervoud/enkelvoud onderwerp + sal + gewees het + vasgehou + voorwerp + res van die sin
Sinstrukture Van "Hou" In Toekomstige Tydvorme

Voorbeelde van "hou" in die toekomende tyd

voorbeeldeverduidelikings
Ek/Ons/Jy/Sy/Hulle sal hou 'n baie belangrike vergadering rakende die projek volgende week.  Hierdie voorbeeld, deur die gebruik van die eenvoudige toekomstige tyd van die werkwoord "hou," 'sal hou' wys dat die onderwerp het nog nie uitgevoer nie 'n baie belangrike vergadering rakende die projek en dat hulle sal dit in die volgende week reël.
Ek/Ons/Jy/hy/ Hulle sal hou die nuus totdat die bestuur 'n openbare verklaring oor die kwessie maak.    Die aksiewoord (werkwoord) “Hou” word in hierdie geval toegepas in die toekomstige aaneenlopende tyd vorm 'sal vashou' om te impliseer dat die onderwerp se aksie van weerhouding (hou) die nuus as 'n geheim sal voortgaan totdat die bestuur 'n openbare verklaring oor die kwessie maak.
 Ek/Ons/Jy/Sy/Hulle sal gehou het die geleentheid teen hierdie dag volgende week.       'Sal gehou het' is die toekomstige volmaakte vorm van die aksiewerkwoord "hou." Die gebruik daarvan in hierdie sin impliseer dat die onderwerp se aksies om te reël of te organiseer die gebeurtenis nog nie plaasgevind het nie, maar sal teen hierdie dag volgende week (toekoms).
Ek/Ons/Jy//hy/Hulle sal gehou het Niya vir ondersteuning op hul oudag. Die werkwoord “Hou” in hierdie illustrasie is in die toekoms volmaak deurlopend tyd, wat aandui dat die onderwerp 'sal vasgehou het' Niya vir ondersteuning op hul oudag ('n tyd in die toekoms).
Gebruik van "Hou" in Toekomende Tyd

Gevolgtrekking

Hierdie artikel bespreek dus hoe om die aksiewoord (werkwoord) "hou" oor verskeie tydsvorme uit te druk om verskillende konnotasies in 'n verskeidenheid scenario's oor te dra.

Sowndharya Jagadeeswaran

Hallo... ek is Sowndharya Jagadeeswaran, 'n universiteitsranghouer in MA Engelse letterkunde. Ek het ook my meestersgraad in Besigheidsadministrasie gedoen. Nuuskierig soos ek is, het my belangstelling in aksie-georiënteerde navorsing my gehelp om navorsingsartikels in gerekende joernale te publiseer. Nou, as 'n loopbaan, is ek 'n instrukteur waar ek jong en pragtige studente die ingewikkelde tegniese aspekte van Openbare Rede en Kreatiewe Skryfkuns leer. Ek geniet dit ook om artikels te skryf oor onderwerpe waarin ek spesialiseer en waarin ek navorsing doen. Jy kan met my kontak maak deur LinkedIn.-https://www.linkedin.com/in/sowndharya-j-972378233

Onlangse plasings