BrO2- lewis-struktuur, Kenmerke: 13 Feite wat jy moet weet

Hierdie artikel bevat die BrO2-lewis-struktuur, wyse van hibridisering, bindingshoek, en baie meer gedetailleerde feite.

In die BrO2-lewis-struktuur is molekuul gebuigvormig, maar as gevolg van die teenwoordigheid van twee pare alleenpaargeometrie is dit viervlakkig. Die sentrale Br-atoom sp3 gehibridiseer met bindingshoek 1090 met geen afwyking van die ideale bindingslengte nie. Twee suurstofatome bind met Br via 'n dubbelbinding enkelbinding.

Bromiet is 'n oksoanion van Br. Die Br-O-bindingslengte is ongeveer 178 pm vir 'n enkelbinding en 153 pm vir 'n dubbelbinding en die molekule is asimmetries so dit het 'n dipoolmoment en dit is 'n polêre molekule.

1. Hoe om BrO2-lewis-struktuur te teken?

Lewisstruktuur of lewis-puntstruktuur help ons om die aantal elektrone wat betrokke is by die bindingsvorming of die aantal alleenpare wat in 'n molekule beskikbaar is, te vind.

BrO2- lewis struktuur
BrO2- Lewis-struktuur

In BrO3- lewis struktuur, die totale elektrone betrokke is 7+ (6*2)+1 = 20, waar 1 vir negatiewe lading is en die elektrone benodig 8+(8*2)= 24, Dus sal die bindingselektrone 24- 20= 4 elektrone wees en die nommer van die totale binding sal 4/2 =2 bindings wees. Dus, in die BrO2- sal daar ten minste twee sigma-bindings teenwoordig wees.

om teken die BrO2-lewis-struktuur ons moet die totale valenselektrone van individuele atome wat Br en O is, bereken en hulle word bymekaar getel. Nou moet ons die sentrale atoom vind op grond van sy minder elektronegatiwiteit. Vergelyk tussen Broom en O, Br is minder elektronegatief as O, dus Br is die sentrale atoom hier.

Nou word Broom en O via kovalente bindings verbind. Twee suurstof word deur 'n enkelbinding met Br verbind en een suurstof word via 'n dubbelbinding geheg om die oktet te voltooi.

Eensame pare word aan die sentrale Br toegeken en die negatiewe lading is op een van die suurstofatome wat slegs deur 'n enkelbinding verbind is.

2. BrO2- lewis struktuur vorm

In die BrO2- lewis struktuur die elektrondigtheid lê slegs rondom die sentrale Br-atoom.

Van die BrO2- lewis struktuur dit is duidelik dat die molekule gebuig is soos 'n watermolekule met twee alleenpare wat slegs oor die Br-atome teenwoordig is. Met inagneming van die alleenpaar, sal dit tetraëdriese meetkunde aanneem soos duidelik blyk uit sy bindingshoekdata.

Anders as water hier is een dubbelbinding teenwoordig en as gevolg van die meer elektronegatiewe atoom is die bindingshoek naby ongeveer 1090 in sy tetraëdriese geometrie.

3. BrO2- valenselektrone

In die BrO2- lewis struktuur Br en O bevat valenselektrone in hul valensdop.

BrO2- Valenselektrone

In die BrO2- lewis struktuur die sentrale Br is met twee O-atome verbind deur 'n enkelbinding en 'n dubbelbinding onderskeidelik. Daar is twee alleenpare teenwoordig oor die Br-atoom en 'n negatiewe lading is teenwoordig in die suurstofatoom wat slegs deur 'n enkelbinding verbind is.

Uit die elektroniese konfigurasie van Broom en O, weet ons dat daar onderskeidelik sewe en ses elektrone in hul valensdop van hulle teenwoordig is. Onder sewe elektrone het Br 3 elektrone vir bindingsvorming gebruik en vier elektrone bestaan ​​as twee pare alleenpare.

Een suurstof kry sewe elektrone in sy valensieskil as gevolg van 'n negatiewe lading daaroor.

In die BrO2- lewis struktuur totale valenselektrone is = 7+7+6=20 elektrone.

4. BrO2- lewis struktuur formele lading

Om dieselfde elektronegatiwiteit vir alle atome in 'n molekule te oorweeg om die lading te vind wat deur hulle opgehoop word, word 'n formele lading genoem.

Die formule wat ons kan gebruik om die formele lading te bereken, FC = Nv - NLP -1/2 Nbp

In die BrO2- lewis struktuur daar is twee tipes suurstofatome teenwoordig, een dra 'n negatiewe lading en een vorm 'n dubbelbinding sodat hul formele lading anders sal wees.

Formele lading opgehoop deur Br = 7-4-(6/2) = 0

Die formele lading opgehoop deur O-bevattende dubbelbinding = 6-4-(4-2) = 0

Die formele lading opgehoop deur O wat negatiewe lading dra = 6-6-(2/2) = -1

Bromiet anioon bevat ook 'n negatiewe lading en dit is ook afgelei van sy formele lading ook. Die formele; lading bevredig ook die aantal ioniese spesies.

5. BrO2- lewis struktuur alleenpare

Elektrone teenwoordig in die valensdop of buitenste orbitale van 'n atoom in 'n molekule, maar wat nie direkte bindingsvorming behels nie, word alleenpare genoem.

BrO2- Eensame pare

Van die BrO2- lewis struktuur Br en O is albei P-blokelemente en hulle is onderskeidelik van groep VIIA en VIA. Dit beteken Br het sewe en O het ses elektrone in hul valensieskil.

Uit sewe elektrone van Br in BrO2- lewis struktuur drie elektrone neem deel aan bindingsvorming en die res van die twee elektrone is teenwoordig as twee pare alleenpare.

Vir O wat 'n dubbelbinding met Br gevorm het met vier elektrone oor in sy valensdop wat as alleenpare bestaan ​​en vir daardie o wat negatiewe lading bevat het ses elektrone in sy valensdop en hulle verskyn as drie pare alleenpare.

Dus, die totale aantal alleenpare beskikbaar in BrO2- lewis struktuur wat nie by verbandvorming betrokke is nie, is, 2+2+3 =7 pare alleenpare wat 14 elektrone beteken.

6. BrO2- lewis struktuur oktet reël

Elke atoom in bromiet probeer om sy valensiedop te voltooi deur 'n geskikte aantal elektrone te aanvaar of te skenk en die naaste edelgaskonfigurasie in ooreenstemming met die oktetreël aan te neem.

BrO2- Oktet

Van die BrO2- lewis struktuur dit is duidelik dat uit sewe elektrone van Br in sy valensieskil dit 3 bindingspare gevorm het en daar sal twee alleenpare daarop teenwoordig wees.

Br is 'n groep VIIA-element, so dit het sewe elektrone in sy valensdop waar vier elektrone as alleenpare teenwoordig is en Br twee elektrone met twee O-atome deel om twee sigma-bindings te vorm wat beteken vier elektrone is betrokke by die bindingspaar.

O is 'n groep VIA-element, so dit het ses elektrone in sy valensieskil en uit ses elektrone is vier elektrone teenwoordig as alleenpare en die res van die vier elektrone is betrokke by bindingsvorming met Br deur elektrone met Br te deel. Op hierdie manier voltooi O sy oktet.

Nou het een suurstofatoom wat slegs 'n enkele binding met Broom vorm ses elektrone as alleenpare en deel twee elektrone met Br om 'n sigma-binding te vorm en te voltooi sy oktet ook deur 'n negatiewe lading aan te neem.

7. BrO2- lewis struktuur bindingshoek

In die bromietstruktuur vorm Br en twee O 'n bepaalde bindingshoek in die perfekte rangskikking van die molekule om die molekule te stabiliseer.

BrO2- Bindingshoek

Van die BrO2- Lewis struktuur molekulêre vorm is gebuig. Uit die VSEPR (Valence Shell Electrons Pair Repulsion) teorie, kan ons vertel word dat die gebuigde molekule 'n bindingshoek laer as 120 het0.

Die geometrie van die molekule is viervlakkig as gevolg van die teenwoordigheid van twee alleenpare oor die Br-atoom. Dus, die bindingshoek sal na verwagting 109.5 wees0 en die Br-O-Br-bindingshoek in bromiet is 1090 wat die byna ideaal is bindingshoek vir tetraëdriese meetkunde.

Hierdie data bepaal dat daar geen rede is vir afwyking van bindingshoek van die ideale waarde daarvan nie, want Br is groot en daar sal slegs twee O-atome teenwoordig wees, so die kans op afstoting van eenpaar word hier geminimaliseer, maar as gevolg van 'n mate van elektronegatiwiteit, is daar 'n soort van bindingshoek.

8. BrO2- lewis struktuur resonansie

In BrO2- lewis struktuur dit kan baie skeletstrukture aanneem waar die elektroniese wolke van die molekule gedelokaliseer kan word, die proses word resonansie genoem.

BrO2- Resonerende struktuur

In BrO2-lewis-struktuur is dit moontlik om al die bogenoemde strukture aan te neem.

Strukture I en II is soortgelyk en hulle is die grootste bydraer tot die resonansie van Bro2-lewis-struktuur omdat hulle 'n groter aantal kovalente bindings het en elektronegatiewe atoom O kry 'n negatiewe lading.

Struktuur III is minder bydraer aangesien dit 'n laer aantal van die kovalente binding dra en elektronegatiewe atoom Br kry 'n positiewe lading wat 'n destabilisasiefaktor is.

9. BrO2- hibridisasie

In BrO3- lewis struktuur die molekule is sp3 gehibridiseer waar twee orbitale van Br- en O-atome van verskillende energie vermenging ondergaan om 'n nuwe hibriede orbitaal van ekwivalente energie te gee.

Vir bromiione word hibridisasie bereken deur die formule,

H = 0.5(V+M-C+A), waar H= hibridisasiewaarde, V is die aantal valenselektrone in die sentrale atoom, M = eenwaardige atome omring, C=nee. van katioon, A=nee. van die anioon.

In BrO3- lewis struktuur, Br het vier elektrone as alleenpare en twee elektrone is betrokke by twee sigma-bindingsvorming met twee O-atome.

Dus, die sentrale atoom Br is, ½(6+2+0+0)= 4 (sp3 verbaster)

struktuur  Hibridisering waarde Toestand van hibridisasie van sentrale atoom  Bindingshoek
lineêre       2sp /sd / pd    1800
Beplanner trigonaal 3  sp2     1200
tetraëdriese    4sd3/ sp3    109.50
Trigonale bipiramidaal 5sp3d/dsp3    900 (aksiaal), 1200(ekwatoriaal)
oktaëdriese6sp3d2/d2sp3       900
Pentagonale bipiramidaal7sp3d3/d3sp3    900, 720

                    As die hibridisasiewaarde 4 is, kan ons sê dat die sentrale atoom sp3 verbaster.

BrO2- Hibridisering

Van die boksdiagram van BrO2- lewis struktuur dit is duidelik dat ons slegs sigma-binding in hibridisasie oorweeg, nie die π-binding nie.

Br het vyf elektrone in sy 4p-orbitaal in die grondtoestand, In die opgewekte toestand het dit een elektron na sy 4d-orbitaal oorgedra en vir twee sigma-bindings met twee ongepaarde elektrone teenwoordig in die 4p-orbitaal. Dus, vir Br, is daar twee eensame pare een in 4s en die ander in 4p orbitaal, en twee bindingspare in 4p orbitale is betrokke by hibridisasie.

So hier ondergaan een 4s en drie 4p orbitale vermenging om 'n sp te gee3 hibriede orbitaal.

Weereens, vanaf hibridisasie, kan ons sê dat as die molekule sp3 gehibridiseer dan maak die sentrale atoom 109.50 met ander substituente en die bindingshoek van BrO2- is ongeveer 1090 wat ook ooreenstem met sy hibridiseringswaarde.

 Dus, ons kan sê dat hibridisasie en VSEPR teorie dieselfde resultaat kan voorspel vir die bindingshoek van 'n molekule, waar 'n mens die bindingshoek kan voorspel vanaf die struktuur en 'n mens kan van sy hibridiseringswaarde.

10. BrO2- oplosbaarheid

Die oplosbaarheid van bromiioon hang af van die temperatuur en spesifieke oplossing.

In die BrO2- lewis struktuur daar is een negatiewe lading teenwoordig om die molekule meer anionies te maak en om hierdie rede kan dit in water ioniseerbaar en daarin oplosbaar word. Die alleenpaar help ook om oplosbaar te wees in die oplossing om met die oplossing te koördineer.

11. Is BrO2- ionies?

Van die BrO2- lewis struktuur ons kan sê dat dit een of ander ioniese karakter het saam met die kovalente karakter. Volgens Fajan se reël het al die kovalente molekules een of ander ioniese karakter en dit hang af van hul ioniese potensiaal en polarisasie. Br het minder geneigdheid om klein anione soos suurstof te polariseer, so dit het 'n laer polariseerbaarheid en 'n laer waarde van ioniese karakter.

Br het ook hoër ioniese potensiaal vir sy elektronegatiwiteit, so die molekule besit 'n mate van ioniese karakter, en die molekule is ook gelaai sodat dit ioniese aard in het.

12. Is BrO2- suur of basies?

Dit is 'n gekonjugeerde basis van broomsuur, so oor die algemeen is dit basies. Die teenioon H+ kan aan die BrO2- geheg word lewis struktuur wat die Broomsuur gee.

Dus, ons kan sê dat ons op geïoniseerde broomsuur bromiet as die teenanioon kry, en dit is 'n gekonjugeerde basis van die onderskeie suur. Aangesien broomsuur 'n swakker suur is, is sy gekonjugeerde basis bromiet sterker.

13. Is BrO2- polêr of nie-polêr?

As gevolg van die gebuigde vorm van die bromiioon, is dit 'n polêre molekule.

BrO2- Dipool Moment

Van die BrO2- lewis struktuur dit is duidelik dat die molekule 'n gebuigde vorm is en die dipoolmoment werk vanaf Br na O (soos die dipoolmoment van meer elektronegatiewe substituente na minder elektronegatiewe substituente optree). Daar sal wees een of ander resulterende dipoolmoment getoon in die BrO2- lewis struktuur dus is die molekule polêr.

Gevolgtrekking

Uit bogenoemde bespreking van BrO2- lewis struktuur ons kan tot die gevolgtrekking kom dat dit gebuigde vorm het, maar met die teenwoordigheid van alleenpaar, neem dit tetraëdriese meetkunde aan met bindingshoek 1090. Daar is geen afwykingsfaktor teenwoordig vir bindingshoek nie. As gevolg van sy gebuigde vorm het dit 'n dipoolmoment en maak die molekule polêr. Bromiet is 'n sterker gekonjugeerde basis van 'n swak suur.

Scroll na bo