Br3- Lewis Struktuur, Kenmerke:13 Moet-om-te-weet feite


Br3- is 'n anioon en word chemies tribromied anioon genoem as gevolg van die teenwoordigheid van 3 Br-atome en 'n negatiewe lading. Hier sal ons oor die Br3-Lewis-struktuur bespreek en ook 13 feite wat ons daaroor moet weet.

In Br3- lewis-struktuur die sentrale Br-atoom het 3 eensame paar elektrone en 2 bindingspare gebind aan 2 omliggende Br-atome. Dit is sp3d gehibridiseer met lineêre vorm met bindingshoek 180o. Daar word gevind dat die formele lading van sentrale broomatoom -1 is.

Br3- valenselektrone

Die valenselektrongetal van Br3- is 22.

In Br3- daar is 3 Br-atome en dit behoort tot die 17th groep van die periodieke tabel. Die valenselektron van 'n atoom is 10 minus sy groepnommer en so,

Valenselektron van Br-atoom = 17-10 =7

Daar is 3 Br-atome in Br3- en ook 'n negatiewe lading so,

Die totale valenselektrone van Br3- = 3 (7) +1 =21 +1 = 22

Hoe om Br3-lewis-struktuur te teken?

In Br3- Lewis-struktuur die sentrale atoom Br het 3 alleenpaar van elektrone en is gebind aan omliggende 2 Br-atome.

1) Tel die totale aantal valenselektrone van die verbinding.

Totale valenselektrongetal van Br3- is 22 (21 elektrone van 3 Br-atome en 1 elektron van negatiewe lading).

2) Kies die minste elektronegatiewe atoom as die sentrale atoom en plaas oorblywende atome daaromheen.

Hier in Br3- al die 3 atome is Br en het dus dieselfde elektronegatiwiteit, so kies enigiemand onder die 3 as die sentrale atoom plaas dit in die middel en oorblywende atome rondom dit.

                                    Br Br Br

3) Nou is die omliggende atome enkelgebonde aan sentrale atoom deur sy elektrone te paar.

                                     Br : Br : Br

4) Die oorblywende valenselektrone na binding word om die atome geplaas om sy oktet te voltooi.

Van 22 valenselektrone word 4 elektrone vir binding gebruik en dus van die oorblywende 18 elektrone sal elke omringende Br-atoom elk 6 elektrone neem om dit oktet te voltooi, dws. 'n Totaal van 12 elektrone word deur die omliggende Br-atoom geneem.

Die oorblywende 6 elektrone word op die sentrale atoom Br geplaas.

5) Merk die ladings op die Lewis-struktuur deur te teken 'n hakie indien teenwoordig.

Volgens Lewisstruktuur, moet die lading teenwoordig wees op die sentrale atoom en dit moet aangedui word deur 'n hakie te trek en die lading te merk.

6) Tel die aantal elektrone teenwoordig op die sentrale atoom en die omliggende atome na bindingsvorming.

Die sentrale Br-atoom het 'n totaal van 10 elektrone (4 van enkelbinding gevorm met 2 Br-atome en 6 van nie-bindende elektrone). Die omliggende elke Br-atoom het 'n 8 elektrone elk (2 van binding gevorm met sentrale Br-atoom en 6 van nie-bindende elektrone). Dus, voltooi sy oktet.

Br3- lewis struktuur alleenpare

Van Br3- Lewisstruktuur die sentrale Br-atoom het 3 eensame paar elektrone dws 6 nie-bindende elektrone en die buitenste 2 Br-atome gebind aan die sentrale atoom het 6 eensame paar elektrone (12 nie-bindende elektrone) elke broomatoom neem 3 eensame paar elektrone.

Br3- lewis struktuur oktet reël

In Br3- die sentrale atoom Br het 10 elektrone meer as die elektrone wat benodig word vir die oktetreël wat 8 elektrone in sy valensiedop moet hê.

Br-atoom kan 'n uitgebreide oktet hê omdat dit tot die 4 behoortth periode in die periodieke tabel en dus het hulle leë d-orbitale wat meer elektrone kan aanvaar. Dit wil sê Br het 10 elektrone in sy valensieskil.

Br3- lewis struktuur formele aanklag

Die formele lading van sentrale atoom Br is -1 en die omliggende 2 Br-atome is 0.

Formele lading op 'n atoom in 'n Lewis-struktuur = totaal nr. van valenselektrone in die vrye atoom -die totale aantal nie-bindende (eenpaar) elektrone -die helfte van die totale aantal bindende elektrone.

Totale aantal valenselektrone in broomatoom = 7

Formele aanklag van 1st Broomatoom

Totale aantal nie-bindende elektrone = 6

Totale aantal bindingselektrone =2

 Formele lading = 7–6–2/2 = 7-7=0

Daarom is die formele aanklag van 1st broomatoom is = 0

Formele aanklag van 2nd Broomatoom

Totale aantal nie-bindende elektrone = 6

Totale aantal bindingselektrone = 4

Formele lading = 7-6- 4/2 =7-8 = -1

Daarom, formele aanklag van 2nd broomatoom = -1

Formele aanklag van 3rd Broomatoom

Totale aantal nie-bindende elektrone = 6

Totale aantal bindingselektrone = 2

 Formele lading = 7–6– 2/2 = 7-7=0

Daarom is die formele aanklag van 3st broomatoom is = 0

Br3- verbastering

Die verbastering 0f Br3- anioon is sp3d verbastering.

daar is 3 Br-atome in Br3- so laat die 1st, 2nd en 3rd broomatoom wees aBr, bBr en Br-

Elektroniese konfigurasie van aBr is [Ar] 3d104s24p54d0

Hibridisering van Br3-

Uit die bostaande diagram kan ons sien dat die bBr vorm sigmabinding met die ongepaarde elektron teenwoordig in die 4 p orbitaal van aBr.

In Br- atoom daar is 'n totaal van 4 paar elektrone. 1 elektronpaar vanaf 4s en 3 elektronpare vanaf 4p orbitale

Elektroniese konfigurasie van Br is [Ar] 3d104s24p54d0

Elektroniese konfigurasie van Br- is [Ar] 3d104s24p64d0

Br- ioon sal sy 1 elektronpaar skenk aan 4d orbitale van aBr deur koördinaatbinding. Die kenmerk van hierdie binding sal soortgelyk wees aan dié van 'n sigma-binding tussen aBr en  bBr.

Dus sal hulle sp3d verbastering.

Br3- Lewis struktuur vorm

Die vorm van Br3- anioon is lineêr gevorm met verwronge trigonale bipiramidale geometrie.

Lineêre vorm van Br3-

Soos br3- is sp3d gehibridiseer en het 3 eensame paar elektrone in die sentrale atoom Br, so sy geometrie sal Trigonaal bipiramidaal wees.

Aangesien daar 3 eensame paar elektrone in Br-atoom is, sal hulle mekaar afstoot en sal probeer om so ver as moontlik by die ekwatoriale posisie van sentrale Br te lokaliseer, want dit sal lineêre vorm hê en 'n verwronge trigonale bipiramidale geometrie hê .

Br3- Lewis struktuur hoek

Die bindingshoek tussen die twee buitenste broomatome in Br3- is 180o met lineêre vorm.

Bindingshoek van Br3-

Die sentrale Br-atoom het 3 eensame paar elektrone wat met mekaar sal afstoot en geneig is om so ver as moontlik te bly en die ekwatoriale posisies op te neem sodat die ander 2 Br-atome op die posisies 180 sal weeso van mekaar af.

Br3- lewis struktuur resonansie

Vir 'n verbinding of 'n molekule om resonansie te toon, moet dit 'n gekonjugeerde sisteem hê.

Maar uit die verbastering van Br3- dit is seker dat die negatiewe ioon nie op die sentrale atoom teenwoordig is nie en dus op enige van die buitenste 2 Br-atome geplaas kan word. Dus, die moontlike 2-resonansiestruktuur van Br3- kan gegee word as,

Is Br3-ionies?

Br3- is 'n anioon met 'n negatiewe lading daarin.

'n Anioon word gevorm wanneer 'n nie-metaal 'n valenselektron verkry van 'n metaal of 'n metalloïed wat 'n valenselektron verloor.

Maar uit die verbasteringstaat van Br3- die bbr- aBr-binding is 'n sigma-binding wat gevorm word deur die deel van elektrone en aBr-Br- binding is 'n koördinaatbinding wat gevorm word deur elektronpaar van Br- om aBr.

Is Br3- polêr of nie-polêr?

Uit VSEPR teorie Br3- is nie-polêr maar as gevolg van die teenwoordigheid van 'n negatiewe lading word dit nie as polêr of nie-polêr beskou nie.

Volgens VSEPR teorie as 'n molekule simmetries is, sal die dipoolmoment uitgekanselleer word en sal dit nie-polêr wees. Maar Br3- self is 'n ioon met negatiewe lading oraloor, dus word dit nie as polêr of nie-polêr beskou nie.

Br3- oplosbaarheid

Die verbindings van Br3- anione is oplosbaar in water en ander oplosmiddels.

BBr3 is 'n tribromiedverbinding wat een boor- en 3 broomatome bevat. Dit is oplosbaar in CH2Cl2, CCl4 en reageer ook met water en ander protiese oplosmiddels,

PBr3 (fosfortribromied) ondergaan vinnige hidrolise.

AsBr3, AlBr3, SbBr3 ens ondergaan gedeeltelike hidrolise en BiBr3 is hoogs oplosbaar in water.

Is Br3- suur of basies?

In Br3- Br2 tree op as Lewissuur en Br- dien as 'n Lewis-basis

Br2 + Br- –> Br3 -

Hier het br2 aanvaar 'n paar elektrone en tree dus op as 'n Lewis suur.

Br- skenk 'n paar elektrone en dien dus as 'n Lewis-basis

Afsluiting -

From the above discussion we can conclude that Br3- is an anion having 22 valence electrons in which central atom has 3 lone pairs and 2 bond pairs  with formal charge -1and it is sp3d hybridised with linear shape of bond angle 180o.

Lina Karankal

Hi..Ek is Lina Karankal, ek het my Meestersgraad in Chemie voltooi. Ek hou altyd daarvan om nuwe areas in die veld van Chemie te verken. Afgesien hiervan hou ek daarvan om te lees, te reis en na Musiek te luister.

Onlangse plasings